Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Διαδικασία και προϋποθέσεις επιχορήγησης του μεταφορικού κόστους για τη διανομή εντύπων για τις εκδοτικές επιχειρήσεις που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά πανελλήνιας κυκλοφορίας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιχορήγησης του μεταφορικού κόστους για τη διανομή εντύπων για τις εκδοτικές επιχειρήσεις που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 εμφανίζοντας μείωση της κυκλοφορίας των εντύπων τους.

Η απόφαση ορίζει αναλυτικά :

Άρθρο 1

Σκοπός

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης, με τη μορφή της επιχορήγησης του μεταφορικού κόστους για τη διανομή των εντύπων των εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, εμφανίζοντας μείωση της κυκλοφορίας των ανωτέρω εντύπων τους, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 90 του ν. 4764/2020, όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 3 της παρούσας.

2. Η διάρκεια της επιχορήγησης καθορίζεται σε τέσσερα (4) ημερολογιακά τρίμηνα αρχής γενομένης από 1.1.2021 σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών. Η επιχορήγηση καταβάλλεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο σε τραπεζικό λογαριασμό, που οι επιχορηγούμενες εκδοτικές επιχειρήσεις γνωστοποιούν στην ΑΑΔΕ.

3. Το ύψος της ενίσχυσης είναι ανάλογο του συνολικού μεταφορικού κόστους του κάθε τριμήνου. Το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης ισούται με το μεταφορικό κόστος του αντίστοιχου τριμήνου του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτό πιστοποιείται από το εκάστοτε Πρακτορείο Διανομής, βάσει των τηρουμένων λογιστικών αρχείων και των εκδιδόμενων στοιχείων του κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (Α’ 251).

4. Η επιχορήγηση είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Εξαιρούνται της εφαρμογής της παρούσας ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής εν ισχύ ή σε δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης και αποπληρώνονται βάσει αυτής.

Άρθρο 2 Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Επιχορήγηση : ενίσχυση η οποία χορηγείται σε εκδοτικές επιχειρήσεις που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά πανελλήνιας κυκλοφορίας, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

2. Εκδοτική επιχείρηση: η επιχείρηση έκδοσης εφημερίδας ή περιοδικού πανελλήνιας κυκλοφορίας.

3. Πανελλήνια κυκλοφορία: Η κυκλοφορία εφημερίδων και περιοδικών στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

4. Μεταφορικό κόστος: Το κόστος μεταφοράς του αριθμού των αντιτύπων που παραδίδονται στο σημείο πώλησης προς διάθεση, καθώς και το κόστος μεταφοράς του αριθμού των αντιτύπων που επιστρέφονται στον εκδότη.

5. Ημερολογιακά τρίμηνα: Τα ημερολογιακά τρίμηνα 1ης.1.202χ – 31ης.03.202χ, 01ης.04.202χ – 30ης.06.202χ, 01ης.07.202χ – 30ης.09.202χ και 01ης. 10.202χ -31ης .12.202χ.

6. Συγκρινόμενες περίοδοι : Τα ημερολογιακά τρίμηνα των φορολογικών ετών 2020 και 2021.

7. Πρακτορείο Διανομής: Η οντότητα που διενεργεί τη διανομή και διακίνηση των εφημερίδων και των περιοδικών πανελλήνιας κυκλοφορίας.

8. Τηρούμενα Λογιστικά Αρχεία: Τα ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσα, στα οποία περιέχονται πληροφορίες αναγκαίες για την κατάρτιση και τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα λογιστικά αρχεία περιλαμβάνουν βάσεις πρωτογενών πληροφοριακών δεδομένων, παραστατικά των συναλλαγών και γεγονότων (λογιστικά στοιχεία), και άλλα λογιστικά αρχεία (λογιστικά βιβλία) στα οποία καταχωρούνται δεδομένα των συναλλαγών και γεγονότων.

9. Εκδιδόμενα Στοιχεία: Τα στοιχεία που εκδίδονται για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών σε οντότητες.

