Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΔεφΑθ: Τεκμαιρόμενη απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της ΑΑΔΕ – Πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και επιβολής προστίμου

Πηγή: Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

Διοικ. ΕΦ. Αθηνών, Αριθμός Απόφασης: 4449/2020, (Τμήμα 5ο Τριμελές)

Προσφυγή – Τεκμαιρόμενη απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Α.Α.Δ.Ε. – Πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και επιβολής προστίμου. Αποδεικτική ισχύς ιδιωτικών εγγράφων.

Εφαρμογή άρθρου 13 παρ.3 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α 167) – Βάρος αποδείξεως των πραγματικών περιστατικών που στοιχειοθετούν δανειακή σύμβαση – Σύμβαση ανοικτού δανείου σε αλληλόχρεο λογαριασμό.

Κρίση ότι οι επίμαχες χρηματικές παροχές προς τ.. προσφεύγ….. δεν αποτελούν δάνειο, γιατί δεν προκύπτει συμφωνία επιστροφής τους. Μη δηλωθέν υπερβάλλον τίμημα από πώληση ακινήτου ως αποδεικτικό στοιχείο χρηματικού ποσού προστεθέντος στο εισόδημα τ.. προσφεύγ…… ως αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας, κατ’ άρθρο 21 παρ.4 του ν.4172/2013 – Κρίση ότι από τα προσκομιζόμενα στοιχεία δεν δικαιολογείται, ενόψει και των διδαγμάτων της λογικής και της κοινής πείρας, η προέλευση των χρημάτων. Απορρίπτει την προσφυγή – Καταλογίζει το επιπλέον οφειλόμενο παράβολο – Επιβάλλει σε βάρος τ.. προσφεύγ….  την κύρωση της απώλειας του δικαιώματος συμμετοχής σε δημοπρασίες του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κοινωφελών ιδρυμάτων και οργανισμών κοινής ωφέλειας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της αποφάσεως, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 του ν.2523/1997 (ΦΕΚ Α 179).