Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Δημοσίευση επωνυμίας των επιχειρήσεων των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργίας λόγω παραβίασης μέτρων COVID – Αναστολή πληρωμής επιταγών και παράταση πληρωμής ΦΠΑ Αυγούστου για επιχειρήσεις της Εύβοιας

Τροπολογίας κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή – Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικύτερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς»

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.Επιτρέπεται, μέχρι τη λήξη της ισχύος των μέτρων κατά της διασποράς της νόσου COVID-19 και σε κάθε περίπτωση, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση των προτεινομένων διατάξεων, η δημοσίευση της εμπορικής επωνυμίας των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID-19 και μόνο στην περίπτωση που έχει επιβληθεί, κατ’ ελάχιστο, η κύρωση της αναστολής λειτουργίας αυτών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

2. Παρατείνεται εκ νέου, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 (έληξε την 31η-12-2021), η αναστολή κάθε αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων, είτε εις χείρας του, είτε εις χείρας τρίτων.

3. α. Αναστέλλονται εκ νέου από τη λήξη τους και έως την 31η.8.2022, για τις επιχειρήσεις με έδρα στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου -Λίμνης – Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, οι οποίοι κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τον Αύγουστο του 2021 στην παραπάνω περιοχή, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων.

β. Παρατείνονται μέχρι την 31η.8.2022:

– η έκδοση διαταγής πληρωμής καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα ανωτέρω αξιόγραφα,

– οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), (οφειλές που λήγουν ή έληξαν από 1η.8.2021 έως την 31η.8.2022).

4. Εισάγονται τροποποιήσεις στο άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν.4839/2021, με το οποίο συστήθηκε ο Ειδικός Λογαριασμός «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», από τον οποίο παρέχεται επιδότηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε καταναλωτές. Μεταξύ άλλων:

α. Διευρύνονται οι δικαιούχοι επιδότησης, στους οποίους περιλαμβάνονται εφεξής όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης – συμπεριλαμβανομένων και των καταναλωτών αγροτικής χρήσης για τους οποίους περιορίζεται η κατανάλωση από την 1η.8.2021 έως την 31η.12.2021 – καθώς και όλοι οι καταναλωτές φυσικού αερίου εκτός των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης φυσικού αερίου για παραγωγή θερμικής ενέργειας. (Κατά τα ισχύοντα, δικαιούχοι επιδότησης είναι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης και οι καταναλωτές αγροτικής χρήσης μέσης τάσης για την περίοδο από την 1η.8.2021 έως την 31η.12.2022 καθώς και οι οικιακοί καταναλωτές φυσικού αερίου, αντίστοιχα).

β. Επανακαθορίζεται το περιεχόμενο των προβλεπόμενων κ.υ.α, με τις οποίες ρυθμίζονται, επιπρόσθετα, θέματα σχετικά με την επιδότηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (οι υποχρεώσεις των προμηθευτών, ο χρόνος εκκαθάρισης και τα ανώτατα όρια επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου κ.λπ.) καθώς και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη (πέραν των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων που ήδη προβλέπονται) για τη χορήγηση αυτής (κατηγορίες πελατών, είδος, μέγεθος και αντικείμενο δραστηριότητας, ένταση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας των επιχειρήσεων κ.λπ.).

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 1

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η εξασφάλιση της δυνατότητας δημοσιοποίησης των εμπορικών επωνυμιών των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα κατά της διασποράς της νόσου του κορωνοίού COVID-19. Σκοπός της διάταξης είναι άμεσα και δημόσια, μέσω της έγκαιρης ενημέρωσης των καταναλωτών -πολιτών, να δημοσιοποιείται η παραβίαση μέτρων που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Αποθαρρύνεται με αυτή τη διάταξη, τόσο η επιχείρηση από τη μη τήρηση της σχετικής νομοθεσίας, όσο και το καταναλωτικό κοινό, από την προσέλευση και συναλλαγή του με επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν σύννομα, ως προς τα μέτρα προστασίας από τη μετάδοση του κορωνοίού COVID-19.

Άρθρο 2

Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην παράταση της ισχύος αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης απο Ατυχήματα Αυτοκινήτων (εφεξής Επικουρικό Κεφάλαιο) για δύο επιπλέον έτη, ήτοι μέχρι τις 31.12.2023.

