Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Διατάξεις για την ενίσχυση της Ναυτιλίας και την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης

Με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή ρυθμίζονται θέματα για την ενίσχυση της Ναυτιλίας και την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης

Αναλυτικά :

Άρθρο 83

Παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης από τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού – Παράταση ισχύος του άρθρου εξηκοστού πέμπτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020
 
Το άρθρο εξηκοστό πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), και το οποίο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 19 του ν. 4770/2021 (Α’ 21), ισχύει και για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Άρθρο 84


 
Εκπαιδευτικό επίδομα πρακτικής άσκησης σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού -Παράταση ισχύος της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 2575/1998

 
Η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 2575/1998 (Α’ 23) για την καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος πρακτικής άσκησης στους σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, παρατείνεται μέχρι την 30η.6.2022.
 

Άρθρο 85


 
Παράταση πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας και πιστοποιητικών επάρκειας ναυτικών και τροποποίηση εξουσιοδοτικής διάταξης

 
Στο άρθρο 125 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), α) τροποποιείται η παρ. 1, προκειμένου να παραταθεί η ισχύς των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή, έως την 30η.6.2022, β) τροποποιείται η παρ. 2, προκειμένου να προβλεφθεί δυνατότητα περαιτέρω παράτασης με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ακόμη και τμηματικά, μέχρι την 31η.12.2022, και το άρθρο 125 διαμορφώνεται ως ακολούθως:
 
 «Άρθρο 125
 
 Παράταση πιστοποιητικών ναυτικών

 
 1. Στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης «για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978» (STCW 1978), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1314/1983 (Α’ 2), όπως αυτή τροποποιήθηκε, χορηγείται παράταση ισχύος έως την 30η.6.2022, ανεξαρτήτως εάν έχει χορηγηθεί ήδη παράταση. Αντίστοιχη παράταση χορηγείται και στα πιστοποιητικά επικύρωσης (endorsements), υπό την προϋπόθεση ότι τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας αλλοδαπής αρχής τα οποία επικυρώνουν, πρόκειται να λήξουν κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου.
 
 2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η ισχύς των πιστοποιητικών της παρ. 1 δύναται να παραταθεί, ακόμη και τμηματικά, μέχρι την 31η.12.2022».
 
 Άρθρο 86
 
 Σύνταξη αναπτυξιακού προγράμματος και μελέτης διαχείρισης λιμένων (Master Plan) -Παράταση προθεσμίας και διαγραφή εξουσιοδοτικής διάταξης

 
 Στην παρ. 8 του άρθρου 86 του ν. 4504/2017 (Α’ 184), α) στο πρώτο εδάφιο παρατείνεται η προθεσμία σύνταξης αναπτυξιακού προγράμματος και μελέτης διαχείρισης λιμένων (Master Plan) για τους φορείς διαχείρισης λιμένων, β) το τρίτο εδάφιο διαγράφεται και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως ακολούθως:
 
 «8. Οι φορείς διαχείρισης λιμένων που έχουν την υποχρέωση σύνταξης αναπτυξιακού προγράμματος και μελέτης διαχείρισης (Master Plan), οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τη σύνταξή τους έως την 31η.12.2023. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας και μέχρι τη σύνταξη αναπτυξιακού προγράμματος και μελέτης διαχείρισης (Master Plan), δεν είναι δυνατή η υλοποίηση έργων στις περιοχές αρμοδιότητάς τους.».
 
 Άρθρο 87
 
 Μετάταξη προσωπικού ΟΛΠ Α.Ε και ΟΛΘ Α.Ε. – Παράταση ισχύος της παρ. 5 του άρθρου
 11 του ν. 4404/2016

 
 Η ισχύς της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4404/2016 (Α’126) για τη μετάταξη του προσωπικού της ΟΛΠ Α.Ε. και της ΟΛΘ Α.Ε. παρατείνεται μέχρι την 31η.3.2022.
 
 Άρθρο 88
 
 Παράταση προθεσμίας για διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών – Τροποποίηση του άρθρου εικοστού τρίτου της από 13.4.2020
 

 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 Η προθεσμία του άρθρου εικοστού τρίτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A’ 84), περί διευκόλυνσης πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (A’ 104), παρατείνεται και το άρθρο εικοστό τρίτο διαμορφώνεται ως εξής:
 
 «Άρθρο εικοστό τρίτο
  Διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών
 
 Κατ’ εξαίρεση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 27 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), επιτρέπεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022 η σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα με αντισυμβαλλόμενους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για ποσό μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, καθώς και η εκταμίευση των σχετικών πιστώσεων, χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από τον χρηματοδοτούμενο.».