Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία ταυτοποίησης από την ΑΑΔΕ προσώπων μέσω εφαρμογής για κινητές συσκευές

Σχετικά με την ορθή εφαρμογή από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ της διαδικασίας ταυτοποίησης προσώπων, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές του Άρθρου 80 του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Ζ’ του ν. 4954/2022, η ΑΑΔΕ εκδίδει τη νέα εγκύκλιο 2069/2022 και επισημαίνει τα ακόλουθα:

α) Με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Ζ’ του ν. 4954/2022 καθιερώθηκε η λειτουργία ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application). Η εν λόγω εφαρμογή είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ) και δίνει τη δυνατότητα σε κάθε φυσικό πρόσωπο να αποθηκεύει στοιχεία, που αφορούν στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (Δ.Α.Τ.) ή στην άδεια οδήγησης οχήματος, τα οποία δύναται, προς διευκόλυνσή του, να επιδεικνύει, κατά τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας ή ταυτοποίησής του, μεταξύ των άλλων, σε κάθε φορέα του δημόσιου τομέα, κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), επομένως και στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ή σε δικαστικές αρχές. 
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του ως άνω Άρθρου, δεν θίγεται η ισχύς των οικείων διατάξεων που αφορούν στον έλεγχο της ταυτότητας ή στην ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων με χρήση Δ.Α.Τ. ή άδειας οδήγησης σε φυσική μορφή, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα.

β) Κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 10 του ιδίου ως άνω Άρθρου και νόμου εκδόθηκε η αριθ. 4082/26-7-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.), με την οποία ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, που θεσμοθετήθηκε με το συγκεκριμένο Άρθρο.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 3 του Άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. αποσαφηνίζεται ότι τα στοιχεία του Δ.Α.Τ. και της άδειας οδήγησης οχήματος «εμφανίζονται σε ξεχωριστά πεδία της εφαρμογής, υπό τη μορφή εγγράφου του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 που φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή κωδικού QR».

Ύστερα από τα παραπάνω και δεδομένου ότι με τις διατάξεις της παρ. 5 του προαναφερθέντος Άρθρου 80 προβλέπεται η διαδικασία επαλήθευσης της γνησιότητας και της εγκυρότητας του εγγράφου, που επιδεικνύει το φυσικό πρόσωπο, μέσω της κινητής του συσκευής, από εξουσιοδοτημένο προς τούτο υπάλληλο κάθε δημόσιας Υπηρεσίας, όπως ειδικότερα ρυθμίζεται και στις διατάξεις του Άρθρου 4 της ως άνω Κ.Υ.Α., πρέπει οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ να ορίσουν συγκεκριμένους υπαλλήλους των Υπηρεσιών τους με τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση απουσίας αυτών, για την ορθή διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας.
Στη σχετική αριθ. 4090/27.07.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διευκρινίζεται ότι για τη χρήση της εφαρμογής προς το σκοπό της επαλήθευσης στοιχείων, δεν απαιτείται πρόσθετη αυθεντικοποίηση του αρμόδιου υπαλλήλου ή λειτουργού.

Με την προαναφερθείσα αριθ. 4090/27.07.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προσδιορίστηκε επίσης η διαδικασία επίδειξης στοιχείων ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου με τη χρήση της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής και καθορίστηκαν τα βήματα που θα ακολουθούνται από τους ορισθέντες ανά υπηρεσία υπαλλήλους, ως ακολούθως:
> « Ο αρμόδιος υπάλληλος ή λειτουργός εγκαθιστά την εφαρμογή στην προσωπική του κινητή συσκευή.
> Το φυσικό πρόσωπο εμφανίζει στον αρμόδιο υπάλληλο ή λειτουργό τον κωδικό QR του εγγράφου της παρ. 4 μέσω της εφαρμογής που έχει εγκατεστημένη στη δική του κινητή συσκευή.
> Ο αρμόδιος υπάλληλος ή λειτουργός επαληθεύει τη γνησιότητα και την εγκυρότητα του εγγράφου σαρώνοντας τον κωδικό QR που του επιδεικνύεται. Η επαλήθευση πραγματοποιείται μέσω της αντίστοιχης ειδικής υπηρεσίας της ΕΨΠ, η οποία είναι ενσωματωμένη, ως διακριτή επιλογή, στην εφαρμογή.
> Μετά τη σάρωση του κωδικού QR, εμφανίζονται στην οθόνη της κινητής συσκευής του υπαλλήλου ή του λειτουργού τα στοιχεία ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου, χωρίς να λαμβάνει χώρα αποθήκευση αυτών.
> Στη συνέχεια, αποστέλλεται στη κινητή συσκευή του φυσικού προσώπου αριθμός ασφαλείας που αποτελείται από τέσσερα (4), κατ’ ελάχιστον, ψηφία, τον οποίο το φυσικό πρόσωπο γνωστοποιεί στον αρμόδιο υπάλληλο ή λειτουργό. Εφόσον το φυσικό πρόσωπο το επιλέξει, σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής, δύναται να προεγκρίνει την επόμενη και μόνο επαλήθευση, από τη στιγμή της ενεργοποίησης και για τα επόμενα πέντε (5) λεπτά.
> Ο αρμόδιος υπάλληλος ή λειτουργός εισάγει τον αριθμό ασφαλείας σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής και ολοκληρώνει τη διαδικασία επαλήθευσης.»

Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ μεριμνούν για τη χρήση της βέλτιστης τεχνικής λύσης για την υλοποίηση των ανωτέρω. Ενδεικτικά, ανακατανέμουν τις ήδη διανεμηθείσες ανά υπηρεσία συσκευές κινητής τηλεφωνίας, στο πλαίσιο του SYZEFXIS, με βάση τον αριθμό των υπαλλήλων που θα οριστούν για την ορθή διεκπεραίωση της διαδικασίας ταυτοποίησης ως ανωτέρω.

Όπως ρητά ρυθμίζεται στις διατάξεις της προαναφερθείσας αριθ. 4082/26-7-2022 Κ.Υ.Α. και ειδικότερα:
α) στην παρ. 4 του Άρθρου 4 αυτής, ουδέν στοιχείο αποθηκεύεται στην κινητή συσκευή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου, κατά τη διαδικασία επίδειξης του εγγράφου και μετά την ολοκλήρωση αυτής και
β) στην παρ. 5 του Άρθρου 4 αυτής, η επίδειξη του εγγράφου, κατά τα προαναφερθέντα, ισοδυναμεί με επίδειξη του αντίστοιχου φυσικού ταυτοποιητικού εγγράφου στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Υπηρεσίας. Επομένως, το φυσικό πρόσωπο δεν υποχρεούται, κατά τη διαδικασία ελέγχου της ταυτότητας ή της ταυτοποίησής του, να φέρει μαζί του και το αντίστοιχο φυσικό ταυτοποιητικό έγγραφο.
Τονίζεται ότι, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος που ταυτοποιεί τον πολίτη μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής δεν προβαίνει στη λήψη στιγμιότυπων οθόνης (screenshots) κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης ούτε τα αποθηκεύει στην κινητή συσκευή.

Source