Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για το πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου

Με την κοινή υπουργική απόφαση 1633/297023/2021 εγκρίνεται το πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, με ή χωρίς κατά περίπτωση κοινοτική συμμετοχή.

Α. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται:

1. Οι επείγουσες παρεμβάσεις εξάλειψης των ασθενειών των ζώων, όπως αυτές καθορίζονται από τις ισχύουσες εθνικές και ενωσιακές κτηνιατρικές διατάξεις, ως ακολούθως:
α) του αφθώδους πυρετού όλων των ευαίσθητων ειδών ζώων,
β) της πανώλης των βοοειδών,
γ) της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών,
δ) του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου,
ε) της ευλογιάς των αιγοπροβάτων,
στ) του πυρετού της κοιλάδας του Rift,
ζ) της λοιμώδους οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών,
η) της λοιμώδους πλευροπνευμονίας των βοοειδών,
θ) της αφρικανικής πανώλης των χοίρων,
ι) της κλασσικής πανώλης των χοίρων,
ια) της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου των ελαφιών,
ιβ) της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων,
ιγ) της ασθένειας Teschen των χοίρων,
ιδ) της γρίπης των πτηνών,
ιε) της ψευδοπανώλης των πτηνών,
ιστ) της επιζωοτικής αιμοποιητικής νέκρωσης των ιχθύων (EHN),
ιζ) της λοίμωξης από Bonamia exitiosa των δίθυρων μαλακίων,
ιη) της λοίμωξης από Perkinsus marinus των δίθυρων μαλακίων,
ιθ) της λοίμωξης από Mikrocytos mackini των δίθυρων μαλακίων,
κ) του συνδρόμου Taura των καρκινοειδών,
κα) της νόσου (συνδρόμου) της κίτρινης κεφαλής των καρκινοειδών,
κβ) της παρασιτικής προσβολής των μελισσοσμηνών από τα ακάρεα του γένους Tropilaelaps spp.,
κγ) της παρασιτικής προσβολής των μελισσοσμηνών από το μικρό κάνθαρο των κυψελών Αethina tumida,
κδ) της λύσσας,
κε) της ιογενούς αιμορραγικής σηψαιμίας των ιχθύων (VHS),
κστ) της λοιμώδους αιμοποιητικής νέκρωσης των ιχθύων (IHN),
κζ) της λοιμώδους αναιμίας του σολομού (ISA),
κη) της λοίμωξης από ερπητοϊό των κυπρίνων (KHV),
κθ) της λοίμωξης από Bonamia ostrea των δίθυρων μαλακίων,
λα) της λοίμωξης από Marteilia refrigens των δίθυρων μαλακίων,
λβ) του συνδρόμου των λευκών κηλίδων των καρκινοειδών,
λγ) της φυσαλιδώδους στοματίτιδας,
λδ) της πανώλης (αφρικανική πανώλη) των ιπποειδών.

Ο έλεγχος, η επιτήρηση και η εκρίζωση των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ), σύμφωνα με το έγγραφο εργασίας της SANTE 2021/10502 με θέμα: «Κατευθυντήριες οδηγίες για τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματα εκρίζωσης, ελέγχου και επιτήρησης ασθενειών των ζώων και ζωονόσων για τα έτη 2021-2022» και σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές αποφάσεις ως ακολούθως:
α) η επιτήρηση των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ),
β) η εκρίζωση της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ),
γ) η εκρίζωση της τρομώδους νόσου των προβάτων.

Η πρόληψη, ο έλεγχος, η επιτήρηση και η εκρίζωση νοσημάτων στο πλαίσιο των παρακάτω εγκεκριμένων από την Επιτροπή της ΕΕ προγραμμάτων σύμφωνα με το έγγραφο εργασίας της SANTE 2021/10502 με θέμα:
«Κατευθυντήριες οδηγίες για τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματα εκρίζωσης, ελέγχου και επιτήρησης ασθενειών των ζώων και ζωονόσων για τα έτη 2021-2022» και σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές αποφάσεις ως ακολούθως:
α) η εφαρμογή προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης αιγών και προβάτων με το εμβόλιο REV1,
β) η επιτήρηση και εκρίζωση της ευλογιάς των προβάτων και αιγών και της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών,
γ) ο έλεγχος ορισμένων ζωονοσογόνων στελεχών Salmonella spp. σε σμήνη ορνίθων αναπαραγωγής, ωοπαραγωγής, κρεατοπαραγωγής και σε σμήνη ινδορνίθων αναπαραγωγής και πάχυνσης,
δ) η επιζωοτιολογική διερεύνηση της γρίπης των πτηνών σε εκτρεφόμενα και άγρια πτηνά,
ε) η επιτήρηση και καταπολέμηση της λύσσας,
στ) η πρόληψη, επιζωοτιολογική επιτήρηση και έλεγχος της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και αγριόχοιρων,
ζ) η εφαρμογή προγράμματος εμβολιασμού της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών.

Η πρόληψη, ο έλεγχος, η επιτήρηση και η εκρίζωση νοσημάτων στο πλαίσιο των παρακάτω μη εγκεκριμένων από την Επιτροπή της ΕΕ εθνικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές αποφάσεις, ως ακολούθως:
α) η εκρίζωση της βρουκέλλωσης των βοοειδών,
β) η εκρίζωση της φυματίωσης των βοοειδών,
γ) η εκρίζωση της ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών,
δ) η επιτήρηση και ο έλεγχος του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου.

Η πρόληψη, η επιτήρηση, ο έλεγχος και η εκρίζωση νοσημάτων της παρ. Α.1 σύμφωνα με εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα, η χρηματοδότηση των οποίων ακολουθεί διαφορετική διαδικασία από εκείνη των τακτικών προγραμμάτων της παρ. Α.3, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα ή δράση για τα νοσήματα της παρ. Α.1.

Η εφαρμογή υγειονομικών μέτρων τα οποία επιβάλλονται βάσει της κείμενης κτηνιατρικής νομοθεσίας για νοσήματα για τα οποία δεν είναι υποχρεωτική η λήψη τους βάσει κοινοτικής νομοθεσίας ούτε αποτελούν μέρος ενός προγράμματος εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Β. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται επίσης:

1. Οι δαπάνες του άρθρου 4 της απόφασης για την αποτροπή επέκτασης λοιμωδών νοσημάτων που εμφανίζονται για πρώτη φορά στη χώρα ή επανεμφανίζονται και χρήζουν για την εξάλειψή τους επείγουσας παρέμβασης ανάλογης με τα νοσήματα της παρ. Α1 του άρθρου 1 της απόφασης.
2. Οι δαπάνες καυσίμων των μετακινήσεων του κτηνιατρικού προσωπικού των Δ.Α.Ο.Κ. στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος επιτήρησης και εκρίζωσης της ευλογιάς των προβάτων και αιγών και της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών καθώς και του προγράμματος πρόληψης, επιζωοτιολογικής επιτήρησης και ελέγχου της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και αγριόχοιρων.
3. Οι δαπάνες προμήθειας των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής των Περιφερειών και των Δ.Α.Ο.Κ. των Περιφερειακών Ενοτήτων, με απαραίτητο αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, υλικά, μέσα και εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης και εφαρμογής των έκτακτων μέτρων και των προγραμμάτων που καθορίζονται στο σημείο Α του παρόντος άρθρου.
4. Οι δαπάνες για την καταστροφή σε μονάδες αδρανοποίησης των περιεκτών εμβολίων και λοιπών βιολογικών υλικών, οι οποίοι είτε είναι κενοί είτε περιέχουν υπολειπόμενες δόσεις καθώς και όσων εξ αυτών έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης.
5. Οι δαπάνες για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων, κυνηγών, θηροφυλάκων (ιδιωτικών φυλάκων θήρας), ιδιωτών / πολιτών και λοιπών φορέων που συνδράμουν: α) στον εντοπισμό, την ενημέρωση, τη συλλογή και την προσκόμιση δειγμάτων από ζώα, πτωμάτων και υλικών προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες να διενεργήσουν δειγματοληψίες στο πλαίσιο επιτήρησης νοσημάτων, β) στη διατήρηση ζώντων ζώων ως μάρτυρες, έτσι ώστε να διενεργηθεί η δειγματοληψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, γ) στην υγειονομική διαχείριση πτωμάτων νεκρών ζώων σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ή μετά από υγειονομική ταφή για τη αποφυγή μετάδοσης νοσημάτων, δ) στη μείωση του πληθυσμού αγριόχοιρων με σκοπό την πρόληψη και έλεγχο της αφρικανικής πανώλης των χοίρων.

Γ.  Όλες οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες, μόνο εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που θέτει ο Καν. 1388/2014 και ιδίως το άρθρο 39, ο Καν. 508/2014 και ιδίως τα άρθρα 46, 56 και 95 και ο Καν. 702/2014 και ιδίως τα Κεφάλαια Ι και ΙΙ, και τα άρθρα 26 και 27.
Η απόφαση εφαρμόζεται αποκλειστικά για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Καν. 702/2014 οι οποίες δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 2 του προαναφερθέντος Κανονισμού, καθώς και για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Καν. 1388/2014 που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Αποκλείονται από την χορήγηση αποζημιώσεων / ενισχύσεων οι προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια της περ. 14 του άρθρου 2 του Καν. 702/2014, με την επιφύλαξη της παρ. 6 (β) του άρθρου 1 του ιδίου Κανονισμού, ως ισχύει, καθώς και οι προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 3 του Καν. 1388/2014 ως ισχύει. Αναστέλλεται η καταβολή ενίσχυσης σε οποιονδήποτε αποδέκτη οφείλει να επιστρέψει παράνομη και ασυμβίβαστη ενίσχυση, σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση ανάκτησης της Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 5(α) του άρθρου 1 του ίδιου Κανονισμού και σύμφωνα με την παρ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.
Ως «επιχείρηση» θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.
Δε χορηγείται καμία μεμονωμένη αποζημίωση/ενίσχυση, όταν διαπιστώνεται ότι η ασθένεια των ζώων προκλήθηκε εσκεμμένα ή από αμέλεια του δικαιούχου συμπεριλαμβανομένης της άρνησης ή της μη συνεργασίας στην διενέργεια εμβολιασμών. Σε κάθε περίπτωση, η αποζημίωση / ενίσχυση και κάθε άλλη πληρωμή που εισπράττεται από τον δικαιούχο, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων / ενισχύσεων βάσει άλλων εθνικών ή ενωσιακών μέτρων ή ασφαλιστηρίων συμβολαίων για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Δείτε την απόφαση στο αρχείο του κόμβου