Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΕΛΤΕ: Συνάντηση τεχνικών συμβούλων (EFRAG-TEG) και της συμβουλευτικής ομάδας των Ρυθμιστών Εθνικών Λογιστικών Προτύπων (EFRAG-CFSS)


ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 45/2022

European Reporting Advisory Group (EFRAG)

Στις 30 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, η European Reporting Advisory Group (EFRAG) πραγματοποίησε συνάντηση στην οποία συμμετείχαν η ομάδα τεχνικών συμβούλων (EFRAG-TEG) καθώς και η συμβουλευτική ομάδα των Ρυθμιστών Εθνικών Λογιστικών Προτύπων (EFRAG-CFSS).

Η ΕΛΤΕ εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση αυτή ως ρυθμιστής των λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα.

Τα κυριότερα θέματα που αναπτύχθηκαν στη συνάντηση αφορούσαν:

• Το σχέδιο του IASB για τις Κύριες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
• Το σχέδιο του IASB για τις Προβλέψεις — Στοχευμένες βελτιώσεις
• Ανασκόπηση μετά την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 15 (Εσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες)
• Ερευνητικό έργο του IASB: Συνενώσεις Επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο (Business Combinations under Common Control)
• Ερευνητικό έργο του IASB: Μέθοδος της Καθαρής Θέσης
• Επιτροπή Διερμηνειών Δ.Π.Χ.Α.

Περισσότερες πληροφορίες στο κάτωθι link:
https://www.efrag.org/Meetings/2110291148340628/EFRAG-FR-TEG-CFSS-Phvsical- Meeting-30-November-2022

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Source