Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα [το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού] για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης


Με την απόφαση με αριθμ. 79803/Ζ1 παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα [το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού] για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με το άρθρο άρθρου 35 του ν. 4485/201.

Αναλυτικά η απόφαση ορίζει:

Διαπιστώνουμε ότι το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε οκτώ χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ (8.777,00 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), για δε το οικογενειακό σε έξι χιλιάδες εκατόν σαράντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (6.143,90 €) (70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος).

Δείτε την απόφαση με αριθμ. 79803/Ζ1/5.7.2021 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου