Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Διασύνδεση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απογραφής νομικού προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών e-ΕΦΚΑ με το ΓΕΜΗ

 

Με το Γεν. Έγγραφο του ΕΦΚΑ με αρ. πρωτ.: 174064/17.05.2021 δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την «Ηλεκτρονική υπηρεσία Απογραφής Νομικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών»

Ειδικότερα, γίνονται γνωστά τα εξής:

Στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α και της προσπάθειας απλοποίησης και συντόμευσης των διαδικασιών, αυτοματοποιήθηκε η ροή εργασίας απογραφής φυσικών προσώπων – εργοδοτών και δημιουργήθηκε νέα ηλεκτρονική υπηρεσία με την οποία παρέχεται η δυνατότητα «Απογραφής Φυσικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών».

Με το σχετικό Γενικό Έγγραφο 100615/22-03-2021 δόθηκαν οδηγίες για την λειτουργικότητα και το πεδίο εφαρμογής της υπηρεσίας.

Με το νέο Γενικό Έγγραφο γνωστοποιείται η επέκταση της υπηρεσίας με την δυνατότητα αυτοματοποιημένης απογραφής «Νομικού προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών», μέσω διασύνδεσης με το Γ.Ε.ΜΗ. και παρέχονται οδηγίες για την πρόσβαση, την χρήση και το πεδίο εφαρμογής της νέας υπηρεσίας. 

ΓΕΝΙΚΑ

Α. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν.4670/2020 το σύνολο των βεβαιώσεων και λοιπών πιστοποιητικών που χορηγεί ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-ΕΦΚΑ) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις συναλλαγές των πολιτών λαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω απευθείας διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων στους οποίους υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 του Ν.4623/2019 και τον Ν.3979/2011.

Β.
Όπως είναι γνωστό, κάθε επιχείρηση που απασχολεί άτομα υπαγόμενα στην ασφάλιση, ανεξάρτητα από την νομική της μορφή -φυσικό ή νομικό πρόσωπο- υποχρεούται να απογράφεται στο Μητρώο Εργοδοτών e-ΕΦΚΑ -π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ή Γ.Κ.Α. στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου λειτουργεί η έδρα της επιχείρησης, με την έναρξη της απασχόλησης προσωπικού.

Με την εγγραφή στο Μητρώο χορηγείται «Αριθμός Μητρώου Εργοδότη». Αντίστοιχα, απογράφονται επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους σε περισσότερες της μιας εγκαταστάσεις, στην ίδια ή διαφορετική περιοχή.

Γ. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σύσταση νομικού προσώπου οποιασδήποτε νομικής μορφής απαραίτητη προϋπόθεση είναι η «Απογραφή του νομικού προσώπου στο Γ.Ε.ΜΗ.» μέσω των «Υπηρεσιών μιας Στάσης». Ως «Υπηρεσία μιας Στάσης» ορίζεται το ένα και μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος για την διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Οι εκ του νόμου ορισμένες «Υπηρεσίες μιας Στάσης» (Υ.Μ.Σ) είναι:
α) Οι Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) των Επιμελητηρίων,
β) Οι Συμβολαιογράφοι Υ.Μ.Σ και
γ) Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία μιας Στάσης (εφεξής e-Υ.Μ.Σ).

Η σύσταση ενός νομικού προσώπου μπορεί να πραγματοποιείται πλέον εξολοκλήρου ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους ιδρυτές, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Γ.Ε.ΜΗ https://eyms.businessportal.gr. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης, το σύστημα της e-Υ.Μ.Σ:

1. χορηγεί αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ) της σύστασης

2. δημιουργεί ηλεκτρονικό Φάκελο και Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ

3. αποδίδει κωδικούς πρόσβασης για τον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ

4. διαβιβάζει στο TAXIS τα στοιχεία μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε προκειμένου η εταιρεία να λάβει Α.Φ.Μ και κλειδάριθμο και

5. προβαίνει σε ανακοίνωση της σύστασης της εταιρείας

Μέσω διαλειτουργίας με το Γ.Ε.ΜΗ., επιτυγχάνεται αυτοματοποιημένα Απογραφή των συσταθέντων Νομικών Προσώπων στο Μητρώο Εργοδοτών και χορήγηση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη, με αποτέλεσμα την συντομότερη εξυπηρέτηση νέων επιχειρήσεων και την μείωση της συναλλαγής στα υποκαταστήματα του e- ΕΦΚΑ.

Τα συσταθέντα Νομικά Πρόσωπα εντάσσονται πλέον στο Μητρώο Εργοδοτών ως εν δυνάμει εργοδότες, εφόσον πρόκειται να απασχολήσουν προσωπικό.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Στο πεδίο εφαρμογής της νέας υπηρεσίας εμπίπτουν Νομικά Πρόσωπα με τις μορφές Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε, Α.Ε., Ι.Κ.Ε. και Αστικοί Συνεταιρισμοί για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασης και έχουν αποδοθεί οι Αριθμοί Γ.Ε.ΜΗ. και Α.Φ.Μ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Για την υποστήριξη της δυνατότητας πρόσβασης στην νέα υπηρεσία, ο e- ΕΦΚΑ διαλειτουργεί, μέσω web service, με το Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθείται η πιο κάτω ροή εργασιών:

– Ηλεκτρονική ενημέρωση του e- ΕΦΚΑ για την σύσταση του νέου νομικού προσώπου

Εφόσον ολοκληρωθεί η σύσταση του νομικού προσώπου στις «Υπηρεσίες μιας στάσης », ο e-ΕΦΚΑ ενημερώνεται ηλεκτρονικά σχετικά με την σύσταση του νομικού προσώπου.

– Άντληση δεδομένων από το Γ.Ε.ΜΗ για την Απογραφή του νομικού προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών

Αντλούνται στοιχεία του Νομικού Προσώπου και ειδικότερα:

– ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ -Α.Φ.Μ

– Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ -Κ.Α.Δ. Δ.Ο.Υ. -ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ -ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ

– Έλεγχος στο Μητρώο Εργοδοτών του e- Ε.Φ.Κ.Α

Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία απογραφής του νομικού προσώπου ελέγχεται το Μητρώο Εργοδοτών για την ύπαρξη προγενέστερης απογραφής.

– Απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών του e- Ε.Φ.Κ.Α

Εφόσον διαπιστώνεται η ύπαρξη νεοσύστατης νομικής μορφής, ακολουθεί η διαδικασία απογραφής στο Μητρώο Εργοδοτών.

– Απόδοση μοναδικού αριθμού στο Μητρώο Εργοδοτών του e- Ε.Φ.Κ.Α

Με την ολοκλήρωση της απογραφής του εν δυνάμει εργοδότη στο Μητρώο του e- Ε.Φ.Κ.Α, το νομικό πρόσωπο λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό Α.Μ.Ε., που έχει προκύψει από την διαλειτουργικότητα με το Γ.Ε.ΜΗ.

– Γνωστοποίηση του μοναδικού αριθμού Α.Μ.Ε στους υπεύθυνους του νομικού προσώπου

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απογραφής, τα μέλη του νομικού προσώπου ενημερώνονται μέσω Γ.Ε.ΜΗ για τον μοναδικό αριθμό τους (Α.Μ.Ε).

– Αναζήτηση στο Μητρώο Εργοδοτών

Τα στοιχεία Νομικού Προσώπου είναι διαθέσιμα στο Μητρώο και αναζητούνται, κατά τα γνωστά.

Σε κάθε περίπτωση μη επιτυχημένης ολοκλήρωσης της νέας υπηρεσίας απογραφής η διαδικασία θα εκτελείται από το αρμόδιο Υποκατάστημα Μισθωτών, κατά τα γνωστά.

Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Αθήνα, 17 Μαΐου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Ακόμη ταχύτερη η σύσταση επιχείρησης – Αυτόματη πλέον η έκδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη του e-ΕΦΚΑ από την Υπηρεσία μιας στάσης του Γ.Ε.ΜΗ»

Εδώ και ένα μήνα, από τον Απρίλιο του 2021, η χώρα μας πραγματοποιεί με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα τη σύσταση νέας επιχείρησης χάρη στη διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων της Υπηρεσίας μιας στάσης με τον e-ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα έως πρότινος, η σύσταση μιας εταιρείας ολοκληρωνόταν σε ελάχιστο χρόνο λαμβάνοντας αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και ΑΦΜ, όμως ο νόμιμος εκπρόσωπος /ιδρυτής της έπρεπε να κλείσει ραντεβού, να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να επισκεφθεί ένα από τα φυσικά υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ για να εγγραφεί και να λάβει Αριθμό Μητρώου Εργοδότη, διαδικασία που προκαλούσε σημαντικές καθυστερήσεις, χρονοβόρες μετακινήσεις και ταλαιπωρία.
 
Μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των συστημάτων του e-ΥΜΣ και του e-ΕΦΚΑ, η εγγραφή του νόμιμου εκπροσώπου/ιδρυτή της εταιρείας στον e-ΕΦΚΑ ολοκληρώνεται σε λίγα δευτερόλεπτα, από περίπου 4 ημέρες που χρειάζονταν μέχρι πρότινος, καθώς καταργήθηκε η υποχρέωση προσέλευσής του στα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ όπως καταργήθηκαν και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν να προσκομιστούν για την εγγραφή του.

Ήδη έχουν διεκπεραιωθεί 1.757 υποθέσεις λήψης Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΕΦΚΑ) με τη σύσταση νέων εταιρειών με τρόπο αυτόματο, γρήγορο και ηλεκτρονικό.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες συλλέγονται και μεταφέρονται στο πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ και από εκεί εκδίδεται αυτόματα ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη. Ειδικότερα, τα στοιχεία που διαβιβάζονται αυτόματα και ηλεκτρονικά μέσω της διασύνδεσης από την Υπηρεσία Μίας Στάσης στον e-ΕΦΚΑ περιλαμβάνουν:
(α) τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και τον Α.Φ.Μ. της εταιρείας
(β) τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) της σύστασης της εταιρείας και
(γ) τα στοιχεία της εταιρείας και των εταίρων ή διαχειριστών ή μελών ΔΣ όπως απαιτούνται από την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία.

Ο e-ΕΦΚΑ στη συνέχεια επιστρέφει στην Υπηρεσία μιας Στάσης του Γ.Ε.ΜΗ. τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη που έλαβε η εταιρεία κατά την ηλεκτρονική εγγραφή της σε αυτόν και η Υπηρεσία Μιας Στάσης ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σε πραγματικό χρόνο παραδίδοντάς του τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη. Ο ενδιαφερόμενος κάνοντας χρήση του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη μπορεί να λάβει ηλεκτρονικά διαπιστευτήρια από τον e-ΕΦΚΑ και να προβεί στη συνέχεια σε πρόσληψη προσωπικού, υποβολή ΑΠΔ κλπ.

Η νέα αυτή ψηφιακή υπηρεσία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου πολλαπλών παρεμβάσεων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση του διεθνούς δείκτη Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, που υλοποιείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υποστήριξη της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Οι κκ Α. Γεωργιάδης, Α. Σκέρτσος και Χ. Χάλαρης έκαναν την ακόλουθη σύντομη δήλωση: «Η Ελληνική Κυβέρνηση πιστή στις δεσμεύσεις της να κάνει την Ελλάδα πιο ψηφιακή, πιο εξωστρεφή και πιο παραγωγική, προχωρά σταθερά και μεθοδικά στην υλοποίηση πολιτικών  που έχουν σαν στόχο να κάνουν πιο εύκολη τη ζωή των πολιτών, εργαζόμενων και επιχειρηματιών, και ταυτόχρονα πιο ελκυστική τη χώρα μας για να προσελκύσει νέες επενδύσεις. Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες που μειώνουν την ταλαιπωρία των πολιτών και αυξάνουν την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων είναι το ελάχιστο και αυτονόητο που οφείλουμε να παρέχουμε σε κάθε φορολογούμενο πολίτη της χώρας μας».

Σχετικό σχεδιάγραμμα