Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Διαβούλευση για το βαθμολόγιο, την κινητικότητα και την αξιολόγηση των εργαζομένων στην ΑΑΔΕ – 24 ερωτήσεις-απαντήσεις

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η διαβούλευση για το βαθμολόγιο, την κινητικότητα και την αξιολόγηση των εργαζομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων είναι ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, 19 Μαΐου 2021.
Αποστολή σχολίων και παρατηρήσεων στο [email protected].

Νέο Βαθμολόγιο Θέσεων Εργασίας & Νέο Σύστημα Κινητικότητας στην ΑΑΔΕ

24 Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερώτηση 1: Τι νέο έχει το Βαθμολόγιο των Θέσεων Εργασίας της ΑΑΔΕ;

Απάντηση: Το Βαθμολόγιο της ΑΑΔΕ αφορά στη ανάδειξη της διαφορετικότητας  και βαρύτητας της κάθε θέσης εργασίας και πως, τελικά εσύ ταιριάζεις καλύτερα σε αυτήν . Δεν είναι το μαζικό του παρελθόντος και δεν βασίζεται μόνο στο απρόσωπο και γενικό των προσόντων και της προϋπηρεσίας. Όλες οι Θέσεις Εργασίας πλέον κατατάσσονται σε μια κλίμακα (βαθμολόγιο) ως συνέπεια της αξιολόγησής τους βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων

Ερώτηση 2: Τι είναι η Αξιολόγηση Θέσεων Εργασίας;

Απάντηση: Είναι η συστηματική και αντικειμενική διαδικασία αξιολόγησης όλων των Θέσεων Εργασίας της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τη σχετική βαρύτητα τους, λαμβάνοντας υπόψη ειδικά κριτήρια – παράγοντες.

Ερώτηση 3: Τι είναι η Βαθμολόγηση των Θέσεων Εργασίας;

Απάντηση: Βαθμολόγηση θέσεων εργασίας είναι η σύνδεση κάθε θέσης εργασίας με ένα συγκεκριμένο  βαθμό, ο οποίος προκύπτει ως αποτέλεσμα της Αξιολόγησής τους.

Ερώτηση 4: Πώς γίνεται η Βαθμολόγηση των Θέσεων Εργασίας;

Η βαθμολόγησή τους γίνεται με τη χρήση συγκεκριμένων και αντικειμενικά προσδιορισμένων κριτηρίων.

Ερώτηση 5: Ποια είναι τα κριτήρια της Βαθμολόγησης Θέσεων Εργασίας;

Απάντηση: Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη βαθμολόγηση των Θέσεων Εργασίας της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, είναι οι:
I. γνώσεις και εμπειρία,
II. πολυπλοκότητα και δημιουργικότητα,
III. κριτική σκέψη και λήψη αποφάσεων,
IV. επιρροή και εποπτεία-ευθύνη,
V. επαφές και επικοινωνία
VI. συνθήκες εργασίας
όπως όλα αυτά προκύπτουν από τα Περιγράμματα των Θέσεων Εργασίας.

Ερώτηση 6:
Πως γίνεται στην πράξη η επιλογή της βαθμολογίας για κάθε θέση εργασίας;

Απάντηση: Κάθε Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης και αυτοτελώς υπαγόμενης στο Διοικητή Υπηρεσίας προτείνει, για τις Θέσεις Εργασίας αρμοδιότητάς του, βαθμολογία για κάθε ένα από τα ανωτέρω κριτήρια, σε κλίμακα από το 1 έως το 10. Η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης συλλέγει όλες τις προτάσεις και εισηγείται στον Διοικητή της ΑΑΔΕ τη βαθμολογία για κάθε Θέση Εργασίας της ΑΑΔΕ. Η σχετική απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ.

Ερώτηση 7: Σε πόσους βαθμούς κατανέμονται οι Θέσεις Εργασίας;

Απάντηση: Σε 13 βαθμούς (από Α έως ΙΓ’). Κάθε βαθμός είναι το αποτέλεσμα αξιολόγησης βάσει των κριτηρίων και καθορίζεται από τη ανάλυση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης όλων των Θέσεων Εργασίας.

Ερώτηση 8: Καταργείται η βαθμολογική διάρθρωση που ισχύει στο υπόλοιπο δημόσιο;

Απάντηση: Όχι. Το βαθμολόγιο των θέσεων εργασίας της ΑΑΔΕ αφορά μόνο στην εσωτερική διάρθρωση των Θέσεων Εργασίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. Η βαθμολογική διάρθρωση και η βαθμολογική ένταξη των υπαλλήλων εξακολουθεί να ισχύει παράλληλα και σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26 του νόμου 4369/2016.

Ερώτηση 9: Η εφαρμογή του νέου Βαθμολογίου μπορεί να έχει ως συνέπεια την επιδείνωση των εργασιακών μου συνθηκών;

Απάντηση:
Όχι. Με το νέο Βαθμολόγιο δεν επέρχεται καμία απολύτως αρνητική αλλαγή στο εργασιακό καθεστώς του υπαλλήλου.

Ερώτηση 10: Το Βαθμολόγιο επιδεινώνει τον τρόπο αξιολόγησης των υπαλλήλων;

Απάντηση: Όχι. Η αξιολόγηση των Θέσεων Εργασίας είναι διαφορετική διαδικασία από την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Η πρώτη αξιολογεί την Θέση Εργασίας, κατατάσσοντας την σε μια κλίμακα (βαθμολόγιο) και η δεύτερη τον κάτοχο της Θέσης ως προς τις απαιτήσεις αυτής και την απόδοσή του. Το Βαθμολόγιο καθιστά ποιοτικότερη και αντικειμενικότερη την αξιολόγηση των υπαλλήλων.

Ερώτηση 11: Κινδυνεύω να υποστώ μείωση μισθού από το Βαθμολόγιο;

Απάντηση: Όχι. Το Βαθμολόγιο συνδέεται με το νέο Μισθολόγιο της ΑΑΔΕ, αλλά δεν προβλέπει μείωση μισθού.

Ερώτηση 12: Προβλέπεται αντίστοιχο σύστημα Αξιολόγησης Θέσεων Εργασίας στο δημόσιο τομέα;

Απάντηση: Ναι, στο μισθολογικό νόμο του Δημοσίου (ν.4354/2015, άρθρο 17, Αμοιβή συνδεόμενη με την περιγραφή και αξιολόγηση των θέσεων εργασίας). Η ΑΑΔΕ είναι ο πρώτος δημόσιος φορέας που εφαρμόζει αυτό το σύστημα.

Ερώτηση 13: Τι έχω να κερδίσω από το νέο Βαθμολόγιο της ΑΑΔΕ.;

Απάντηση: Το Βαθμολόγιο αναδεικνύει τη διαφορετικότητα και βαρύτητα κάθε συγκεκριμένης Θέσης Εργασίας. Αποτελεί τη βάση για την Πορεία Σταδιοδρομίας του υπαλλήλου, παρέχοντας περισσότερες επιλογές και διεξόδους για την εξέλιξή του πέρα από τις Θέσεις Ευθύνης. Και, βεβαίως, αποτελεί τη βάση για ένα πιο αξιοκρατικό και δίκαιο μισθολόγιο.
 
Ερώτηση 14: Τι είναι κατάταξη του υπαλλήλου σε Θέση Εργασίας;

Απάντηση: Είναι η τοποθέτησή του σε μία συγκεκριμένη Θέση Εργασίας.

Ερώτηση 15: Από ποιόν γίνεται η κατάταξη του υπαλλήλου σε Θέση Εργασίας;

Απάντηση: Η κατάταξη του υπαλλήλου γίνεται, κατά περίπτωση από τον Προϊστάμενο της Οργανικής Μονάδας.

Ερώτηση 16: Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για την κατάταξη του υπαλλήλου σε Θέση Εργασίας;

Απάντηση: Να κατέχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο επάρκειας ικανοτήτων που προβλέπονται στο συγκεκριμένο Περίγραμμα της Θέσης αυτής.

Ερώτηση 17: Πώς μπορώ να καταταγώ σε Θέση Εργασίας ‘‘έμπειρου υπάλληλου’’;

Απάντηση: Για να καταταχθείς σε Θέση Εργασίας ‘‘έμπειρου υπάλληλου, απαιτείται να έχεις συμπληρώσει τον απαιτούμενο από το περίγραμμα χρόνο εμπειρίας και να έχεις λάβει στις δύο τελευταίες αξιολογήσεις βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 90%. Στον απαιτούμενο χρόνο, δεν προσμετράται η δόκιμος υπηρεσία.

Ερώτηση 18: Τι εννοούμε με τον όρο κινητικότητα;

Απάντηση: Είναι η μετακίνηση των υπαλλήλων σε διαφορετικές Θέσεις Εργασίας ιδίου, ανώτερου ή κατώτερου βαθμού, στην ίδια ή διαφορετική Οργανική Μονάδα.

Ερώτηση 19: Ποιοι είναι οι τρόποι κάλυψης των κενών Θέσεων Εργασίας;

Απάντηση: 1. είτε μέσω προκήρυξης των κενών Θέσεων Εργασίας.
2. είτε μέσω κάλυψης της κενής Θέσης εκ των ενόντων (ίδιου ή υψηλότερου βαθμού).

Ερώτηση 20:  Τι συμβαίνει όταν για λόγους υπηρεσιακών αναγκών τοποθετούμαι σε Θέση Εργασίας χαμηλότερου βαθμού;
Απάντηση: Μετακινείσαι προσωρινά στη νέα σου θέση και επιστρέφεις στην προηγούμενή σου θέση το πολύ σε 1 έτος. Διατηρείται σε ισχύ η κατάταξη που είχες στην υπηρεσία από την οποία μετακινείσαι.

Ερώτηση 21: Προβλέπεται ειδική αντιμετώπιση αίτησης μετακίνησης για εξαιρετικούς οικογενειακούς λόγους, λόγους συνυπηρέτησης ή λόγους υγείας;

Απάντηση: Ναι, κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης αίτησης του υπαλλήλου, σχετικής εισήγησης της Δ.Δ.Α.Δ. και γνώμης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ο υπάλληλος τοποθετείται σε Θέση Εργασίας ίδιου βαθμού στην Οργανική Μονάδα που αιτείται.
 
Ερώτηση 22: Τι είναι οι Θέσεις Εργασίας ειδικής βαρύτητας και καλύπτονται;
Απάντηση: Είναι οι Θέσεις αυξημένης επιτελικής και επιχειρησιακής σημασίας για το σκοπό και την αποστολή της ΑΑΔΕ. Θα αναπτυχθεί ειδική διαδικασία επιλογής με αντικειμενικούς και διαφανείς όρους.

Ερώτηση 23: Μετακινούμαι σε Υπηρεσία με διαφορετικό επιχειρησιακό αντικείμενο. Σε ποια Θέση Εργασίας θα καταταγώ;

Απάντηση: Κατατάσσεσαι προσωρινά σε Θέση Εργασίας ιδίου βαθμού. Μετά την πρώτη θετική αξιολόγησή σου στη νέα Θέση Εργασίας, κατατάσσεται οριστικά στην νέα Θέση και στον βαθμό αυτής, διαφορετικά αναζητείται άλλη Θέση, εντός της δομής.

Ερώτηση 24: Τι συμβαίνει στην περίπτωση κατά την οποία, είτε στο πλαίσιο απόσπασης είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, παρέχω υπηρεσίες εκτός Α.Α.Δ.Ε.;

Απάντηση: Αναστέλλεται η κατάταξή σου στην Θέση Εργασίας που κατείχες, μετατίθεσαι όμως υποχρεωτικά σε Υπηρεσία του ιδίου νομού και κατατάσσεσαι σε Π.Θ.Ε. ίδιου βαθμού.