Άρθρο 3

Λαμβάνεται η απαραίτητη μέριμνα, ώστε να παραταθεί η προθεσμία που είχε δοθεί δυνάμει του άρθρου 34 του ν. 4829/2021 (Α’ 166) σε επιχειρήσεις που είχαν την έδρα τους κατά την 3η.8.2021 στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Αννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 για την εξόφληση των οφειλόμενων από αυτές αξιόγραφα, κατά το χρονικό διάστημα από 7.9.2021 έως 31.12.2021. Αξιόγραφα για τα οποία ενδέχεται να βεβαιώθηκε αδυναμία πληρωμής από 3.8.2021 έως 6.9.2021 δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, ώστε να μην αποκλείεται δυνατότητα δανειοδότησης των επιχειρήσεων αυτών. Επιπρόσθετα, λαμβάνεται μέριμνα για τους κομιστές των αξιογράφων των οποίων οι προθεσμίες αναστέλλονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση. Η παράταση της προθεσμίας πέραν των εκατόν είκοσι (120) ημερών κρίνεται αναγκαία, καθώς δεν έχει επανέλθει έως σήμερα η οικονομική δραστηριότητα των πυρόπληκτων ως άνω επιχειρήσεων.

Άρθρο 4

Το ζήτημα της ραγδαίας αύξησης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, των συνεπειών της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και της συνακόλουθης ανάγκης επέκτασης των δικαιούχων της επιδότησης.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Δημοσίευση εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής της πανδημίας COVID-19

1. Για την αντιμετώπιση της επιτακτικής ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας από τον άμεσο κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιτρέπεται η δημοσίευση της εμπορικής επωνυμίας των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως προβλέπονται στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.2158/14.1.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικράτειας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 67), όπως εκάστοτε ισχύει. Η δημοσίευση της εμπορικής επωνυμίας μιας επιχείρησης λαμβάνει χώρα μόνο στην περίπτωση που έχει επιβληθεί σε αυτή η διοικητική κύρωση της αναστολής λειτουργίας της, οποιαδήποτε και αν είναι η διάρκεια ισχύος του μέτρου της αναστολής.

2. Οι εμπορικές επωνυμίες των επιχειρήσεων της παρ. 1 μπορούν να δημοσιεύονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Η προθεσμία υποβολής και η υποβολή αντιρρήσεων δεν αναστέλλουν την εκτέλεση του μέτρου της δημοσίευσης της εμπορικής επωνυμίας της επιχείρησης.

3. Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται μέχρι τη λήξη της ισχύος των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και, πάντως, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Για τους σκοπούς του παρόντος ως «εμπορική επωνυμία» μιας επιχείρησης νοείται το όνομα, ή η εμπορική ή εταιρική επωνυμία, ή ο διακριτικός τίτλος αυτής, ή άλλο ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα ή σημείο, με το οποίο η επιχείρηση, κατά τρόπο ευδιάκριτο, καθίσταται γνωστή και το οποίο χρησιμοποιεί στην εμπορική της δραστηριότητα, τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα της, κατά τον χρόνο παραβίασης των μέτρων της παρ. 1.

Άρθρο 2
Ενίσχυση Επικουρικού Κεφαλαίου – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ. 237/1986

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ. 237/1986 (Α’ 110), η φράση «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχριτην 31η Δεκεμβρίου 2023» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του το Επικουρικό Κεφάλαιο μπορεί να συνάπτει δάνεια και να εκχωρεί ή ενεχυριάζει σε ασφάλεια του δανείου απαιτήσεις του ληξιπρόθεσμες ή και μελλοντικές εισφορές υπέρ αυτού μέχρι ποσοστό 2/3 του συνόλου τους.

Αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Επικουρικού Κεφαλαίου, είτε εις χείρας του, είτε εις χείρας τρίτων, από την έναρξη ισχύος του παρόντος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Απαγορεύεται, επίσης, ο συμψηφισμός των εισφορών των μελών του με τυχόν οφειλές του Επικουρικού Κεφαλαίου προς αυτά.»

Άρθρο 3

Παρατάσεις προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και παρατάσεις σχετικά με το ευεργέτημα μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό όρους – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 34 του ν. 4829/2021

Στο άρθρο 34 του ν. 4829/2021 (Α’ 166), τροποποιούνται ως προς τις προβλεπόμενες προθεσμίες, οι οποίες παρατείνονται έως την 31η.8.2022, α) οι περ. α’, δ’ και ε’ της παρ. 1, β) η υποπερ. αα’, το πρώτο εδάφιο της υποπερ. αβ’ της περ. α’ και τα τρία πρώτα εδάφια της περ. β’ της παρ. 2 και το άρθρο 34 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 34

Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

1. α) Από την 7η.9.2021 και μέχρι την 31η.12.2021, για τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας, οι οποίοι κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δυνάμει των υπ’ αρ. 7076/3.8.2021, 13374/5.8.2021 και 7248/6.8.2021 αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων αναστέλλονται έως τις 31.8.2022.

β) Τα οριζόμενα στην περ. α’ ισχύουν για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4621/2014 (ΑΊ07), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α’ 84), των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α’ 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης του παρόντος. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο πραγματοποιείται με ειδική σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ Α.Ε., η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση εφαρμογής της παρούσας και ιδίως, τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να ισχύσει γι’ αυτά η προβλεπόμενη στην περ. α’ αναστολή των προθεσμιών. Η διαβίβαση των απαιτούμενων στοιχείων από τη φορολογική διοίκηση γίνεται απευθείας από την ΑΑΔΕ μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφοράς αρχείου. Ειδικά για τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, η διαβίβαση των στοιχείων γίνεται μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να ορίζονται και άλλα αξιόγραφα, πλην των οριζομένων στην περ. β’, για τα οποία εφαρμόζεται το παρόν, και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

δ) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α’ 149), αξιόγραφα οφειλόμενα από επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 1 του παρόντος, για τα οποία έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 3η.8.2021 έως την 6η.9.2021, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν, μετά από τη σφράγιση ή τη λήξη τους, έως την 31η.8.2022. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν μετά από τη σφράγιση ή τη λήξη τους, έως τις 31.8.2022. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, αναστέλλονται, μετά από τη σφράγιση ή τη λήξη εκάστου αξιογράφου, έως τις 31.8.2022, η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

ε) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004, αξιόγραφα πληρωτέα από επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 1 του παρόντος, για τα οποία ενδέχεται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν, μετά από τη σφράγιση ή τη λήξη τους, έως την 31η.8.2022. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 1 του παρόντος, τα οποία ενδέχεται να καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν μετά από τη σφράγιση ή τη λήξη τους, έως την 31η.8.2022. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, αναστέλλονται, μετά από τη σφράγιση ή τη λήξη εκάστου αξιογράφου, έως την 31η.8.2022, η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

2. α) Για τους κομιστές αξιογράφων, ol οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των επιχειρήσεων της περ. α’ της παρ. 1 του παρόντος, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. ως εξής:

αα) μέχρι και 31η.8.2022 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 1ης.8.2021 έως 30η.9.2021,

αβ) για Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκε ή θα βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής από την 30ή.9.2021 έως και την 31η.12.2021, ώστε οι οφειλές που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2021 να καταβάλλονται μέχριτην31η Αυγούστου 2022, ενώ οι οφειλές που βεβαιώνονται τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2021, να καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Αυγούστου του έτους 2022. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη φορολογική διοίκηση από τους φορολογουμένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.

β) Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των επιχειρήσεων της περ. α’ της παρ. 1, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α., απολαμβάνουν κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004, το ευεργέτημα της μη καταχώρισης των οφειλόμενων από αυτούς αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφλήσουν μετά από τη σφράγιση ή τη λήξη τους, έως την 31η.8.2022, αξιόγραφα τα οποία οφείλουν και για τα οποία έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 3η.8.2021 έως την 31η.12.2021. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν μετά τη σφράγιση ή τη λήξη τους, έως την 31η.8.2022. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας περίπτωσης, αναστέλλονται, μετά από τη σφράγιση ή τη λήξη εκάστου αξιογράφου, έως την 31η.8.2022, η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Για την εφαρμογή της παρούσας οι κομιστές των αξιογράφων λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από τη φορολογική διοίκηση, σχετικά με τον μέσο μηνιαίο κύκλο συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.

3. Οι παρ. 1 και 2 δεν εμποδίζουν τον υπόχρεο να χορηγήσει εντολή πληρωμής του αξιογράφου προς τα πιστωτικά ιδρύματα της περ. β’ της παρ. 1 ή τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο, διαδικαστικό και τεχνικό ζήτημα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.»

Άρθρο 4
Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης – Αντικατάσταση παρ. 3 και 4 στο άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021

Στο άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021 (Α’ 181), αντικαθίστανται οι παρ. 3 και 4 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο εξηκοστό πρώτο

Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» Χορήγηση επιδότησης λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε καταναλωτές

1. Συστήνεται ειδικός λογαριασμός με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» και ως διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού ορίζεται η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε..

2. Ο ειδικός λογαριασμός της παρ. 1, πέρα από τα έσοδα που προβλέπονται στην υποπερ. (στ) της περ. Α.2.1 της παρ. Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α’129), δύναται να χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και κατόπιν απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’179).

