Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΔΠΑ – Διαγραφή ενσήμων από το ασφαλιστικό βιβλιάριο του εργαζομένου. Πώς αποδεικνύεται το πραγματικό της απασχόλησης του ασφαλισμένου

Πηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

ΔΠΑ 14818/2020, 16ο Τμήμα

Στην περίπτωση που αμφισβητείται η αλήθεια κάποιου ασφαλιστικού στοιχείου, πρέπει τα όργανα του του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (ήδη Ε.Φ.Κ.Α.) και, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, τα δικαστήρια της ουσίας να προβαίνουν στην διασταύρωση των εκάστοτε προβλεπόμενων από τον Κανονισμό Ασφάλισης του Ιδρύματος (απόφαση υπ’ αριθ. 55575/1965 του Υπουργού Εργασίας, Φ.Ε.Κ. Β’ 816) στοιχείων και να αιτιολογούν ειδικώς την κρίση τους σχετικά με την πραγματοποίηση ή μη των ημερών εργασίας, ιδίως όταν η κρίση αυτή οδηγεί σε εκ των υστέρων ακύρωση ημερών εργασίας. Εξάλλου, οι παραλείψεις του εργοδότη σχετικά με την τήρηση και υποβολή των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις στοιχείων για την παροχή της ασφαλιστέας απασχόλησης (μισθολογικές καταστάσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα, κάρτες πρόσληψης κ.λπ.) δεν μπορούν να αποβούν σε βάρος του ασφαλισμένου και, συνεπώς, μόνη η μη τήρηση των εν λόγω στοιχείων δεν μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση των ενσήμων που έχουν επικολληθεί στο ασφαλιστικό βιβλιάριό του (Δ.Εφ.Αθ. 454/2013, 3727/2011, 1859/2004, πρβλ. ΣτΕ 610/1983).

Εν προκειμένω, το Δικαστήριο έκρινε ότι τα αρμόδια όργανα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., δεν απέδειξαν κατά τρόπο σαφή και βέβαιο ότι η ασφαλισμένη  *********  δεν εργάστηκε πραγματικά στην καθ’ ης η προσφυγή επιχείρηση κατά το αμφισβητούμενο χρονικό διάστημα (από 1.4.2009 έως 31.5.2009), το γεγονός δε ότι στην κάρτα αναγγελίας πρόσληψης της εν λόγω ασφαλισμένης, που κατατέθηκε από την υπ’ όψη επιχείρηση στον Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και στις υπ’ αριθ. *****/16.6.2009 και *****/11.11.2009 καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας αναφέρεται ως ημερομηνία πρόσληψης αυτής η 1.6.2009 (δύο μήνες μετά την έναρξη της πραγματικής της απασχόλησης), δεν αρκεί από μόνο του για να ανατρέψει την ως άνω κρίση του Δικαστηρίου, καθόσον τα έγγραφα αυτά (κάρτα αναγγελίας πρόσληψης, καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας) ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης του εργοδότη, οι παραλείψεις του οποίου σχετικά με την τήρηση και υποβολή των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις στοιχείων, όσον αφορά στην παροχή της ασφαλιστέας απασχόλησης, δεν μπορούν να οδηγήσουν σε διαγραφή των ενσήμων που έχουν επικολληθεί στο βιβλιάριο του ασφαλισμένου.