10. Μεταφορικό κόστος του κάθε τριμήνου: Το κόστος μεταφοράς με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (ιδία μέσα πρακτορείου, δημοσίας χρήσεως, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά μέσα) του αριθμού των αντιτύπων από το σημείο παραγωγής μέχρι του σημείο πώλησης προς διάθεση, καθώς και το κόστος μεταφοράς του αριθμού των αντιτύπων που επιστρέφονται στον εκδότη και αφορά στα ημερολογιακά τρίμηνα των φορολογικών ετών 2020 και 2021 όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 5 του παρόντος.

Άρθρο 3

Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι – λήπτες της ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις/οντότητες που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’251), όπως ισχύει, ανεξαρτήτως κατηγορίας τηρούμενων βιβλίων υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1η .1.2020.

2. Οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

α) Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, λειτουργούν νομίμως και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19.

β) Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση υποβολής αυτών, ως εξής:

αα) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019,

ββ) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31η Μαρτίου 2021.

γ) Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ’ όλη την περίοδο αυτή και

δ) Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1200/2015 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

Άρθρο 4

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται τυποποιημένα, ως ακολούθως:

Ενίσχυση = Μεταφορικό Κόστος εκάστου Τριμήνου φορολογικού έτους 2021 με μέγιστο το μεταφορικό κόστος του αντίστοιχου τριμήνου φορολογικού έτους 2020, όπου:

Μεταφορικό Κόστος Τριμήνου : Το κόστος μεταφοράς με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (ιδία μέσα πρακτορείου, δημοσίας χρήσεως, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά μέσα) του αριθμού των αντιτύπων από το σημείο παραγωγής μέχρι του σημείου πώλησης προς διάθεση, όπως αυτό πιστοποιείται από το εκάστοτε Πρακτορείο Διανομής, βάσει των τηρουμένων λογιστικών αρχείων και των εκδιδόμενων στοιχείων του, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (Α’ 251).

Άρθρο 5

Διαδικασία υποβολής αίτησης, υποβολής λοιπών προσδιοριστικών στοιχείων περί του ύψους της δαπάνης, διασταύρωση και εκκαθάριση αυτής.

1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση της ως άνω ενίσχυσης, το πρώτο 10ήμερο του τρίτου μήνα από τη λήξη του τριμήνου, στην ψηφιακή πλατφόρμα myBusinessSupport,

2. To Πρακτορείο Διανομής υποβάλλει ηλεκτρονικό αρχείο, για όλες τις ενδιαφερόμενες εκδοτικές επιχειρήσεις, το οποίο περιλαμβάνει κατάσταση παραστατικών, βάσει των οποίων προκύπτει το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης. Η εν λόγω κατάσταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα:

α. ΑΦΜ της εκάστοτε εκδοτικής επιχείρησης

β. είδος παραστατικού

γ. αύξοντα αριθμός παραστατικού

δ. ημερομηνία έκδοσης

ε. συνολική αξία

3. Η εκάστοτε ενδιαφερόμενη εκδοτική επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων από το Πρακτορείο Διανομής, προς τον σκοπό προσδιορισμού του τελικού ύψους ενίσχυσης. Σε περίπτωση διαφωνίας με τα δηλωθέντα δεδομένα από το Πρακτορείο Διανομής, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δύναται να καταθέσει αίτημα επανεξέτασης.

4. Το μεταφορικό κόστος κάθε τριμήνου οριστικοποιείται μετά την εκκαθάριση που πραγματοποιεί το Πρακτορείο Διανομής και προκύπτει από την κατάσταση των παραστατικών που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014, από το Πρακτορείο Διανομής, για κάθε μία εκδοτική επιχείρηση, ανά τρίμηνο.

5. Τα αναφερόμενα, στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, δεδομένα αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ σε μαγνητικό μέσο ανά περίοδο μετά την οριστική εκκαθάριση από το Πρακτορείο Διανομής, ήτοι εντός διμήνου από το τέλος του τριμήνου που αφορούν. Η γραμμογράφηση του αρχείου, ο τύπος και υπόδειγμα αυτού αναρτάται στον δικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr.

