Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Δικαιολογητικά και στοιχεία αίτησης για την υπαγωγή αλλοδαπών και ημεδαπών εταιρειών στις διατάξεις του α.ν. 89/1967


Δημοσιεύτηκε η Απόφαση 142581/28.12.2021 για τον καθορισμό των  δικαιολογητικών και στοιχείων αίτησης για την υπαγωγή αλλοδαπών και ημεδαπών εταιρειών στις διατάξεις του α.ν. 89/1967».

Η απόφαση αναφέρει αναλυτικά :

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός


Με την παρούσα απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 3 του α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών» (Α’ 132), επανακαθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η αίτηση και τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά, για την υπαγωγή αλλοδαπής ή ημεδαπής εταιρείας στις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του α.ν. 89/1967.

Άρθρο 2
Δικαιολογητικά και στοιχεία αίτησης αλλοδαπής εταιρείας

Α. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που πρέπει να περιλαμβάνονται στο αίτημα αλλοδαπής εταιρείας για εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 είναι τα εξής:

1. Αίτηση και ερωτηματολόγιο, όπως αυτά παράγονται από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μετά την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος, υπογεγραμμένα από τον ορισθέντα νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, στα οποία αναφέρονται τα στοιχεία της αλλοδαπής εταιρείας, τα στοιχεία του γραφείου που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα, τα στοιχεία της δραστηριότητας που θα αναπτύξει αυτό (παρεχόμενες υπηρεσίες, λήπτριες εταιρείες, προβλεπόμενη ετήσια δαπάνη και απασχόληση για την πενταετία), καθώς και τα στοιχεία υπολογισμού του προτεινόμενου για το γραφείο ποσοστού κέρδους επί των δαπανών.

2. Πρόσφατη βεβαίωση (εντός τριμήνου) του Μητρώου, στο οποίο έχει καταχωρηθεί η εταιρεία (Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας της αρμόδιας αρχής ή του εμπορικού μητρώου της χώρας έδρας της εταιρείας), από το οποίο προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία της, το έτος σύστασης, η έδρα καθώς και η διοίκηση (μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή διαχειριστές) και η εκπροσώπηση στην έδρα της (πρόσωπα που δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους). Σε περίπτωση που η διοίκηση ή η εκπροσώπηση ή η έδρα δεν προκύπτουν από το παραπάνω πιστοποιητικό, περιλαμβάνονται στην Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιολογητικού 5.

3. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αλλοδαπής εταιρείας για την εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως ισχύει, στην οποία προσδιορίζεται το αντικείμενο δραστηριότητας του γραφείου (παρεχόμενες υπηρεσίες και λήπτριες αυτών συνδεδεμένες επιχειρήσεις), εξουσιοδοτείται το πρόσωπο το οποίο εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία (αξιωματούχος της εταιρείας) για την υπογραφή της Υπεύθυνης Δήλωσης του δικαιολογητικού 5 και διορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας στην Ελλάδα για την υποβολή του αιτήματος και την εγκατάσταση και λειτουργία του γραφείου. Στην απόφαση αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία διαβατηρίου ή δελτίου ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας των παραπάνω προσώπων, καθώς και η θέση του πρώτου εξ’ αυτών στην αλλοδαπή εταιρεία και συνημμένα σε αυτήν υποβάλλονται φωτοαντίγραφα των αναφερόμενων παραστατικών ταυτοποίησης (διαβατήριο ή δελτίο ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας).

4. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της αιτούσας εταιρείας για τις δύο τελευταίες διαθέσιμες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρήσεις. Για νεοσύστατες εταιρείες υποβάλλονται πρόσφατες ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της πρώτης χρήσης. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να συνοδεύονται από την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών. Σε περίπτωση που η αλλοδαπή εταιρεία δεν ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές, υποβάλλονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όπως καταρτίσθηκαν, ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους από το οποίο διέπεται η εταιρεία, και τα ανωτέρω βεβαιώνονται στην υπεύθυνη δήλωση του δικαιολογητικού 5.

5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της αλλοδαπής εταιρείας στην οποία δηλώνονται τα παρακάτω:

-Το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας και φορολογικά στοιχεία της αιτούσας (αρμόδια φορολογική αρχή και VAT).

-Τα στοιχεία των ληπτριών εταιρειών (επωνυμία, χώρα έδρας, αντικείμενο δραστηριότητας, μητρώο εταιρειών στο οποία είναι εγγεγραμμένη και αριθμός μητρώου, αρμόδια φορολογική αρχή και VAT) και ότι αυτές είναι συνδεδεμένες με την αιτούσα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967.

-Κατά περίπτωση τα προβλεπόμενα στα δικαιολογητικά 2 και 4, εφόσον απαιτούνται.

