Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Εμβολιασμοί κατ’ οίκον αλλά και σε ιατρεία – Self test από super markets και παντοπωλεία


Με τροπολογία που τροπολογία που κατατέθηκε σε υπό ψήφιση νομοσχέδιο, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:


1.α.
Εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοίού COVID-19 για τον εμβολιασμό του πληθυσμού και συμβάλλονται με το Υπουργείο Υγείας οι ιδιώτες ιατροί κάθε ειδικότητας, οι οποίοι δύνανται να διενεργούν εμβολιασμούς στους πολίτες που αδυνατούν να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα λόγω αδυναμίας, είτε στο ιατρείο τους είτε κατ’ οίκον.

β. Για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοίού COVID-19 για τον εμβολιασμό κατ’ οίκον των δικαιούχων πολιτών και για χρονικό διάστημα μέχρι την 30η.9.2021, ορίζονται εκτός από τους ιδιώτες ιατρούς και οι φορείς υλοποίησης του άρθρου 268 ν. 4798/2021 (ιδιωτικά πολυιατρεία, κ.λπ.).

γ. Καθορίζεται, το ύψος της αποζημίωσης των ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/22021 για κάθε διενεργούμενο κατ’ οίκον εμβολιασμό. Η αποζημίωση καταβάλλεται  από τον ΕΟΠΥΥ και θα καλυφθεί με έκτακτη οικονομική επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. ΕΙ εν λόγω αποζημίωση είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημόσιοι ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα πιστωτικά ιδρύματα.

2. α. Δύνανται. οι Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.Πε.), στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Εμβολιασμού κατά της πανδημίας του κορωνοϊού COVID–19 «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» και του επιχειρησιακού σχεδίου «Γαλάζια Ελευθερία», κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, να αναθέτουν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε ταξιδιωτικά πρακτορείο, την εξασφάλιση εισιτηρίων και διαμονής με παροχή πλήρους διατροφής του μετακινούμενου προσωπικού.

β. Δύνανται, προς το σκοπό της υλοποίησης του Προγράμματος «Γαλάζια Ελευθερία», να μετακινούνται Διοικητές, Υποδιοικητές και λοιπό διοικητικό προσωπικό των Υ.Πε. σε εμβολιαστικά κέντρα υψηλής δυναμικότητας στη νησιωτική και περιφερειακή Ελλάδα. Η παρούσα καταλαμβάνει και μετακινήσεις, που έχουν’ ήδη υλοποιηθεί κατά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου. Στους ανωτέρω καταβάλλονται δαπάνες κίνησης, διαμονής και διατροφής.

3. α. Προστίθενται, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, στους φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV2 (rapid test), για τον σκοπό της τήρησης των εθνικών και ταξιδιωτικών μέτρων για την ασφάλεια κατά του κορωνοϊού και ενόψει των μετακινήσεων των κοινοτικών υπηκόων ή των υπηκόων τρίτων χωρών επισκεπτών της χώρας κατά την τουριστική περίοδο, οι ιδιώτες ιατροί όλων των ειδικοτήτων, οι νοσηλευτές, οι επισκέπτες υγείας, οι ΟΤΑ α’ βαθμού δια του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που διαθέτουν ή δύνανται να προσλαμβάνουν και οι ιδιώτες φαρμακοποιοί υπό τις αναφερόμενες προϋποθέσεις.

β. Δύνανται, οι δοκιμασίες ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου real time (PCR) σε κοινοτικούς υπηκόους ή υπηκόους τρίτων χωρών να διενεργούνται σε όλη την επικράτεια από ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή ιδιωτικές κλινικές, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, ακόμη κι αν δεν διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα ή άλλη φυσική εγκατάσταση στον τόπο δειγματοληψίας. Η μεταφορά του ληφθέντος δείγματος, ότι ου απαιτείται, και η ανάλυση των αποτελεσμάτων βαρύνουν τον φορέα που διενεργεί τον έλεγχο.

γ. Οι ανωτέρω αποκτούν πρόσβαση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ως χρήστες διαπιστευμένοι και υποχρεούνται αμελλητί να καταχωρούν στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, τα στοιχεία ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων που ελέγχθηκαν και τα αποτελέσματα του ελέγχου. Σε περίπτωση μη καταχώρησης, καθυστερημένης ή λανθασμένης καταχώρησης από τους φορείς διενέργειας δοκιμασιών ανίχνευσης κορωνοϊού SARS-CoV-2 επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

δ. Καθορίζονται τα ανώτατα όρια τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, μη συνυπολογιζομένου σε αυτά του Φ.Π.Α., για τα εν λόγω τεστ ανίχνευσης. Επιβάλλεται, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).

4. Παρέχεται δυνατότητα αύξησης των σημείων διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self-test), με τη συμμετοχή, έως την 30η.9.2021 και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, εκτός των φαρμακείων, επιχειρήσεων εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών, που λειτουργούν νόμιμα ως α) υπεραγορές τροφίμων (super markets) και β) παντοπωλεία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ  ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I {Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018} και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και των παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 και άλλες διατάξεις»

Προτεινόμενες διατάξεις

‘Αρθρο 1 Κατ’ οίκον εμβολιασμός

Στον ν. 4764/2020 (Α’ 256) προστίθεται νέο άρθρο 52Α ως εξής:

«Άρθρο 52Α

1. Στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 για τον εμβολιασμό του πληθυσμού εντάσσονται οι ιδιώτες ιατροί κάθε ειδικότητας. Οι ιδιώτες ιατροί συμβάλλονται με το Υπουργείο Υγείας, όπως νομίμως εκπροσωπείται για την υλοποίηση των σκοπών του παρόντος από τον Διοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας ή από τον νόμιμο αναπληρωτή. Οι ιδιώτες ιατροί δύνανται να διενεργούν εμβολιασμούς στους πολίτες είτε στο ιατρείο τους είτε κατ’ οίκον.

2. Ο εμβολιασμός κατ’ οίκον διενεργείται μόνο για τους πολίτες που αδυνατούν να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα λόγω αδυναμίας και πληρούν τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COV1D-19 για τον εμβολιασμό κατ’ οίκον των δικαιούχων πολιτών και για το χρονικό διάστημα μέχρι την 30ή.9.2021, φορείς υλοποίησης ορίζονται οι ιδιώτες ιατροί κάθε ειδικότητας και οι φορείς υλοποίησης του άρθρου 263 του ν. 4798/2021 (Α’ 68), οι οποίοι δηλώνουν; ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στον κατ’ οίκον εμβολιασμό και συμβάλλονται σχετικώς. Οι ιδιώτες ιατροί και οι φορείς υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 διενεργούν με ευθύνη τους τους εμβολιασμούς και καταχωρούν τα στοιχεία των εμβολιασμένων και τη διενέργεια του εμβολιασμού στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19.

3. Για κάθε διενεργούμενο κατ’ οίκον εμβολιασμό καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 258 του ν. 4798/2021 ύψους είκοσι ευρώ (20€). Για κάθε εμβολιασμό στο ιατρείο καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών ύφους τριών ευρώ (3€·. Η αποζημίωση καταβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ, και καλύπτεται με έκτακτη οικονομική επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, λόγω του κορωνοϊού COVID-19 από τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών. Η εν λόγω αποζημίωση είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν νένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, καθορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης και αποζημίωσης των ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 που συμμετέχουν στον εμβολιασμό.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ρυθμίζονται οι επιμέρους λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία αποζημίωσης των διενεργησάντων εμβολιασμούς κατά τα ανωτέρω και τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης.

5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν στον τρόπο υποβολής ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα των ιδιωτών ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021, τις υποχρεώσεις τους, το συμβατικό περιεχόμενο συνεργασίας τους, τον τρόπο διάθεσης των εμβολίων προς τους ιατρούς και τους φορείς υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 που διενεργούν τον εμβολιασμό, καθώς και τον τρόπο και τον χρόνο καταγραφής του διενεργηθέντος εμβολιασμού στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών.».

