Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Ενιαία δήλωση ΦΠΑ και διαδικασία υποβολής (Ειδικά καθεστώτα άρθρων 47β, 47γ και 47δ Κώδικα ΦΠΑ)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α 1242/2021 «Ορισμός αρμόδιας αρχής και διαδικασία υποβολής της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248) καθώς και ρύθμιση συναφών θεμάτων όταν η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης ή/και κράτος μέλος εγκατάστασης.»

Αρμόδια αρχή για την παραλαβή των ενιαίων δηλώσεων ΦΠΑ σε σχέση με τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ καθώς και για τις σχετικές επιχειρησιακές διαδικασίες, ορίζεται το Τμήμα Γ2′ – Ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής.

Η απόφαση ορίζει τη διαδικασία υποβολής της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ στην Ελλάδα ως κράτος μέλος εγγραφής σε σχέση με τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ, σύμφωνα με το προσαρτημένο στην απόφαση υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/194 της Επιτροπής καθώς και τις ενέργειες της αρμόδιας αρχής όταν η Ελλάδα λειτουργεί ως κράτος μέλος κατανάλωσης.

Ειδικότερα θέματα:

– Οι υπόχρεοι, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ
– Διορθώσεις που αφορούν σε υποβληθείσες ενιαίες δηλώσεις ΦΠΑ
– Αποστολή πληροφοριών στα κράτη μέλη κατανάλωσης και λοιπές ενέργειες από την Ελλάδα όταν λειτουργεί ως κράτος μέλος εγγραφής
– Αποθήκευση και επαλήθευση πληροφοριών  καθώς και λοιπές ενέργειες όταν η Ελλάδα λειτουργεί ως κράτος μέλος κατανάλωσης ή/και κράτος μέλος εγκατάστασης
– Λογιστικές καταχωρίσεις
– Μεταβατικές διατάξεις όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα ΦΠΑ, όπως αυτά ίσχυαν έως και την 30.6.2021.


ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι υποκείμενοι στον φόρο ή οι μεσάζοντες που έχουν εγγραφεί στα ειδικά καθεστώτα και υποβάλλουν την ενιαία δήλωση ΦΠΑ στην Ελλάδα ως κράτος μέλος εγγραφής καθώς και οι υποκείμενοι στον φόρο ή οι μεσάζοντες που έχουν εγγραφεί στα ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών μελών και υποβάλλουν δήλωση που αφορά την Ελλάδα ως κράτος μέλος κατανάλωσης ή/και κράτος μέλος εγκατάστασης.

Δείτε τη σχετική απόφαση Α.1242/2021 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου