Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος για την παράταση των γενικών συνελεύσεων (4825/2021)

4 Σεπτέμβριος 2021

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος για την παράταση των γενικών συνελεύσεων (4825/2021)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4825/2021 Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Υπενθυμίζουμε ότι στο νόμο αυτό υπάρχουν διατάξεις όπως :

Άρθρο 11 – Ψηφίακοί νομάδες – Προσθήκη περ. ιε’ στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4251/2014

και

Άρθρο 56

Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2021

Για το έτος 2021 η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως.

Δείτε ακολούθως τον νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Συνημμένα