6. Έκθεση της αιτούσας εταιρείας σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Υπηρεσίας στην οποία περιλαμβάνεται:

-Συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητας και της δομής του ομίλου (οργανόγραμμα με τα μέλη του ομίλου και τη σχέση σύνδεσής τους) καθώς και βασικά οικονομικά μεγέθη αυτού.

-Συνοπτική περιγραφή της αιτούσας εταιρείας και των ληπτριών εταιρειών (αντικείμενα δραστηριότητας, οικονομικά μεγέθη και απασχόληση καθώς και προβλέψεις τυχόν ουσιωδών μεταβολών εντός της προσεχούς πενταετίας).

-Αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που θα παρέχει το γραφείο προς τις λήπτριες εταιρείες κατά κατηγορία υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967.

-Μελέτη τεκμηρίωσης του προτεινόμενου περιθωρίου κέρδους της παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 89/1967, βάσει των κριτηρίων της απόφασης της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου και του σχετικού Υποδείγματος. Στη μελέτη περιλαμβάνεται η ανάλυση των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση του δείγματος επιχειρήσεων, η παραγόμενη από τη χρησιμοποιούμενη βάση σχετική εκτύπωση απεικόνισης αυτών και η εκτύπωση της κατάστασης των εταιρειών του δείγματος που προκύπτει από την αναζήτηση καθώς και ο πίνακας με τα στοιχεία των εταιρειών του τελικού δείγματος και αιτιολόγηση της απόρριψης των υπολοίπων.

7. Βεβαίωση δικηγόρου παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω ή ορκωτού ελεγκτή λογιστή εγγεγραμμένου στο Δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017 (Κεφ. Γ), στην οποία πιστοποιείται ότι τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη, έχουν εκδοθεί αρμοδίως και φέρουν την προβλεπόμενη επικύρωση και θεώρηση, όπως ορίζεται στο επόμενο εδάφιο.

Τα δικαιολογητικά 2, 3, και 5 πρέπει να είναι επικυρωμένα από Δημόσια Αρχή και προσκομίζονται σε πρωτότυπη μορφή κατά τα διεθνή νόμιμα (σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί με νόμο από την Ελλάδα κατά περίπτωση). Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε άλλη γλώσσα συνοδεύονται με επίσημη μετάφραση στην ελληνική σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Β. Στις αλλοδαπές εταιρείες που υποβάλλουν αίτημα για εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 παρέχεται η δυνατότητα να λάβουν προσωρινή άδεια εγκατάστασης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου για την έκδοση της οποίας η εταιρεία οφείλει να υποβάλει τα δικαιολογητικά 1 έως 7 της παρ. Α και επιπρόσθετα ειδικό αίτημα για έκδοση προσωρινής άδειας εγκατάστασης συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας για τη λειτουργία του γραφείου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία δηλώνεται:

-Ο αιτούμενος χρόνος έναρξης εφαρμογής του ποσοστού κέρδους που θα διαπιστωθεί στην οριστική άδεια εγκατάστασης, ο οποίος δύναται να ανατρέξει έως το χρόνο έκδοσης της προσωρινής άδειας και

-ότι είναι σε γνώση της εταιρείας ότι η δήλωση αυτή είναι ανέκκλητη.

Γ. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που πρέπει να περιλαμβάνονται στο αίτημα αλλοδαπής εταιρείας για υπαγωγή στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 υποκαταστήματός της στην Ελλάδα είναι τα εξής:

1. Τα δικαιολογητικά 1 (με τα στοιχεία του υποκαταστήματος), 2, 3 (χωρίς να περιλαμβάνεται ο ορισμός του νόμιμου εκπροσώπου του υποκαταστήματος στην Ελλάδα), 4, 5, 6 (με την προσθήκη γενικής περιγραφής και του υποκαταστήματος) και 7 της παρ. Α.

2. Πρόσφατα (εντός τριμήνου) Πιστοποιητικά Γ.Ε.ΜΗ. περί ισχύουσας νόμιμης εκπροσώπησης και περί μεταβολών.

3. Πρόσφατη (εντός τριμήνου) εκτύπωση του φορολογικού προφίλ της εταιρείας από το Πληροφοριακό Σύστημα TAXISNET (Στοιχεία Επιχείρησης και Στοιχεία Νομικού Προσώπου).

4. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του υποκαταστήματος των δύο τελευταίων διαθέσιμων χρήσεων υπογεγραμμένες αρμοδίως, εφόσον δεν έχουν καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.

5. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας για τη λειτουργία του υποκαταστήματος, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία δηλώνονται τα παρακάτω:

-Η καταχώρηση από την εταιρεία στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των στοιχείων και αποφάσεων ως αυτή οφείλει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

-Τα στοιχεία (κωδικός αριθμός καταχώρισης και αντικείμενο) των καταχωρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. που αφορούν στην εγκατάσταση του υποκαταστήματος, στον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου για τη λειτουργία αυτού και στην ανάρτηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των δύο τελευταίων διαθέσιμων χρήσεων.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά και στοιχεία αίτησης ημεδαπής εταιρείας

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που πρέπει να περιλαμβάνονται στο αίτημα ημεδαπής εταιρείας για υπαγωγή στις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του α.ν. 89/1967 είναι τα εξής:

1. Αίτηση και ερωτηματολόγιο όπως αυτά παράγονται από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μετά την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος, υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, στα οποία αναφέρονται τα στοιχεία της ημεδαπής εταιρείας, τα στοιχεία της δραστηριότητας που θα αναπτύξει μετά την υπαγωγή στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (παρεχόμενες υπηρεσίες, λήπτριες εταιρείες, προβλεπόμενη ετήσια δαπάνη και απασχόληση για την πενταετία) καθώς και τα στοιχεία υπολογισμού του προτεινόμενου ποσοστού κέρδους επί των δαπανών.

2. Πρόσφατο (εντός τριμήνου) Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.

3. Πρόσφατη (εντός τριμήνου) εκτύπωση του φορολογικού προφίλ της εταιρείας από το Πληροφοριακό Σύστημα TAXISNET (Στοιχεία Επιχείρησης και Στοιχεία Νομικού Προσώπου).

4. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, στην οποία προσδιορίζεται και το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας μετά την υπαγωγή στις ανωτέρω διατάξεις (παρεχόμενες υπηρεσίες και λήπτριες αυτών συνδεδεμένες επιχειρήσεις).

5. Έκθεση της αιτούσας εταιρείας σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Υπηρεσίας στην οποία περιλαμβάνεται:

-Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας και της δομής του ομίλου (οργανόγραμμα με τα μέλη του ομίλου και τη σχέση σύνδεσής τους) καθώς και βασικά οικονομικά μεγέθη αυτού.

-Σύντομη περιγραφή της αιτούσας εταιρείας και των ληπτριών εταιρειών (αντικείμενα δραστηριότητας, οικονομικά μεγέθη και απασχόληση και προβλέψεις τυχόν ουσιωδών μεταβολών εντός της προσεχούς πενταετίας).

-Αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που θα παρέχει η αιτούσα κατά κατηγορία υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967.

-Μελέτη τεκμηρίωσης του προτεινόμενου περιθωρίου κέρδους της παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 89/1967, βάσει των κριτηρίων της απόφασης της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου και του σχετικού Υποδείγματος. Στη μελέτη περιλαμβάνεται η ανάλυση των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση του δείγματος επιχειρήσεων, η παραγόμενη από τη χρησιμοποιούμενη βάση σχετική εκτύπωση απεικόνισης αυτών και η εκτύπωση της κατάστασης των εταιρειών του δείγματος που προκύπτει από την αναζήτηση καθώς και ο πίνακας με τα στοιχεία των εταιρειών του τελικού δείγματος και αιτιολόγηση της απόρριψης των υπολοίπων.

6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία δηλώνονται τα παρακάτω:

-Η καταχώρηση από την εταιρεία στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των στοιχείων και αποφάσεων των οργάνων της ως αυτή οφείλει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

-Τα στοιχεία (κωδικός αριθμός καταχώρισης και αντικείμενο) των καταχωρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. που αφορούν στο ισχύον καταστατικό της, τον ορισμό των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου και την ανάρτηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της των δύο τελευταίων διαθέσιμων χρήσεων.

-Τα στοιχεία των ληπτριών εταιρειών (επωνυμία, χώρα έδρας, αντικείμενο δραστηριότητας, μητρώο εταιρειών στο οποία είναι εγγεγραμμένη και αριθμός μητρώου, αρμόδια φορολογική αρχή και VAT) και ότι αυτές είναι συνδεδεμένες με την αιτούσα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967.

7. Βεβαίωση δικηγόρου παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω ή ορκωτού ελεγκτή λογιστή εγγεγραμμένου στο Δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017 (Κεφ. Γ), στην οποία πιστοποιείται ότι τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη, έχουν εκδοθεί αρμοδίως.

Άρθρο 4

1. Τα αιτήματα υπαγωγής στις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του α.ν. 89/1967 και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή καταχωρούνται και υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και ο συγκροτούμενος φυσικός φάκελος σε έντυπη μορφή κατατίθεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ως ημερομηνία υποβολής του αιτήματος θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Υπουργείου αυτού.

2. Για τυχόν απαιτούμενες διευκρινήσεις ή και συμπληρωματικά στοιχεία η αιτούσα ενημερώνεται με Μήνυμα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και οφείλει να ανταποκριθεί εντός της οριζόμενης προθεσμίας με απάντηση σε αυτό ή υποβολή φακέλου συμπληρωματικών στοιχείων με διαδικασία αντίστοιχη αυτής της υποβολής του αιτήματος υπαγωγής.

Άρθρο 5

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει να ισχύει η υπό στοιχεία ΙΕ/4487/466/8.2.2006 (Β’ 152) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου