Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για την παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες

Με την εγκύκλιο 2097/2021 της ΑΑΔΕ κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων δέκατου και ενδέκατου του ν. 4787/2021, και παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

→ Με τις διατάξεις του δέκατου άρθρου του ν. 4787/2021 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 και παρατείνεται έως και την 31η.12.2021 η εφαρμογή του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%) στα είδη της παραγράφου 50 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. ν. 2859/2000).

→ Με τις διατάξεις του ενδέκατου άρθρου του ν. 4787/2021 αντικαθίσταται εκ νέου η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020, όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4728/2020, και παρατείνεται έως και την 30ή.9.2021 η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ:

• στα είδη της παραγράφου 51 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ,

• στις υπηρεσίες των παραγράφων 1, 1 α και 6 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις υπηρεσίες της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ σημειώνεται ότι η παράταση της εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% έως και την 30η.9.2021 εφαρμόζεται μόνο στα εισιτήρια των κινηματογράφων. 

Επισημαίνεται ότι οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις εγκυκλίους Ε.2080/2020 και ΔΕΦΚ Ε 1123676 ΕΞ 2020/15-10-2020 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την κοινοποίηση των ν. 4690/2020 και ν. 4728/2020 αντίστοιχα, συνεχίζουν να ισχύουν, πλην της αναφερόμενης σε αυτές λήξη της διάρκειας εφαρμογής η οποία με τον παρόντα νόμο ορίζεται ότι είναι η 30η.9.2021.

Επιπρόσθετα, αναφορικά με την εφαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες διαμονής και εστίασης ή και άλλες υπηρεσίες έναντι ενιαίας τιμής της οποίας ο διαχωρισμός στους επί μέρους συντελεστές δεν είναι εφικτός, εξακολουθούν να ισχύουν έως και την 30.9.2021 τα όσα έχουν ήδη γίνει δεκτά και αναφέρονται στις ανωτέρω αναφερόμενες εγκυκλίους.

Κοινοποιούνται επίσης οι διατάξεις άρθρου είκοσι επτά του ν. 4797/2021, και παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

Με τις διατάξεις του άρθρου είκοσι επτά του ν.4797/2021 τροποποιείται η παράγραφος 47 του Κεφαλαίου Α’ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. ν. 2859/2000) και υπάγονται σε υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% τα φίλτρα και οι γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης. Η εφαρμογή του υπερμειωμένου συντελεστή του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται έως και την 31η.12.2021 ενώ μετά την ημερομηνία αυτήν τα είδη αυτά υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%.»

Δείτε την εγκύκλιο Ε.2097/10.05.2021 από το αρχείο του κόμβου