Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Διευκρινίσεις για την επιστροφή του ποσοστού 5% επί των νοσηλίων στις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην ΑΑΔΕ, αναφορικά με την επιστροφή του ποσοστού 5% επί των Νοσηλίων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 296 του ν.4738/2020, στις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, με την Οδηγία Δ.ΕΙΣΠΡ. Δ 1019421 ΕΞ 04-03-2021 έγιναν γνωστά τα ακόλουθα:

Με το άρθρο 296 του Ν. 4738/2020 αναστέλλεται η υποχρέωση των ιδιωτικών μονάδων αιμοκάθαρσης νια την καταβολή του 5% στα νοσήλια που εισπράττουν για το διάστημα 01-01-2020 έως και 30-06-2021, οπότε και τα καταβληθέντα ποσά δύνανται να επιστρέφονται ή να συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο, κατά τις κείμενες διατάξεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εκδοθείσα με αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.35106/28.3.2011 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το προβλεπόμενο, από το άρθρο 30 του Ν.3846/2010, ποσοστό 5% από τα νοσήλια που εισπράττουν οι Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, που λειτουργούν βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 255/2000, το αποδίδουν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ανά ημερολογιακό τρίμηνο στον Α.Λ.Ε. 1420989001 με έκδοση οίκοθεν διπλοτύπου είσπραξης συνοδευόμενο με αναλυτική κατάσταση στην οποία αναγράφονται για το συγκεκριμένο τρίμηνο η ανάλυση του αποδιδόμενου ποσού ανά συνεδρία και ασθενή.

Στην εν λόγω Κ.Υ.Α επιπλέον προβλέπεται:

i. η υποχρέωση προσκόμισης από τις Μ.Χ.Α. αντίγραφου του αποδεικτικού πληρωμής (διπλοτύπου είσπραξης) μέσα σε διάστημα 15 ημερών στην αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

ii. η αρμοδιότητα ελέγχου της καταβολής των ευ λόγω ποσών από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 105 του Π.Δ. 16/1989 «Επιστροφές ποσών που έχουν εισπραχθεί οίκοθεν», οι εν λόγω επιστροφές πραγματοποιούνται από τις Δ.Ο.Υ. που έκαναν την είσπραξη, με την έκδοση οίκοθεν Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ). Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά επιστροφής:

i. Αίτηση της δικαιούχου ιδιωτικής μονάδας αιμοκάθαρσης προς την Δ.Ο.Υ. που εξέδωσε το διπλότυπο αποδεικτικό είσπραξης

ii. Το διπλότυπο είσπραξης (πρωτότυπο) επί του οποίου θα βεβαιώνεται από την αρμόδια Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το αχρεώστητο της πληρωμής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 296 του ν.4738/2020.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την εξόφληση χρηματικής απαίτησης κατά του Δημοσίου, εξετάζονται οι προϋποθέσεις περί συμψηφισμού του άρθ. 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ – ν.δ. 356/1974) και περί αποδεικτικού ενημερότητας του άρθ. 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ – ν. 4174/2013).

Κατά την επιστροφή του 5% των εν λόγω εσόδων τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις περί ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 15435/913/16-04-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.