3. Παρέχεται από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 επιδότηση της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Δικαιούχοι της ανωτέρω επιδότησης δύναται να είναι όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται:

α) οι δικαιούχοι καταναλωτές,

β) το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh),

γ) η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος χορήγησης και ο χρόνος εκκαθάρισης της επιδότησης, δ) η περίοδος κατανάλωσης,

ε) ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων,

στ) ανώτατα όρια επιδότησης ανά επιχείρηση,

ζ) η διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων και οι συναφείς με αυτές προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης, εάν αυτό απαιτηθεί, και οι αρμόδιοι για τα ανωτέρω φορείς,

η) οι υποχρεώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και

θ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης,

λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, τις κατηγορίες πελατών, το είδος, το μέγεθος και το αντικείμενο δραστηριότητας και την ένταση ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρήσεων, καθώς και το είδος των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικά για την περίοδο κατανάλωσης από την 1η.8.2021 μέχρι και τις 31.12.2021, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να χορηγείται η επιδότηση του πρώτου εδαφίου σε καταναλωτές με παροχές αγροτικής χρήσης, ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης και συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ξήρανσης αγροτικών προϊόντων, λαμβανομένου υπόψη του είδους των τιμολογίων προμήθειας. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, ανώτατα όρια επιδότησης, η διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων και οι συναφείς με αυτές προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης, αν αυτό απαιτηθεί, οι αρμόδιοι για τα ανωτέρω φορείς, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης, λαμβανομένου υπόψη του είδους των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται να παρέχεται από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 επιδότηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου και να πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτές φυσικού αερίου. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι καταναλωτές φυσικού αερίου εκτός των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής ή μη απόδοσης για το σκέλος της κατανάλωσης φυσικού αερίου που αφορά σε παραγωγή θερμικής ενέργειας.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται:

α) οι δικαιούχοι καταναλωτές,

β) το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα (MWhth),

γ) η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος χορήγησης και ο χρόνος εκκαθάρισης της επιδότησης, δ) η περίοδος κατανάλωσης,

ε) ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων,

στ) ανώτατα όρια επιδότησης,

ζ) η διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων και οι συναφείς με αυτές προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης, αν αυτό απαιτηθεί, και οι αρμόδιοι για τα ανωτέρω φορείς,

η) οι υποχρεώσεις των προμηθευτών φυσικού αερίου, καθώς και

θ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης,

λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, τις κατηγορίες πελατών, το είδος, το μέγεθος και το αντικείμενο δραστηριότητας και την ένταση θερμικής ενέργειας των επιχειρήσεων, καθώς και το είδος των τιμολογίων προμήθειας φυσικού αερίου.

5. Από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού της παρ. 1 δύναται να επιδοτείται μέρος της δαπάνης για την χορήγηση επιδόματος θέρμανσης του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 (Α’ 235). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος του ποσού που διατίθεται κατ’ έτος σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. Το ποσό αυτό μεταφέρεται σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και εμφανίζεται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού με εγγραφή ισόποσων πιστώσεων στον ΑΛΕ 2250904001 «Επίδομα θέρμανσης» του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών για τις ανάγκες ενίσχυσης του επιδόματος θέρμανσης.

6. Ειδικά για την χορήγηση επιδόματος θέρμανσης χειμερινής περιόδου 2021-2022 η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. μεταφέρει στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου της παρ. 5, από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού της παρ. 1 ποσό έως ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ, χωρίς να απαιτείται η έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 5, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών προς τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε..

7. Ειδικά για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας της τηλεθέρμανσης του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και μέχρι τη σύνδεση της τηλεθέρμανσης του Δήμου με την υπό κατασκευή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας «ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ V», παρέχεται έκτακτη ενίσχυση στη Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμάίδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.), από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της ενίσχυσης, τηρουμένων των ενωσιακών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται να χρηματοδοτείται από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 ο ειδικός λογαριασμός για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που έχει συσταθεί με το άρθρο 36 του ν. 4508/2017 (Α’ 200).

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται να χρηματοδοτείται από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1, ο ειδικός λογαριασμός για τη χορήγηση ενίσχυσης σε οικιακούς καταναλωτές λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από λιγνιτική δραστηριότητα που έχει συσταθεί με το άρθρο 26 του ν. 4513/2018 (Α’ 9).»

Αθήνα, 17 Ιανουάριου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