Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων – Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδύσεων

ΕΠΑνΕΚ

13η τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύθηκε η δέκατη τρίτη (13η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους σαράντα οκτώ (48) μήνες και εκατόν τριάντα δύο (132) ημέρες, από σαράντα δύο (42) μήνες και εκατόν τριάντα δύο (132) ημέρες, όπως ίσχυε, συνολικά από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Με βάση την ανωτέρω ορισθείσα χρονική διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών έργων, όταν η προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι μεταγενέστερη από την 31-12-2023, τότε ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης η 31-12-2023.

Επισημαίνεται ότι οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου (π.χ. άδεια δόμησης) απαιτείται να έχουν εκδοθεί μέχρι και την πρώτη (1η) εκταμίευση δημόσιας επιχορήγησης (εξαιρούμενης της προκαταβολής).

Δείτε την 13η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ

Source