Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Ενίσχυση επιχειρήσεων στην Περ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Τι ισχύει ως προς την απαλλαγή των δικαιούχων από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

Με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4808/2021 και της υπ’αρ. 47284/359/17-11-2020 Κ.Υ.Α. ρυθμίζεται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, οι όροι, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 και του άρθρου 26 του ν. 4722/2020.

Ειδικότερα, οι διατάξεις του άρθρου 156 «Ρύθμιση για την ενίσχυση επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» του Ν. 4808/2021, προβλέπουν ότι:
«Από την απόφαση αναγνώρισης των απαιτήσεών τους και την υπαγωγή των δικαιούχων στις ρυθμίσεις του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α’ 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), καθώς και στις δυνάμει αυτών εκδιδόμενες κανονιστικές πράξεις, και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του συμψηφισμού των απαιτήσεών τους, οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, με υφιστάμενες και στη συνέχεια με μελλοντικές έναντι αυτών απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, στους ως άνω δικαιούχους δύναται να μην επιβάλλεται από την Φορολογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κανενός είδους πρόστιμο ή προσαύξηση.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ρύθμισης του πρώτου εδαφίου. Απαλλάσσονται δε αυτοί, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του συμψηφισμού των εκατέρωθεν απαιτήσεων, από την υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, εφόσον οι απαιτήσεις των δικαιούχων είναι ίσες ή μεγαλύτερες από τις απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
»

Με την υπ’ αρ. 72751/25.11.2020 εγκύκλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), παρασχέθηκαν οδηγίες για τη ορθή εκτέλεση της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α., οι οποίες, μεταξύ άλλων προβλέπουν τα εξής:

α) Για τις ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων των άρθρων 87 του ν. 4706/2020 και 26 του ν. 4722/2020 μέχρι τις 31.12.2015 έναντι του Ο.Α.Ε.Δ. διενεργείται συμψηφισμός με υφιστάμενες και στη συνέχεια με μελλοντικές απαιτήσεις της φορολογικής διοίκησης. Για αντίστοιχες απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) διενεργούνται παρακράτηση και απόδοση σε αυτούς των παρακρατούμενων ποσών.

β) Οι κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ αποστέλλουν σε μηνιαία βάση ηλεκτρονικό αρχείο στη Φορολογική Διοίκηση (ΑΑΔΕ) και τους ΦΚΑ, προκειμένου να ενημερωθούν για την ύπαρξη τυχόν οφειλών των δικαιούχων προς αυτούς.

γ) Το ηλεκτρονικό αρχείο συμπληρωμένο με τα ποσά των οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση (Α.Α.Δ.Ε.) και τους Φ.Κ.Α. επιστρέφεται στον Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου να εκκαθαριστούν οι απαιτήσεις των δικαιούχων, αφού προηγηθεί συμψηφισμός τους με οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και στη συνέχεια παρακρατηθούν και αποδοθούν οι απαιτήσεις των Φ.Κ.Α. (η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται τόσο στη πρώτη εκκαθάριση των ανεξόφλητων απαιτήσεων των δικαιούχων όσο και σε τυχόν μελλοντικές).

Σύμφωνα με το Γενικό Έγγραφο του e-ΕΦΚΑ 538399/2021, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εφόσον από το προαναφερόμενο ηλεκτρονικό αρχείο, που θα επιστραφεί στον Ο.Α.Ε.Δ. ενημερωμένο με τυχόν οφειλές των εν λόγω δικαιούχων προς τον e-ΕΦΚΑ, διαπιστώνεται ότι αυτές (οι οφειλές) είναι ίσες ή μεγαλύτερες από τις εκκαθαρισμένες απαιτήσεις τους από τον Ο.Α.Ε.Δ., απαλλάσσονται (οι δικαιούχοι), μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμψηφισμού των εκατέρωθεν απαιτήσεων, από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από τον e-ΕΦΚΑ.


Δείτε το έγγραφο στο αρχείο του κόμβου