Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Δημόσιο – Σύστημα εσωτερικού ελέγχου: Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ

23 Φεβρουάριος 2021

Δημόσιο - Σύστημα εσωτερικού ελέγχου: Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ
  • Ενιαία ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, προκειμένου να ενισχυθούν οι μηχανισμοί λογοδοσίας στο εσωτερικό κάθε φορέα και να επιτευχθούν οι στόχοι του βάσει των αρχών της καλής διακυβέρνησης και της χρηστής διοίκησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και τις προβλέψεις του ν. 4622/2019

Συνημμένα