Άρθρο 2

Ενίσχυση του Προγράμματος Γαλάζια Ελευθερία – Μετακινήσεις σε Εμβολιαστικά Κέντρα Υψηλής Δυναμικότητας

1 Στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Εμβολιασμού κατά της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» και του επιχειρησιακού σχεδίου «Γαλάζια Ελευθερία» κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής εθνικής διάταξης περί προμηθειών, δημοσίου λογιστικού, και του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) δύναται οι Υγειονομικές Περιφέρειες να αναθέτουν, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά από συλλογή τριών προσφορών, σε ταξιδιωτικά πρακτορεία την εξασφάλιση εισιτηρίων, αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών, και διαμονής με παροχή πλήρους διατροφής του μετακινούμενου προσωπικού για τον σκοπό αυτό. Οι αποφάσεις του πρώτου εδαφίου κυρώνονται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή της.

2. Στηνπαρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) προστίθενται τρία νέα εδάφια ως εξής: «Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Υγείας και προς τον σκοπό της υλοποίησης του Προγράμματος «Γαλάζια Ελευθερία» δύναται να μετακινούνται Διοικητές, Υποδιοικητές και λοιπό διοικητικό προσωπικό των Υ.Πε. σε εμβολιαστικά κέντρα υψηλής δυναμικότητας στη νησιωτική και περιφερειακή Ελλάδα. Η παρούσα καταλαμβάνει και μετακινήσεις, που έχουν ήδη υλοποιηθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Στους ανωτέρω καταβάλλονται δαπάνες κίνησης, διαμονής και διατροφής κατά την κείμενη νομοθεσία.».

Άρθρο 3

Διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR) για τις ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός Ελλάδος ενόψει της τουριστικής περιόδου

1. Για τον σκοπό της τήρησης των εθνικών και ταξιδιωτικών μέτρων για την ασφάλεια κατά του κορωνοϊού και ενόψειτων μετακινήσεων των υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των υπηκόων τρίτων χωρών επισκεπτών της χώρας για το χρονικό διάστημα μέχρι την 31η.12.2021, στους φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV2 (rapid test) προστίθενται οι ιδιώτες ιατροί όλων των ειδικοτήτων, οι νοσηλευτές, οι επισκέπτες υγείας, οι ΟΤΑ α’ βαθμού δια του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που διαθέτουν ή δύνανται να προσλαμβάνουν, και οι ιδιώτες φαρμακοποιοί υπό τον όρο της ορθής χρήσης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος και της κατάλληλης ενημέρωσης του φυσικού προσώπου ως προς το εξαγόμενο αποτέλεσμα. Τα χρησιμοποιούμενα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ταχέων ελέγχων αντιγόνων έχουν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά.

2. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρ. 1, οι δοκιμασίες ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου real time (PCR) σε υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπηκόους τρίτων χωρών δύνανται να διενεργούνται σε όλη την επικράτεια από ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή ιδιωτικές κλινικές, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, ακόμη και αν δεν διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα ή άλλη φυσική εγκατάσταση στον τόπο δειγματοληψίας. Στην περίπτωση αυτή η λήψη του δείγματος δύναται να διενεργείται από κινητά κλιμάκια ή από συνεργαζόμενους επανγελματίες υγείας της παρ. 1. Η μεταφορά του ληφθέντος δείγματος, όπου απαιτείται, και η ανάλυση των αποτελεσμάτων βαρύνουν τον φορέα που διενεργεί τον έλεγχο. Οι διενεργούντες τον έλεγχο οφείλουν να παρέχουν κατάλληλη ενημέρωση στο εξεταζόμενο φυσικό πρόσωπο ως προς το εξαγόμενο αποτέλεσμα.

3. Οι άνω φορείς διενέργειας δοκιμασιών ανίχνευσης κορωνοϊού SARS-CoV-2 (rapid test, PCR) αποκτούν πρόσβαση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ως χρήστες διαπιστευμένοι και υποχρεούνται αμελλητί να καταχωρούν στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COViD-19, τα στοιχεία ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων που ελέγχθηκαν και τα αποτελέσματα του ελέγχου (θετικό ή αρνητικό). Σε περίπτωση μη καταχώρησης, καθυστερημένης ή λανθασμένης καταχώρησης επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 4737/2020 (Α’204).

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Τουρισμού και κάθε άλλου συναρμόδιου Υπουργού δύνανται να ρυθμίζονται κάθε διαδικασία διενέργειας των διαγνωστικών ελέγχων και καταχώρησης των δεδομένων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

5. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης καθορίζονται ως ανώτατα όρια τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, μη συνυπολογιζομένου σε αυτά του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), τα ακόλουθα: α) Για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.) το ποσό των σαράντα ευρώ (40€) και ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας το ποσό των είκοσι ευρώ (20€), β) Για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CcV-2 με τη μέθοδο της ταχείας δοκιμασίας (rapid test), ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.) το ποσό των δέκα ευρώ (10€) και ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας το ποσό των δέκα ευρώ (10€).

6. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την παρ. 5 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).

Άρθρο 4

Προμήθεια εμβολίων κατά του κορωνοϊού COV1D-19 κατά το έτος 2022 για τις ανάγκες της Χώρας

Για την πραγματοποίηση των προμηθειών του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 μέχρι και τις 30.6.2022 η Τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης Προμηθειών του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 53 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) προγραμματίζει τη συμμετοχή στις παραγγελίες μέσω του ενιαίου μηχανισμού στήριξης ανά είδος εμβολίου με κριτήρια: α) την εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων για την κάλυψη των αναγκών του συνολικού πληθυσμού της χώρας, β) την εξασφάλιση ικανού αποθέματος για την κάλυψη τυχόν ανάγκης επαναληπτικής δόσης εμβολιασμού, γ) τη διασπορά του κινδύνου σε περίπτωση καθυστέρησης παραδόσεων επιμέρους ποσοτήτων εμβολίων, δ) τη διαμόρφωση ενός επαρκώς διαφοροποιημένου αποθέματος εμβολίων για την αντιμετώπιση μεταλλάξεων, και ε) τη κάλυψη των αναγκών σε περίπτωση διεύρυνσης των ηλικιακών ομάδων συμμετοχής στον εμβολιασμό.

Πλεόνασμα εμβολίων που προκύπτει από την εφαρμογή των ανωτέρω διατίθεται κατά τη διαδικασία των περ. ε και στ της παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 4764/2020.

Άρθρο 5

Καθορισμός αριθμού δόσεων πλήρως εμβολιασμένων

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη της Επιτροπής Εμβολιασμών ορίζεται ο αριθμός των απαιτούμενων δόσεων εμβολίου κατά του κορωνοϊού COVΙD-19, προκειμένου να λογίζεται το φυσικό πρόσωπο ως πλήρως εμβολιασμένο. Στο πλαίσιο της απόφασης του πρώτου εδαφίου εξειδικεύονται τα κριτήρια διαφοροποίησης του αριθμού των ενδεδειγμένων δόσεων εμβολιασμού, με αναφορά σε κριτήρια όπως η προηγούμενη νόσηση, η ένταξη σε ευπαθή ομάδα του πληθυσμού, καθώς και κάθε συναφής προς τα ανωτέρω λεπτομέρεια.

Άρθρο 6

Επιπλέον σημεία διάθεσης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COViD-19 με κρατική μέριμνα

1. Στη διάθεση στους δικαιούχους, με κρατική μέριμνα, αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόησης από κορωνοϊό COVID-19, οι οποίες προορίζονται για ατομική χρήση χωρίς ανάγκη διενέργειάς τους από επαγγελματίες υγείας σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), δύνανται να συμμετέχουν, έως την 30η.9.2021, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, εκτός από φαρμακεία, επιχειρήσεις εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών που λειτουργούν νόμιμα ως α) υπεραγορές τροφίμων (super markets) και β) παντοπωλεία.
Η διάθεση διενεργείται χωρίς αντίτιμο από τους δικαιούχους. Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τηρούνται οι ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων και του ν. 4624/2019 (Α’137) και κάθε άλλη συναφής ρύθμιση εθνικού δικαίου.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας δύνανται να καθορίζονται η διαδικασία προσδιορισμού των δικαιούχων και η κυκλοφορία, διάθεση και διανομή των αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών σε αυτούς, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