Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΔΠΑ – Φορολογία Συγκέντρωσης Κεφαλαίου. Μη φορολόγηση της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

Πηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

ΔΠΑ 405/2021, 27ο  Τμήμα

Προσφυγή ανώνυμης εταιρείας κατά απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.), με την οποία απορρίφθηκε ενδικοφανής προσφυγή της. Η τελευταία στρεφόταν κατά της σιωπηρής απόρριψης εκ μέρους του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, της επιφύλαξης που είχε διατυπώσει η προσφεύγουσα επί της υποβληθείσας δήλωσης φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου για το 2016, στην οποία είχε συμπεριλάβει τη διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου το ίδιο έτος.

Κατά την έννοια του άρθρου 18 του ν. 1676/1986 (Φ.Ε.Κ. Α’ 204), στην περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, η αξία υπέρ το άρτιο, ήτοι η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης της μετοχής και της ονομαστικής αξίας αυτής, αποτελεί εισφορά που αυξάνει το ενεργητικό της εταιρείας και δεν υπάγεται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, αφού, κατά το χρόνο της καταβολής, ο εισφέρων, από την εισφορά αυτή υπέρ το άρτιο (για την οποία δεν του χορηγούνται μετοχές), δεν αποκτά δικαιώματα ψήφου κ.λπ., δηλαδή δεν αποκτά οποιοδήποτε πρόσθετο δικαίωμα (πέραν αυτών που αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της εισφοράς του) σε σχέση με άλλους μετόχους που δεν έχουν εισφέρει κεφάλαια υπέρ το άρτιο (πρβλ. ΣτΕ 1774/2018, ΣτΕ 3015/2009, Δ.Εφ.Αθ. 3124/2019, 3819/2016). Σε περίπτωση όμως, κεφαλαιοποίησης της ως άνω διαφοράς, οφείλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, διότι λαμβάνει χώρα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπεία τούτου, ο φορολογούμενος υπέχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων, η μη υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή της οποίας συνεπάγεται τον σε βάρος του καταλογισμό προστίμου, ύψους 500 ευρώ, κατ’ άρθρο 54 του ν. 4174/2013 (βλ. ΣτΕ 1774/2018).

Το Δικαστήριο δέχεται την κρινόμενη προσφυγή, αφού η προσφεύγουσα το 2016, προέβη σε έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και όχι σε κεφαλαιοποίηση της προκύπτουσας διαφοράς από την υπέρ το άρτιο αξία αυτών.