Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος 4974/2022 για τη λειτουργία των ΚΤΕΛ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος νόμος 4974/2022 για τα ΚΤΕΛ «Διατάξεις για τις δημόσιες υπεραστικές και αστικές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών – Αναδιοργάνωση των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και λοιπές διατάξεις.»

Ο νέος νόμος καταργεί το πλαίσιο που ίσχυε μέχρι τώρα (άρθρα 1 έως και 32 του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις.») για τη λειτουργία των ΚΤΕΛ, από την έναρξη εκτέλεσης στην επικράτεια του μεταφορικού έργου που παραχωρείται σύμφωνα με το νέο αυτό νόμο.

Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης του μεταφορικού έργου στους αναδόχους, σύμφωνα με το νέο νόμο, το υπεραστικό και αστικό συγκοινωνιακό έργο που παρέχεται, εξακολουθεί να διενεργείται από τους υφιστάμενους φορείς παροχής του συγκοινωνιακού έργου. Οι ανωτέρω διαδικασίες ανάθεσης ολοκληρώνονται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του ν. 4974/2022, με την επιφύλαξη έναρξης οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας, οπότε το χρονικό διάστημα παρατείνεται μέχρι το πέρας των εν λόγω διαδικασιών.

Οι τακτικές υπεραστικές και αστικές γραμμές οδικών μεταφορών επιβατών, οι αφετηρίες, τα τέρματα και οι στάσεις που υφίστανται και λειτουργούν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4974/2022, διατηρούν το χαρακτηρισμό τους, με δυνατότητα κατάργησης ή τροποποίησης, σύμφωνα με το νόμο αυτόν.

Περιοχές, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4974/2022 έχουν χαρακτηρισθεί ως αστικές, διατηρούν τον χαρακτηρισμό αυτό, με δυνατότητα τροποποίησης.

Source