Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Εξισωτική αποζημίωση 2021: Ανακοίνωση ΥπΑΑΤ ενόψει της επικείμενης έκδοσης Πρόσκλησης του Μέτρου 13

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥπΑΑΤ

Ε Ν Ο Ψ Ε Ι  Τ Η Σ  Ε Π Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Η Σ  Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Τ Ο Υ  Μ Ε Τ Ρ Ο Υ  1 3  ” Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ  Σ Ε  Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ε Σ  Π Ο Υ Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Α Ι  Α Π Ο  Φ Υ Σ Ι Κ Α  Ή  Α Λ Λ Α  Ε Ι Δ Ι Κ Α Μ Ε Ι Ο Ν Ε Κ Τ Η Μ Α Τ Α ”  Τ Ο Υ  Π Α Α  2 0 1 4 – 2020  ( Ε Ξ Ι Σ Ω Τ Ι Κ Η  Α Π Ο Ζ Η Μ Ι Ω Σ Η ) ,  Γ Ι Α  Τ Ο  Ε Τ Ο Σ  2 0 2 1 .

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνει ότι, βάσει της υπ’ αριθ. 562/93601/25-04-2019 (ΦΕΚ 1641/τ.Β΄/13-05-2019) Απόφασης του ΥπΑΑΤ περί “Εφαρμογής του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΠΑΑ 2014−2020”, όπως τροποποιημένη ισχύει κάθε φορά, προτίθεται να προκηρύξει το εν λόγω Μέτρο, για το έτος 2021.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι που πληρούν τα κριτήρια επιλέξιμότητας, όπως αυτά αποτυπώνονται παρακάτω στο κεφάλαιο 2, καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης/πληρωμής στο πλαίσιο των Υποµέτρων 13.1, 13.2 και 13.3 του Μέτρου 13 για το έτος 2021, μέσω της εφαρμογής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2021 του ΟΠΕΚΕΠΕ.

1. Περιοχές εφαρμογής

Οι περιοχές εφαρμογής κάθε Υπομέτρου καθορίζονται στην υπ’ αριθ. 562/93601/25-04-2019 (ΦΕΚ 1641/τ.Β΄/13-05-2019 – ΑΔΑ 786Ψ4653ΠΓ-ΙΥΕ)
Υπουργική Απόφαση και στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. Από το έτος εφαρμογής 2021 στις περιοχές με ειδικούς περιορισμούς συμπεριλαμβάνονται και οι περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο εγκατάλειψης γεωργικών γαιών, καθώς η λιγνιτική δραστηριότητα θα καταργηθεί σταδιακά (Περιοχές των Π.Ε. Κοζάνης, Γρεβενών και Αρκαδίας).
 
2. Δικαιούχοι – Κριτήρια επιλεξιµότητας

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία:
α) Είναι ενεργοί γεωργοί κατά την έννοια του άρθρου 9 Καν (ΕΕ) 1307/2013, όπως εξειδικεύεται με το άρθρο 3 της αριθ. 104/7056/2015 (ΦΕΚ 147/Β΄/2015) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικές επιλογές,  διοικητικά  μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως κάθε φορά ισχύει,
β) Ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών του κεφαλαίου 1,
γ) Είναι ενήλικα άτομα (στην περίπτωση δικαιούχων φυσικών προσώπων) και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.

3. Ύψος Ενίσχυσης

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών του κεφαλαίου 1 της παρούσας ανακοίνωσης και καθορίζεται από την υπ’ αριθ. 562/93601/25-04-2019 (ΦΕΚ 1641/τ.Β΄/13-05-2019 – ΑΔΑ 786Ψ4653ΠΓ-ΙΥΕ) Υπουργική Απόφαση,
όπως κάθε φορά αυτή ισχύει.
Και στα τρία Υπομέτρα, το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 20 ha μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:
• Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 20 ha : χορηγείται το 100% της ενίσχυσης,
• Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 20 ha έως και 25 ha : χορηγείται 80% της ενίσχυσης,
• Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 25 ha έως και 30 ha : χορηγείται 50% της ενίσχυσης,
• Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης πέραν των 30 ha εκταρίων δεν χορηγείται ενίσχυση.
Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 30 ha, θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 30 ha, ως ανωτέρω.

4. Δεσμεύσεις των δικαιούχων

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση:
1) να διατηρούν την εκμετάλλευση µε την οποία εντάσσονται στα υπομέτρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης.
2) ανάλογα µε τα στοιχεία φυτικού και ζωικού κεφαλαίου που περιλαμβάνει η εκμετάλλευση τους, να τηρούν τις υποχρεώσεις στα πλαίσια της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική Εγκύκλιο εκάστου έτους της Αρμόδιας Διεύθυνσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, κατ’ εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 1306/2013, 640/2014 και 809/2014, και της 1791/74062/02.07.2015 ΥΑ.
3) να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα.
 
5. Περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης/πληρωμής

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης/πληρωμής πραγματοποιείται έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2021.
Για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις που θα υποβληθούν, επιβάλλεται ποινή 1% για κάθε εργάσιμη μέρα επί της δικαιούμενης ενίσχυσης και έως 25 ημερολογιακές ημέρες, μετά η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.
Η αίτηση στήριξης/πληρωμής υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε απευθείας από τον γεωργό, μέσω on-line συστήματος στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε μέσω Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), που έχει πιστοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτό.

6. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:
1) Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (µόνο για φυσικά πρόσωπα),
2) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας,
3) Για την περίπτωση παράτασης του χρόνου ασφάλισης (άνω των 67 ετών), το σχετικό έγγραφο του ασφαλιστικού φορέα που πιστοποιεί και επιβεβαιώνει την εν λόγω παράταση.
Η υποβολή τους δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που έχουν ήδη υποβληθεί και καταχωριστεί ηλεκτρονικά στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης προγενέστερου έτους και δεν υπάρχουν μεταβολές.
 
7. Ένταξη πράξεων

Επί του συνόλου των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης διενεργείται διοικητικός έλεγχος, ο οποίος διεξάγεται μηχανογραφικά και περιλαμβάνει διασταυρωτικούς ελέγχους µε άλλες βάσεις δεδομένων (πχ. ΟΣ∆Ε, ΑΑΔΕ, ΟΠΣΚ, κ.α.), δεδομένου ότι, εφόσον είναι δυνατόν, η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητεί απευθείας από την πηγή πληροφόρησης τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης. Ο έλεγχος των αιτήσεων στήριξης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω :
• το εμπρόθεσμο της υποβολής
• την πληρότητα της αίτησης
• την κάλυψη των κριτηρίων επιλεξιµότητας
• τον προσδιορισμό του αιτούμενου ποσού ενίσχυσης για όλη την περίοδο της δέσμευσης.

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών ελέγχων, η Δ/νση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ προβαίνει στην ένταξη των πράξεων για τις παραδεκτές αιτήσεις, µε βάση τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις που έχουν επιλεγεί προς στήριξη.
 
Λεπτομέρειες για τον τρόπο και το τόπο υποβολής των αιτήσεων στήριξης/πληρωμής και δικαιολογητικών, το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης του Μέτρου για το έτος 2021, τα ύψη ενίσχυσης ανά υπομέτρο και τη διαδικασία χορήγησης της, την ακριβή προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης/πληρωμής, τους ελέγχους, τις εφαρμοζόμενες μειώσεις − κυρώσεις και τη διαδικασία υπολογισμού πληρωμής και τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παροχή πληροφοριών, θα καθοριστούν επακριβώς στην Πρόσκληση του Μέτρου 13.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΤΑΣ