Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Δημόσιοι υπάλληλοι – Όλες οι νέες άδειες σύμφωνα με τους ν. 4808/2021 και 4830/2021

Στο ΦΕΚ 101 Α’ δημοσιεύτηκε ο ν.4808/2021«Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις», στο Μέρος ΙΙΙ, του οποίου περιλαμβάνονται νομοθετικές ρυθμίσεις για θέματα αδειών.

Για την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΙΙΙ του ν.4808/2021 για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα εκδόθηκε η αριθ. 47972/7-7-2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους ΙΙΙ του ν.4808/2021 ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158, σύμφωνα δε με το άρθρο 25, στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Κεφαλαίου υπάγονται, μεταξύ άλλων, όλοι οι εργαζόμενοι γονείς, φυσικοί, θετοί, ανάδοχοι, καθώς και οι τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, όπως επίσης και οι φροντιστές, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 26, οι οποίοι απασχολούνται στον δημόσιο τομέα, τα ν.π.δ.δ., τους Ο.Τ.Α. και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου, των συμβάσεων ή σχέσεων προσωρινής απασχόλησης του άρθρου 115 του ν. 4052/2012 και της έμμισθης εντολής, ανεξάρτητα από τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επιπλέον, στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους ΙΙΙ του ν.4808/2021 περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με άδειες σχετικές με την προστασία της οικογένειας, στο πεδίο εφαρμογής δε του εν λόγω Κεφαλαίου υπάγονται βάσει των διατάξεων του αρ. 33 του ν. 4808/2021, μεταξύ άλλων, όλοι οι εργαζόμενοι γονείς, φυσικοί, θετοί, ανάδοχοι, καθώς και οι τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή με σύμβαση έμμισθης εντολής σε υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), κατά το μέρος που εφαρμόζεται σε αυτούς η εργατική νομοθεσία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους ΙΙΙ του ν.4808/2021, στο οποίο περιλαμβάνονται κοινές διατάξεις για τις άδειες των Κεφαλαίων Α’ και Β’, το Μέρος ΙΙΙ καθορίζει τα ελάχιστα όρια προστασίας των εργαζομένων και δεν θίγει ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους εργαζομένους που ισχύουν από τη νομοθεσία ή από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις, κανονισμούς εργασίας και ατομικές συμβάσεις εργασίας ή συμφωνίες εργοδοτών και εργαζομένων και, που σε κάθε περίπτωση, δύνανται να θεσπίζουν ή να διατηρούν ευνοϊκότερες διατάξεις για τους εργαζομένους από εκείνες που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙΙ του ν.4808/2021. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 46 του ν.4808/2021, οι ρυθμίσεις του Μέρους ΙΙΙ δεν καταργούν και δεν επηρεάζουν τη χορήγηση άλλων δικαιωμάτων, που αφορούν στη διευκόλυνση των γονέων για την ανατροφή του παιδιού, τον θηλασμό και τη φροντίδα του παιδιού. Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν.4808/2021 από την έναρξη ισχύος του νόμου καταργούνται τα άρθρα 48-54 του ν.4075/2012.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν.4808/2021 απαγορεύεται κάθε δυσμενής ή λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση εργαζομένων, επειδή ζήτησαν ή έλαβαν άδεια ή ευέλικτη ρύθμιση ή επειδή άσκησαν τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙΙ του ν. 4808/2021, ενώ απαγορεύεται και κάθε δυσμενής ή λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, από τον εργοδότη, καθώς και κάθε δυσμενής σε βάρος τους συνέπεια, επειδή υπέβαλαν καταγγελία ή κίνησαν νομική διαδικασία, με σκοπό να επιβληθεί η συμμόρφωση με τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙΙ του ν. 4808/2021. Σύμφωνα δε με την παρ. 3 του άρθρου 50 του ν.4808/2021 για κάθε παραβίαση του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους ΙΙΙ του ν.4808/2021 στον δημόσιο τομέα, τα ν.π.δ.δ., τους Ο.Τ.Α. και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως οριοθετείται από το άρθρο 14 του ν. 4270/2014, επιβάλλονται πειθαρχικές και διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τέλος, προκειμένου να διευκρινιστούν ζητήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4808/2021 στους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με σχέση ΙΔΑΧ του Δημοσίου αλλά και για λόγους συμπερίληψης των εν λόγω διατάξεων στον Υπαλληλικό Κώδικα και κωδικοποίησής τους, θεσπίστηκαν οι ρυθμίσεις των άρθρων 54 – 56 του ν.4830/2021.

Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ.11102/28-05-2020 εγκυκλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4674/2020, προς διευκόλυνση των οικείων Διευθύνσεων Προσωπικού η νέα εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/185/οικ. 19379/2021 του Υπ. Εσωτερικών χωρίζεται σε δύο κεφάλαια:

Α) το πρώτο αφορά τις άδειες και τις διευκολύνσεις των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση ΙΔΑΧ που ρυθμίζονται με το Κεφάλαιο Α’ του Μέρους ΙΙΙ του ν.4808/2021 και εν συνεχεία με τις διατάξεις του ν.4830/2021, και

Β) το δεύτερο μία εκ νέου επισκόπηση των αδειών που κατά βάση κάνουν χρήση και δικαιούνται οι υπάλληλοι του Δημοσίου με σχέση ΙΔΟΧ, τόσο αυτών που θεσπίζονται με τα Κεφάλαια Α’ και Β’ του Μέρους ΙΙΙ του ν.4808/2021, όσο και αυτών που ήδη ισχύουν.


Δείτε την απόφαση στο αρχείο του κόμβου