Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών – Η εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ: Πεδίο εφαρμογής και υπαγόμενες οφειλές


Με τη νέα εγκύκλιο 44/2021 του e-ΕΦΚΑ
κοινοποιούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών», Μέρους Δεύτερου «Διαδικασίες πρόληψης αφερεγγυότητας» του Βιβλίου Πρώτου του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4818/2021 και οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 67360 ΕΞ 2021/08.06.2021 Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α’ 207)».

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών θεσπίστηκε για πρώτη φορά ως διαδικασία για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4469/2017 και ολοκληρώθηκε την 30η Απριλίου 2020 κατόπιν παράτασης της ισχύος του.

Με τον ν. 4738/2020 αναμορφώνεται η διαδικασία και ο «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών» καθιερώνεται σε μία πάγια διαδικασία πρόληψης και αποφυγής του κινδύνου αφερεγγυότητας του οφειλέτη. Η διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού αποσκοπεί στη χορήγηση ενός λειτουργικού περιβάλλοντος για την άμεση διαμόρφωση προτάσεων ρύθμισης αναδιάρθρωσης των οφειλών από τους χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εκπροσωπούνται στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) του άρθρου 101 του ν. 4172/2013.

Δείτε την εγκύκλιο 44/2021 στο αρχείο του κόμβου