Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΕΛΤΕ: Επέκταση του Φορολογικού Πιστοποιητικού στις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες

ΕΛΤΕ
031/2022 – Επέκταση του Φορολογικού Πιστοποιητικού στις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες

Με την υπ΄ Αριθμ. Α.1113/12.08.2022 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ B’ 4375/18.08.2022), τροποποιήθηκε η ΠΟΛ.1124/18-06-2015 (B’ 1196)  σχετικά με το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες. Με την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 1, το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 65A του ν. 4174/2013 (Α’ 170), αφορά πλέον και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.).

Επισημαίνεται ότι, για τη χορήγηση του προαιρετικού Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού στις ανωτέρω εταιρείες είναι απαραίτητη η παράλληλη έκδοση της έκθεσης ελέγχου, εργασία η οποία εντάσσεται στον υποχρεωτικό έλεγχο σύμφωνα με τον ν.4449/2017.

Για τη χρήση 2022 και εφεξής, τα αρμόδια όργανα διοίκησης των ΙΚΕ θα μπορούν να αναθέτουν μαζί με την έκδοση της  Έκθεσης Ελέγχου και την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού.   

Η παρούσα εκδίδεται για ενημέρωση και εφαρμογή από τις ελεγκτικές εταιρείες και τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Source