6. Σε περίπτωση εκ νέου εκκαθάρισης των υποβαλλόμενων στοιχείων, τα οποία υποβάλλονται άπαξ και μέχρι το τέλος του επόμενου τετραμήνου από το πέρας του διμήνου αποστολής των στοιχείων, από τα οποία προκύπτει ποσό προς επιστροφή στο Δημόσιο, το εν λόγω ποσό επιστρέφεται σε έξι (6) άτοκες μηνιαίες δόσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας.

Άρθρο 6

Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης

1. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται από την ΑΑΔΕ, αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα επανεξέτασης, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ως άνω ενημέρωση. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών απαντά στο αίτημα επανεξέτασης, βάσει των στοιχείων και πληροφοριών που αιτείται και λαμβάνει από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

2. Το ποσό της ενίσχυσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας, καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης, που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

3. Η ΑΑΔΕ, δύναται κατά την επεξεργασία του αιτήματος των εκδοτικών επιχειρήσεων να διασταυρώνει τα στοιχεία και με άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της.

Άρθρο 7

Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης από το ΠΔΕ

1. Για τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις/οντότητες του άρθρου 3 της παρούσας, αποστέλλονται από την ΑΑΔΕ στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, οι τελικές καταστάσεις του άρθρου 5 της παρούσας, στις οποίες αναγράφονται κατ’ ελάχιστον, η επωνυμία του δικαιούχου, o Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει, καθώς και το πληρωτέο ποσό. Η ΓΔΟΥ βάσει των καταστάσεων μεταφέρει μέσω του epde το συνολικό ποσό από το έργο που είναι ενταγμένο στη ΣΑΕ 051/2, στον ενδιάμεσο λογαριασμό με κωδικό IBAN GR52 0100 0230 0000 0242 4222 890 και τίτλο «Πληρωμές ΠΔΕ Υπ. Οικονομικών μέσω ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με απευθείας μεταφορά χωρίς υπόλογο.

2. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ύστερα από αίτημα της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, εκδίδει ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο200 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων -Πληρωμών» και την πίστωση του ανωτέρω ενδιάμεσου λογαριασμού με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.

3. Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, χρεώνεται ο λογαριασμός με IBAN GR52 0100 0230 0000 0242 4222 890 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέ-ρους πληρωμές, με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ, προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στο λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR30 0100 0230 0000 0000 0002 002 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του ΠΔΕ.

4. Η αναλυτική κατάσταση της παρ. 1 αποστέλλεται από την ΑΑΔΕ με ασφαλή τρόπο προς τη ΔΙΑΣ Α.Ε. Η ίδια πληροφόρηση κοινοποιείται στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η ΔΙΑΣ μεταφέρει τα ποσά από τον ενδιάμεσο λογαριασμό σε πίστωση των εμπορικών τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων, στη βάση της αναλυτικής κατάστασης που ετοιμάζεται και αποστέλλεται από την ΑΑΔΕ.

5. Το αρχείο της αναλυτικής κατάστασης, ενημερωμένο από την ΑΑΔΕ με τα ποσά που επιτυχώς πληρώθηκαν βάσει της σχετικής ενημέρωσης από τη ΔΙΑΣ, αποστέλ-λεται στην ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» προκειμένου να συνοδεύσει το αίτημα πληρωμής προς την ΕΕ.

6. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN GR GR30 0100 0230 0000 0000 0002 002 και λογιστικοποι-ούνται ως έσοδα του ΠΔΕ.

Για τις αποτυχούσες πληρωμές, η ΑΑΔΕ ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους, ώστε να διορθώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ, προκειμένου να διενεργηθεί δεύτερος κύκλος πληρωμών, ακολουθώντας εκ νέου τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας (έγκριση πιστώσεων, δημιουργία νέας κατάστασης από ΑΑΔΕ, μεταφορά ποσού στον ενδιάμεσο λογαριασμό και πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ).

Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για ένταξη και έγκριση πιστώσεων του έργου στο ΠΔΕ 2021 (ΣΑΕ),

β) η απόφαση χρηματοδότησης της ΣΑ 051/2,

γ) η σχετική εντολή πληρωμής,

δ) η συγκεντρωτική κατάσταση της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου,

ε) το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής εντολής πληρωμής (eps) για την μεταφορά του ποσού από το λογαριασμό του έργου ΠΔΕ στον ενδιάμεσο λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος

Άρθρο 8

Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης

1. Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται εμφανίζεται με τις τυχόν λοιπές οφειλές της επιχείρησης, στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή «myTAXISNet/ο λογαριασμός μου/Προσωποποιημένη πληροφόρηση/Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή».

2. Το ανωτέρω ποσό βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που προκύπτει η υποχρέωση της επιστροφής και λογιστικοποιείται στα έσοδα του ΠΔΕ σε ειδικούς Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων (ΑΛΕ) που θα δημι-ουργηθούν για τον σκοπό αυτό.

3. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων ποσών εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις δικαιούχων – Κυρώσεις
1. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.

2. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου, διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, σύμφωνα με την κείμενη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

3. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 10

Υποχρέωση διαφάνειας

1. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου στο πλαίσιο της παρούσας, αναρτώνται από την αρμόδια υπηρεσία στην εφαρμογή της ΕΕ για την διαφάνεια “Transparency Award Module” (ΤΑΜ), εντός ενός έτους από την χορήγησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 88 του Προσωρινού Πλαισίου και στην υποπαρ. Β11 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107).

2. Με τη λήψη της ενίσχυσης τεκμαίρεται η συναίνεση του δικαιούχου – λήπτη της ενίσχυσης για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την ενίσχυση που έλαβε.

Άρθρο 11

Ειδικότερα θέματα χρηματοδότησης ΠΔΕ

1. Η δράση θα χρηματοδοτηθεί από το συγχρηματοδο-τούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών, ΣΑ051/2 και θα ενταχθεί, μετά την ολοκλήρωση των διαχειριστικών ενεργειών, σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, σύμφωνα με τους οικείους Κανονισμούς και το εθνικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

2. Δικαιούχος της δράσης, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2013/1303, είναι η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης της δράσης. Επίσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αναλαμβάνει την υποχρέωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών υλοποίησης της δράσης και της τήρησης όλων των παραστατικών, καθώς και της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων της ενίσχυσης, αποκλειστικά και μόνο στη βάση παραστατικών και εγγράφων που της έχουν υποβληθεί από την ΑΑΔΕ ή άλλο αρμόδιο φορέα, καθώς και το σύνολο των υποχρεώσεων Δικαιούχου, όπως ορίζονται από τους οικείους Κανονισμούς και το εθνικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών θα παρέχει στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και την Αρχή Πιστοποίησης όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

3. Η ανωτέρω υπηρεσία υποχρεούται:

α) Να αποστέλλει στην οικεία Διαχειριστική Αρχή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ανάρτηση των ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου στο ΤΑΜ, κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα, καθώς και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 35 του Προσωρινού Πλαισίου,

β) να τηρεί για δέκα (10) έτη λεπτομερή αρχεία όσον αφορά τη χορήγηση ενισχύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, τα οποία να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να πιστοποιηθεί η τήρηση των προϋποθέσεων της παρούσας,

γ) να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που προκύπτει εκ του ρόλου της ως «δικαιούχος» της δράσης, όπως αυτές περιγράφονται στην οικεία απόφαση ένταξης,

δ) να διαβιβάζει στοιχεία που περιέχουν υπόνοια απάτης στις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις.

Λεπτομερής αναφορά για την «Καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις» υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο https://www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx.

4. Η ΑΑΔΕ υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών κάθε πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου