Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Διαδικτυακό δωρεάν φορολογικό σεμινάριο από την ΠΕΦΕ μέσω FACEBOOK την 24η/2/2021


Διαδικτυακό Δωρεάν Φορολογικό Σεμινάριο από την ΠΕΦΕ Μέσω FACEBOOK την 24/2/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 έως 20:30
μμ:

Α. Θέματα: για κατοίκους εξωτερικού κ.ά.

Εισηγητής: Ορέστης Σεϊμένης – Συγγραφέας-Σύμβουλος Επιχειρήσεων  

1. Η φορολόγηση ξένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
2. Η σημασία της  «μόνιμης εγκατάστασης» μιας ξένης επιχείρησης στην Ελλάδα
3. Η φορολόγηση προσώπων που μεταφέρουν την φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα
4. Η εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν την φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα
5. Πως φορολογούνται στην Ελλάδα τα εισοδήματα που αποκτούν Έλληνες στο εξωτερικό
6. Διμερείς Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. Πρακτικά και χρήσιμα θέματα
7. Φορολογικός Εκπρόσωπος
8. Kεφαλαιοποίηση κερδών θυγατρικής εταιρείας στο εξωτερικό. Φορολόγηση μητρικής.
9. Πίστωση φόρου (εισοδήματος) αλλοδαπής (για την αποφυγή της διπλής φορολογίας)
10. Οι χρεώσεις υπηρεσιών από αλλοδαπές  επιχειρήσεις σε ελληνικές επιχειρήσεις
11. Απόκτηση περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή από κατοίκους Ελλάδος
12. Φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα για τους κατοίκους εξωτερικού
13. Ενέργειες που κάνει ο κάτοικος εξωτερικού για να αποκτήσει ακίνητο στην Ελλάδα
14. Ε9: Oλική ή μερική απαγόρευσης χρήσης. Οι απαλλαγές τους.       
15. E9: Οι απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α για την ιδιοχρησιμοποίηση   
16. Ε9: Επαγγελματική στέγη και Ειδικό Κτίριο: ποια είναι η διαφορά          
17. Ε9: Ο Συμπληρωματικός Φόρος. Ποιοι συντελεστές λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της  αξίας των ακινήτων (κατοικίες-διαμερίσματα, μονοκατοικίες επαγγελματικές στέγες, οικόπεδα κλπ)
18. Ε9: ο Συντελεστής πρόσοψης  στα οικόπεδα                                          
19. Ε9: Πως γράφεται το οικόπεδο όταν δεν υπάρχει Σ.Ο.Ι.                         
20. Ε9: Κάθετη ιδιοκτησία. Τι πρέπει να γνωρίζω                                         
21. E9: Οι απαλλαγές στα ακίνητα που έπαθαν ζημιές από σεισμούς, πυρκαϊές, πλημμύρες
22. Ποιες συναλλαγές ακινήτων φορολογούνται ως επιχειρηματική πράξη.κ.α.

Β. «Εργασίες τέλους χρήσεως»: Συμφωνίες και Αποτιμήσεις Λογαριασμών – Προσδιορισμός του Λογιστικού Αποτελέσματος – Φορολογική Αναμόρφωση – Επισήμανση των Νέων Διατάξεων

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής.

Μεθοδολογία και Χρονοδιάγραμμα των  Εργασιών Κλεισίματος της Χρήσης  2020
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις/Αποσβέσεις -Aπογραφή Παγίων/Επιχορηγήσεις γενικά και Επιχορηγήσεις που δόθηκαν λόγω covid-19/Ενδοομιλικές Συναλλαγές – Υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών / Σημαντικές Επισημάνσεις κατά το Κλείσιμο της Χρήσης / «Υπερέκπτωση» της Διαφημιστικής Δαπάνης κ.ά..