Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επέκταση απαλλαγής μισθωμάτων για το Μάιο – Παράταση Γέφυρα ΙΙ – Φορολογία μετοχών. Όλη η τροπολογία του Υπ. Οικ.

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Απαλλάσσεται και για τον μήνα Μάιο του 2021 (ίσχυε για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο) από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση της οριζόμενης επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσής του.

2. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων (Κ.Α.Τ), τα οποία είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα. Ειδικότερα:
α. Επικαιροποιείται η περίπτωση χρηματιστηριακών συναλλαγών που διακανονίζονται εκτός Κ.Α.Τ.
β. Προσδιορίζονται εκ νέου τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που φέρουν την υποχρέωση καταβολής και απόδοσης του φόρου επί των πωλήσεων εισηγμένων μετοχών.
γ. Ορίζονται οι κυρώσεις (πρόστιμα, τόκοι, βεβαιώσεις του οφειλόμενου Φόρου Πώλησης κ.λπ.) στα ανωτέρω νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή στο Κ.Α.Τ., κατά περίπτωση, για τη μη υποβολή, την εκπρόθεσμη ή την ανακριβή υποβολή των δηλώσεων καταβολής και απόδοσης του εν λόγω φόρου. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταβολής ή μη καταβολής του οφειλόμενου φόρου πώλησης ή στις περιπτώσεις μη υποβολής, εκπρόθεσμης ή ανακριβούς υποβολής της δήλωσης απόδοσης του φόρου πώλησης, προβλέπεται η εφαρμογή των διατάξεων:
-του άρθρου 53 του ν.4174/2013 (τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής),
-των άρθρων 54 και 58 του ν.4174/2013 (διάφορα πρόστιμα).

3. α. Προβλέπεται ότι για τη μεταγραφή ή την εγγραφή των σχετικών πράξεων μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, καταβάλλονται μόνο πάγια δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένου κτηματολογικοί γραφείων, ποσού τριακοσίων (300) ευρώ), χωρίς οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, αμοιβή, επίδομα ή τέλος, ανεξαρτήτως του χρόνου πραγματοποίησης του μετασχηματισμού και συντέλεσης των σχετικών πράξεων μεταβίβασης.
β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την καταχώριση εμπραγμάτου δικαιωμάτων συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων και ειδικότερα:
Δεν απαιτείται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, να μνημονεύονται ή να προσαρτώνται πιστοποιητικά της φορολογικής διοίκησης ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού ή εταιρείας ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) α’ και β’ βαθμού (μεταξύ άλλων, διοικητικές εγκρίσεις, βεβαιώσεις υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικών γραφείο)ν, αποσπάσματα κτηματολογικών διαγραμμάτων και σχεδιαγράμματα για τη μεταβίβαση ακινήτων κ.λπ.).
Εξαιρείται το πιστοποιητικό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτου (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), το οποίο επισυνάπτεται στην οικεία σύμβαση ή στην πράξη συγχώνευσης ή διάσπασης ή στην έκθεση που επισυνάπτεται κατά την καταχώριση στα οικεία βιβλία μεταγραφών αποσπάσματος της σύμβασης ή του καταστατικού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

4. Παρατείνεται έως και την 31η Μαΐου 2021 (από 9 Μαΐου 2021 που ισχύει σήμερα), η προθεσμία υποβολής αιτήσεως φυσικού προσώπου ή εκπροσώπου νομικού προσώπου για τη χορήγηση συνεισφοράς του Δημοσίου στην αποπληρωμή των δανειακών του υποχρεώσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Γέφυρα II».

5. Εξαιρούνται του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) τα προμηθευόμενα ασθενοφόρα που αγοράσθηκαν κατά τη διαδικασία του δωδέκατου άρθρου του ν.4787/2021.

6. Προβλέπεται ότι από τη – χωρίς αντάλλαγμα – μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων προς δημόσιους φορείς ή υπηρεσίες ή κοινωφελή ιδρύματα από δημόσιες επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, επέρχεται αυτοδίκαια η εξάλειψη και διαγραφή των υφιστάμενων υπέρ τρίτων βαρούν.

7. Καταργούνται οι ειδικώς οριζόμενες διατάξεις σχετικά με τη μη επιβολή φόρου σε κέρδη από πωλήσεις εισηγμένων μετοχών σε αλλοδαπά χρηματιστήρια ή άλλους διεθνούς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς, σε εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές καθώς και συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω πολυμερούς μηχανισμού διαπραγματεύσεων.

Τροπολογία στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών
με τίτλο

«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (EE) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L150), ενσωμάτωση της Οδηγίας (EE) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

Άρθρο 1
Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων – Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Η παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) τροποποιείται ως προς τους μήνες απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ως εξής: «10. Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του έτους 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων, πέραν των αναφερόμενων στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8α, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί εμπορικών μισθώσεων, σύμφωνα με το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ.1
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Η ως άνω απόφαση αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν εντάσσονται στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8α.».

Άρθρο 2
Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4772/2021

Η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4772/2021 (Α’ 17) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία C (2020) 1863 της 19ης Μαρτίου 2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», και κατόπιν έγκρισης του σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.».

Άρθρο 3
Ρυθμίσεις σχετικά με τον φόρο πώλησης επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998

1. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (Α’ 31), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α. Επιβάλλεται φόρος («Φόρος Πώλησης») με συντελεστή δύο τοις χιλίοις (2%0) στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης που λειτουργεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τον ν. 4514/2018 (ΑΊ4), ανεξάρτητα από το αν οι σχετικές συναλλαγές διενεργούνται εντός ή εκτός των ως άνω αναφερόμενων τόπων διαπραγμάτευσης. Ο Φόρος Πώλησης δεν επιβάλλεται, κατά περίπτωση, εφόσον προβλέπεται εξαίρεση σύμφωνα με ειδικές διατάξεις,
β. Ο Φόρος Πώλησης υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης των μετοχών και βαρύνει τον πωλητή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, νομική οντότητα, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζονται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους. Αν δεν καταχωρίζεται τιμή, ο φόρος υπολογίζεται επί της τιμής κλεισίματος του τίτλου, την ημέρα που διενεργήθηκε η συναλλαγή.
γ. Ο Φόρος Πώλησης επί των συναλλαγών που διακανονίζονται από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (Κ.Α.Τ.), όπως αυτό ορίζεται με βάση την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4569/2018 (Α’ 179), υπολογίζεται από το Κ.Α.Τ., το οποίο γνωστοποιεί σε ημερήσια βάση τον Φόρο Πώλησης στους συμμετέχοντες σε αυτό, για λογαριασμό των πωλητών. Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο συμμετέχων μέσω του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων. Ο φόρος που υπολογίζεται και γνωστοποιείται σε κάθε συμμετέχοντα σύμφωνα με την παρούσα καταβάλλεται από τον συμμετέχοντα στο Κ.Α.Τ., μέχρι τη δέκατη πέμπτη ημέρα κάθε μήνα και αφορά τις συναλλαγές που διακανονίστηκαν τον προηγούμενο μήνα. Το Κ.Α.Τ. υποχρεούται, σύμφωνα με τις διαδικασίες του, να αποδίδει εφάπαξ στην αρμόδια για τη φορολογία του, Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), τον φόρο που εισέπραξε από τον συμμετέχοντα για τις συναλλαγές που διακανονίστηκαν μέσα σε κάθε μήνα με δήλωση στην οποία αναγράφονται διακεκριμένα ο οφειλόμενος φόρος και το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε από τον συμμετέχοντα στο Κ.Α.Τ.. Η δήλωση αυτή υπέχει θέση δήλωσης και για τον συμμετέχοντα ως προς την υποχρέωση καταβολής της διαφοράς του οφειλόμενου από αυτόν φόρου και του φόρου που κατέβαλε στο Κ.Α.Τ.. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα που διακανονίστηκαν οι ανωτέρω συναλλαγές. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής ή μη καταβολής του φόρου από τον συμμετέχοντα στο Κ.Α.Τ. και της συνακόλουθης εκπρόθεσμης απόδοσης ή μη απόδοσης του φόρου από το Κ.Α.Τ. στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ., εφαρμόζεται για τον συμμετέχοντα το άρθρο 53 του ν. 4174/2013 (Α’ 170). Ειδικότερα στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου στο Κ.Α.Τ. το άρθρο 53 για τον συμμετέχοντα εφαρμόζονται, μέχρι και την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία καταβολής του φόρου στο Κ.Α.Τ.. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, το άρθρο 53 εφαρμόζεται για το Κ.Α.Τ.. Σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης ή ανακριβούς υποβολής της δήλωσης απόδοσης του φόρου, που εισέπραξε το Κ.Α.Τ. από τους συμμετέχοντες, εφαρμόζονται για το Κ.Α.Τ. το άρθρο 53 και τα άρθρα 54 ή 58 του ν. 4174/2013, κατά περίπτωση.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου από το Κ.Α.Τ. στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ., τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που συνυποβάλλονται με τη δήλωση απόδοσης του φόρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, δ. Ο Φόρος Πώλησης επί των συναλλαγών μετοχών που τηρούνται από εγγεγραμμένο διαμεσολαβητή σε συλλογικό λογαριασμό αξιών και διακανονίζονται εκτός του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων υπολογίζεται σε ημερήσια βάση από τον εγγεγραμμένο διαμεσολαβητή, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4569/2018, ή άλλο διαμεσολαβητή της αλυσίδας διαμεσολαβητών, για λογαριασμό των πωλητών. Ο Φόρος Πώλησης καταβάλλεται από έκαστο διαμεσολαβητή της αλυσίδας διαμεσολαβητών στον επόμενο διαμεσολαβητή ή στον εγγεγραμμένο διαμεσολαβητή ή τον συμμετέχοντα στο Κ.Α.Τ., κατά περίπτωση. Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου πώλησης στο Κ.Α.Τ. είναι ο συμμετέχων. Ο φόρος που υπολογίζεται στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται με δήλωση καταβολής του φόρου από τον συμμετέχοντα, προς το Κ.Α.Τ., μέχρι τη δέκατη πέμπτη ημέρα κάθε μήνα και αφορά τις συναλλαγές που διακανονίστηκαν τον προηγούμενο μήνα. Το Κ.Α.Τ. με βάση τη δήλωση καταβολής του φόρου που έλαβε από τον συμμετέχοντα, αποδίδει εφάπαξ στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ. τον φόρο που εισέπραξε για τις πωλήσεις μετοχών με δήλωση που υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα που διακανονίστηκαν οι σχετικές συναλλαγές.

Σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης ή ανακριβούς υποβολής δήλωσης καταβολής του φόρου πώλησης από τον συμμετέχοντα στο Κ.Α.Τ. και της συνακόλουθης μη υποβολής, εκπρόθεσμης ή ανακριβούς υποβολής δήλωσης απόδοσης του φόρου από το Κ.Α.Τ. στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ., επιβάλλεται στον συμμετέχοντα πρόστιμο ισόποσο του τόκου του άρθρου 53 και των κυρώσεων των άρθρων 54 ή 58 του ν. 4174/2013, κατά περίπτωση. Εάν η εκπρόθεσμη ή ανακριβής υποβολή της δήλωσης καταβολής του φόρου από τον συμμετέχοντα προς το Κ.Α.Τ. οφείλεται σε υπαιτιότητα άλλου διαμεσολαβητή της αλυσίδας διαμεσολαβητών ή του εγγεγραμμένου διαμεσολαβητή, ο συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να επιρρίψει στους υπαίτιους διαμεσολαβητές τις κυρώσεις που του έχουν επιβληθεί σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην οικεία πράξη επιβολής προστίμου που εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε.. Σε περίπτωση μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής της δήλωσης καταβολής του φόρου από τον συμμετέχοντα στο Κ.Α.Τ., πέραν του ως άνω προστίμου, βεβαιώνεται σε βάρος του και ο Φόρος Πώλησης που δεν καταβλήθηκε στο Κ.Α.Τ.. Σε περίπτωση που μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε διαμεσολαβητής της αλυσίδας διαμεσολαβητών δεν έχει καταβάλει τον φόρο πώλησης σε επόμενο διαμεσολαβητή της αλυσίδας διαμεσολαβητών ή στον εγγεγραμμένο διαμεσολαβητή ή στον συμμετέχοντα κατά περίπτωση, ο Φόρος Πώλησης που δεν καταβλήθηκε βεβαιώνεται σε βάρος του υπαίτιου διαμεσολαβητή και του επιβάλλεται πρόστιμο που ισούται με το ποσό του φόρου που δεν κατέβαλε. Για την επιβολή των προστίμων αυτών εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 62 του ν. 4174/2013. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου στο Κ.Α.Τ., το πρόστιμο που ισούται με τον τόκο του άρθρου 53 του ν. 4174/2013, για τον συμμετέχοντα, υπολογίζεται μέχρι και την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία καταβολής του φόρου στο Κ.Α.Τ.. Σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης ή ανακριβούς υποβολής δήλωσης απόδοσης του φόρου που δεν οφείλεται σε μη υποβολή δήλωσης ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ή ανακριβή υποβολή δήλωσης αντίστοιχα από τον συμμετέχοντα, το άρθρο 53 και τα άρθρα 54 ή 58 του ν. 4174/2013, κατά περίπτωση εφαρμόζονται για το Κ.Α.Τ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ και γνώμης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται ειδικότερα ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης καταβολής φόρου προς το Κ.Α.Τ., η διαδικασία συλλογής του φόρου και εκκαθάρισής του από το Κ.Α.Τ., ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και των πράξεων επιβολής προστίμων, τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που συνυποβάλλονται με τη δήλωση απόδοσης φόρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, ε. Ο Φόρος Πώλησης επιβάλλεται επίσης και στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης που λειτουργούν στην αλλοδαπή, ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς, ανεξάρτητα από το αν οι σχετικές συναλλαγές διακανονίζονται εντός ή εκτός των ως άνω αναφερόμενων τόπων διαπραγμάτευσης, εφόσον οι πωλητές είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα ή ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Ο οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης των μετοχών, η οποία αναγράφεται στα εκδιδόμενα αποδεικτικά στοιχεία και αποδίδεται από τον πωλητή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία του εισοδήματος του, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν μέσα στον οποίο πωλήθηκαν οι μετοχές.

Κατόπιν σχετικής συμφωνίας του με τον πωλητή, ο φόρος δύναται να αποδίδεται από τον εποπτευόμενο χρηματοπιστωτικό οργανισμό που ενεργεί για λογαριασμό του πωλητή στη συναλλαγή.

Το άρθρο 53 και τα άρθρα 54 ή 58 του ν. 4174/2013, κατά περίπτωση εφαρμόζονται ανάλογα, σε βάρος του πωλητή για τον φόρο που οφείλεται με βάση την παρούσα περίπτωση. Ο φόρος της παρούσας περίπτωσης δεν επιβάλλεται όταν οι πωλήσεις πραγματοποιούνται σε αλλοδαπό χρηματιστήριο με το οποίο το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει δημιουργήσει κοινό ηλεκτρονικό σύστημα διαπραγμάτευσης και με την προϋπόθεση ότι για τις πωλήσεις αυτές προβλέπεται η καταβολή ανάλογου φόρου στην αλλοδαπή.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου του πωλητή προς την αρμόδια φορολογική αρχή στην οποία αυτός υπάγεται, τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που συνυποβάλλονται με τη δήλωση απόδοσης φόρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, στ. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών από τον Φόρο Πώλησης που οφείλονται αποκλειστικά σε μη καταβολή του φόρου από τον συμμετέχοντα στο Κ.Α.Τ., σύμφωνα με την περ. γ’ και της συνακόλουθης μη απόδοσης του φόρου από το Κ.Α.Τ. στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ., η Φορολογική Διοίκηση χορηγεί, με την προσκόμιση των κατάλληλων αποδεικτικών εγγράφων, στο Κ.Α.Τ., αποδεικτικό ενημερότητας, κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 του ν. 4174/2013.

Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται για την έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης.

ζ, Οι περ. α έως και στ, ισχύουν για συναλλαγές με ημερομηνία διακανονισμού από την έναρξη ισχύος της άδειας της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4569/2018, εκτός της περ. ε’, η οποία ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Άρθρο 4
Μεταγραφή πράξεων μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2166/1993

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2166/1993 (ΑΊ37) προστίθενται δύο εδάφια και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Η κατά το άρθρο 1 του παρόντος νόμου σύμβαση, η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, και κάθε εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, οι αποφάσεις των κατά νόμο οργάνων των μετασχηματιζόμενων εταιρειών, η σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για το μετασχηματισμό ή τη σύσταση της νέας εταιρείας, η δημοσίευση αυτών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και η μεταγραφή των σχετικών πράξεων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οιουδήποτε άλλου τέλους υπέρ του Δημοσίου, ως και εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οιουδήποτε τρίτου. Για τη μεταγραφή ή την εγγραφή των σχετικών πράξεων μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων καταβάλλονται μόνο πάγια δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων, ποσού ύφους τριακοσίων (300) ευρώ, χωρίς οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, αμοιβή, επίδομα ή τέλος, ανεξαρτήτως του χρόνου πραγματοποίησης του μετασχηματισμού και συντέλεσης των σχετικών πράξεων μεταβίβασης. Για τη μεταγραφή των ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (Α’ 154).».

Άρθρο 5
Καταχώριση εμπραγμάτων δικαιωμάτων συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων – Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997

Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (Α’ 154) προστίθενται πέντε εδάφια, τροποποιείται το πρώτο εδάφιο και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής: «8. Η μεταγραφή των ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων γενικώς που μεταβιβάζονται από τα συγχωνευόμενα πιστωτικά ιδρύματα στο όνομα του από τη συγχώνευση προερχόμενου νέου πιστωτικού ιδρύματος ή του απορροφώντος, εφόσον δεν υπάρχει περιγραφή αυτών στη σύμβαση ή το καταστατικό, γίνεται εφαρμοζομένων κατ’ αναλογία των διατάξεων του άρθρου 1197 του Αστικού Κώδικα, με καταχώριση στα οικεία βιβλία μεταγραφών ή στα οικεία κτηματολογικά φύλλα αποσπάσματος της σύμβασης ή του καταστατικού, στο οποίο να εμφαίνεται ότι το απορροφούν ή το νέο πιστωτικό ίδρυμα είναι καθολικός διάδοχος των συγχωνευομένων, με έκθεση που περιέχει τα απαιτούμενα από το άρθρο 1194 του Α.Κ. στοιχεία των εμπραγμάτων δικαιωμάτων και την ταυτότητα των ακινήτων που αφορούν.

Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν απαιτείται να μνημονεύονται ή να προσαρτώνται πιστοποιητικά της φορολογικής διοίκησης, οποιασδήποτε μορφής ή χρήσης, ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού ή εταιρείας ή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) κάθε βαθμού, ή οποιεσδήποτε διοικητικές εγκρίσεις, βεβαιώσεις μηχανικών, βεβαιώσεις υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων, ή λοιπές βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά, τοπογραφικά διαγράμματα, αποσπάσματα κτηματολογικών διαγραμμάτων και σχεδιαγράμματα για τη μεταβίβαση ακινήτων, ακόμη και εκείνων που έχουν αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές. Από τα πιστοποιητικά του προηγούμενου εδαφίου εξαιρείται το πιστοποιητικό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτου (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α’ 170), το οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση ή πράξη συγχώνευσης ή διάσπασης ή στην έκθεση που επισυνάπτεται κατά την καταχώριση στα οικεία βιβλία μεταγραφών αποσπάσματος της σύμβασης ή του καταστατικού, στο οποίο εμφαίνεται ότι το απορροφούν ή το νέο πιστωτικό ίδρυμα είναι καθολικός διάδοχος των συγχωνευομένων. Η σύμβαση ή πράξη συγχώνευσης ή διάσπασης που συντάσσεται στο πλαίσιο μετασχηματισμών με τις διατάξεις του παρόντος, χωρίς την επισύναψη των αναφερομένων στο δεύτερο εδάφιο εγγράφων, είναι κατά τούτο νόμιμη και έγκυρη και παράγει όλες τις έννομες συνέπειές της. Οι υποθηκοφύλακες και προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων καταχωρούν υποχρεωτικά τη σύμβαση ή πράξη συγχώνευσης ή διάσπασης στα οικεία βιβλία, κατά τα παραπάνω κατ’ εξαίρεση προβλεπόμενα. Σε περίπτωση συγχώνευσης, διάσπασης ή απόσχισης κλάδου πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλου εταιρικού μετασχηματισμού, η διαδικασία μεταγραφής ή εγγραφής εμπράγματων δικαιωμάτων, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί κατά τον χρόνο συντέλεσης του εταιρικού μετασχηματισμού, ολοκληρούται από το νομικό πρόσωπο στο οποίο περιέρχεται τελικώς το εμπράγματο δικαίωμα, ως καθολικού διαδόχου, σύμφωνα με την παρούσα και την παρ. 9.».

Άρθρο 6
Παράταση Προγράμματος «Γέφυρα II» – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 68 ν. 4790/2021

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) τροποποιείται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπος νομικού προσώπου, στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του άρθρου 64, μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση συνεισφοράς του Δημοσίου στην αποπληρωμή των δανειακών του υποχρεώσεων, εντός αποσβεστικής προθεσμίας, από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και την 31η Μαΐου 2021. Σε περίπτωση περισσότερων συνοφειλετών για την ίδια οφειλή, αρκεί να υποβληθεί αίτηση από έναν από αυτούς.».

2. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4790/2021 παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η Μαίου 2021.

Άρθρο 7
Απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας των ασθενοφόρων του άρθρου δωδέκατου του ν. 4787/2021

Τα προμηθευόμενα δυνάμει του δωδέκατου άρθρου του ν. 4787/2021 (Α’ 44) ασθενοφόρα, εξαιρούνται του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, κατ’ εφαρμογή της περ. ιστ’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248), κατά τη διαδικασία του ογδόου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

Άρθρο 8
Ειδική εκκαθάριση δημοσίων επιχειρήσεων – Τροποποίηση παρ. 15 του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005

1. Στην παρ. 15 του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (Α’ 314) προστίθενται νέα πέμπτο και έκτο εδάφιο, τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο και η παρ. 15 διαμορφώνεται ως εξής:
«15. Εάν δεν υποβληθεί καμία νομότυπη προσφορά, ή αν πιστωτές, οι οποίοι εκπροσωπούν το 51% τουλάχιστον των κατά της επιχείρησης απαιτήσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δηλώσουν εγγράφως προς τον εκκαθαριστή, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 10 του παρόντος, ότι δεν θεωρούν καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ως συμφέρουσα για τους πιστωτές, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται με τη δημοσίευση εντός δεκαπέντε ημερών νέας διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Εάν και ο νέος διαγωνισμός δεν τελεσφορήσει, τα περιουσιακά στοιχεία της υπό εκκαθάριση επιχείρησης που δεν κατέστη δυνατόν να πωληθούν, πωλούνται ως σύνολο ή τμηματικά, με ελεύθερη διαπραγμάτευση, ύστερα από δημόσια πρόσκληση, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Επί των πωλήσεων της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή οι απαλλαγές της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που διενεργηθούν τουλάχιστον τρεις πλειοδοτικοί διαγωνισμοί με τη διαδικασία της ελεύθερης διαπραγμάτευσης μετά από δημόσια πρόσκληση για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, και δεν υποβληθεί καμία νομότυπη προσφορά ή οι υποβληθείσες προσφορές δεν θεωρηθούν συμφέρουσες από τον εκκαθαριστή ή τους πιστωτές, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, τότε τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία λογίζονται ιδιαιτέρως μικρής αξίας και ο εκκαθαριστής δύναται να τα μεταβιβάσει χωρίς αντάλλαγμα, κατά την κρίση του, σε δημόσιους φορείς ή υπηρεσίες ή σε κοινωφελή ιδρύματα.

Η χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση, λαμβάνει χώρα κατ’ ανάλογη εφαρμογή του ν. 4182/2013 (Α’ 185). Με τη μεταγραφή της σχετικής πράξης αποδοχής στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή την καταχώρισή της στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο επέρχεται αυτοδίκαια η εξάλειψη και διαγραφή των υφιστάμενων υπέρ τρίτων βαρών. Η ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται αναλογικά και στις περιπτώσεις της παρ. 5α .».

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και σε όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες τελούν ήδη σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 14α του ν. 3429/2005 (Α’ 314) κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος.

Άρθρο 9
Φόρος σε πωλήσεις μετοχών – Κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 και του άρθρου 21 του 3697/2008

Η παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 (Α’ 72) και το άρθρο 21 του ν. 3697/2008 (ΑΊ94), ως προς τον οφειλόμενο φόρο σε κέρδη από πωλήσεις εισηγμένων μετοχών σε αλλοδαπά χρηματιστήρια ή άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς, σε εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές, καθώς και συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω πολυμερούς μηχανισμού διαπραγματεύσεων, καταργούνται.

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση θεσπίζονται έκτακτα και υποστηρικτικά μέτρα νια τις επιχειρήσεις, για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή οι οποίες πλήττονται οικονομικά.

Άρθρο 2

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επέρχονται οι αναγκαίες βελτιώσεις στην υφιστάμενη ρύθμιση, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την εφαρμογή του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης.

Άρθρο 3

Με τις προτεινόμενες διατάξεις αντικαθίστανται η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (Α’31), αναφορικά με την επιβολή φόρου 2%« επί των πωλήσεων εισηγμένων μετοχών. Ειδικότερα, οι διατάξεις αυτές ισχύουν για συναλλαγές με ημερομηνία διακανονισμού από την έναρξη ισχύος της άδειας της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4569/2018 (Α’179), με εξαίρεση την περ. ε’ που αφορά στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης που λειτουργούν στην αλλοδαπή, ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς, οι οποίες ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 4

Με τον ν. 2166/1993 (Α’ 137) ρυθμίστηκαν ζητήματα μετασχηματισμών επιχειρήσεων, ως μία επιχειρηματική επιλογή, επωφελής για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, και υπηρετώντας τον σκοπό του νόμου που συνίσταται στην εν τοις πράγμασι διευκόλυνση των μετασχηματισμών, προβλέπεται, ότι κατά τη μεταγραφή ή την εγγραφή των σχετικών πράξεων μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμένων επιχειρήσεων καταβάλλονται μόνο πάγια δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων.

Άρθρο 5

Η προτεινόμενη ρύθμιση σκοπεί στο να διευκολύνει τη διαδικασία μετασχηματισμών πιστωτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 (Α’ 154), λαμβανομένων υπόψη και των ρυθμίσεων του ν. 4601/2019 (Α’ 44), οι οποίες, βάσει ρητής πρόβλεψης του άρθρου 140 παρ. 3 του ν. 4601/2019, εφαρμόζονται και στους μετασχηματισμούς πιστωτικών ιδρυμάτων που συντελούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 και προβλέπουν τη μεταβίβαση περιουσίας με καθολική διαδοχή σε όλες τις περιπτώσεις συγχώνευσης η διάσπασης (όπως απορρόφηση εξ ολοκλήρου θυγατρικής εταιρείας, αντίστροφη συγχώνευση, μερική διάσπαση, απόσχιση κλάδου).

Άρθρο 6

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται διευκόλυνση στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID- 19, να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Ειδικότερα, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεως του φυσικού ή νομικού προσώπου, που πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του άρθρου 64 του ν. 4790/2021, για τη χορήγηση συνεισφοράς του Δημοσίου στην αποπληρωμή των δανειακών του υποχρεώσεων, μέχρι και την 31η Μαίου 2021.

Αρθρο 7

Με τη συγκεκριμένη διάταξη ρυθμίζεται η ένταξη της προμήθειας ασθενοφόρων κατά τη διαδικασία του άρθρου δωδέκατου του ν. 4787/2021 (Α’ 44) στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης απαλλαγής Φ.Π.Α. της περ. ιστ’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248), καθώς και η εφαρμογή του άρθρου 8 της από 14.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς τη δωρεά εξοπλισμού για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 8

Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζεται η ακολουθητέα κατά νόμω διαδικασία για την άνευ ανταλλάγματος μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων για τα οποία δεν έχει υποβληθεί καμία νομότυπη προσφορά ή οι υποβληθείσες προσφορές δεν έχουν θεωρηθεί συμφέρουσες από τον εκκαθαριστή ή τους πιστωτές. Επίσης, προβλέπεται ότι η μεταγραφή στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο της σχετικής πράξης αποδοχής των στοιχείων αυτών από δημόσιους φορείς, υπηρεσίες ή κοινωφελή ιδρύματα έχει ως αυτοδίκαιη έννομη συνέπεια την εξάλειψη και διαγραφή των υπέρ τρίτων βαρών. Οι ρυθμίσεις αυτές καταλαμβάνουν και τις δημόσιες επιχειρήσεις, που ήδη τελούν σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

Άρθρο 9

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, η παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 (Α’72) καταργείται στο σύνολο της διότι ενσωματώθηκε ως περ. ε’ στην νέα παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998, όπως αυτή περιλαμβάνεται στο άρθρο 3 της τροπολογίας. Επίσης, το άρθρο 21 του ν. 3697/2008 (Α’194) καταργείται στο σύνολο του διότι η μεν παρ. 1 έχει ενσωματωθεί στις διατάξεις της νέας παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998, όπως αυτή περιλαμβάνεται στο άρθρο 3 της τροπολογίας ενώ η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3697/2008 δεν ενεργοποιήθηκε και δεν ίσχυσε ποτέ.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1

Αποτελεί πρόβλημα λόγω της ανατροπής της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων των οποίων έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.

Άρθρο 2

Αποτελεί πρόβλημα λόγω της ανατροπής της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων οι οποίες πλήττονται από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, ώστε να αντιμετωπιστούν οι άμεσες οικονομικές επιπτώσεις με τη βέλτιστη δυνατή χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει το Προσωρινό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης.

Άρθρο 3

Η ενεργοποίηση των συλλογικών λογαριασμών τήρησης τίτλων (omnibus accounts) στο Σύστημα Αυλών Τίτλων συμβάλλει στην εναρμόνιση με τον Κανονισμό 902/2014 CSDR και τον ν. 4569/2018 (Α’179). Με βάση το άρθρο 29 του ν. 4569/2018, οι εν λόγω διατάξεις τίθενται σε ισχύ με την αδειοδότηση του διαχειριστή του Συστήματος Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (K.A.T.).

Άρθρο 4

Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η διευκόλυνση των μετασχηματισμών με την καταβολή για τη μεταγραφή ή την εγγραφή των σχετικών πράξεων μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, μόνο πάγιων δικαιωμάτων εμμίσθων ή αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων, ποσού ύφους τριακοσίων (300) ευρώ καθώς η καταβολή αναλογικών τελών οδηγεί σε υπέρογκο κόστος μεταγραφής και έρχεται σε αντίθεση με τη ratio του νόμου για την ενίσχυση της ιδιωτικής οικονομίας και τη στήριξη των οικονομικών μονάδων σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνικές και οικονομικές εξελίξεις.

Άρθρο 5

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζονται οι χρονοβόρες διαδικασίες που διέπουν τη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο των μετασχηματισμών πιστωτικών ιδρυμάτων. Παράλληλα διασφαλίζεται ότι δεν θίγονται τα συμφέροντα τρίτων, λόγω του ότι η μεταβίβαση συντελείται με καθολική διαδοχή.

Άρθρο 6

Πολλά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν είχαν καταφέρει να κάνουν χρήση των ευνοϊκών διατάξεων του Προγράμματος Γέφυρα II. Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου δύναται να ασκηθεί το δικαίωμα που επιφυλάσσεται στην παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4790/2021 (Α’ 48).

Άρθρο 7

Η διασάφηση του καθεστώτος φορολόγησης των προμηθευόμενων ασθενοφόρων του δωδέκατου άρθρου του ν. 4787/2021 (Α’ 44) είναι απαραίτητη ενόψει των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί με τον κορωνοϊό COVID-19.

Άρθρο 8

Η αξιολογούμενη διάταξη αντιμετωπίζει διαδικαστικά ζητήματα επί της προβλεπόμενης στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο άνευ ανταλλάγματος μεταβίβασης, συμβάλλοντας συνάμα στην ταχεία και αποτελεσματική εκκαθάριση των δημοσίων επιχειρήσεων που υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (Α’ 314).

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Άρθρο 1

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στις επιχειρήσεις που φέρουν την ιδιότητα του μισθωτή, για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.

Άρθρο 2

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 3

Το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, τους συμμετέχοντες στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, τον εγγεγραμμένο διαμεσολαβητή του άρθρου 2 του ν. 4569/2018 ή άλλο διαμεσολαβητή της αλυσίδας διαμεσολαβητών, καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως εποπτεύουσα αρχή.

Άρθρα 4-5

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αφορούν στις επιχειρήσεις και στα πιστωτικά ιδρύματα.

Άρθρο 6

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά τους δανειολήπτες, ήτοι ενεργά νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες ή επιτηδευματίες ή εταίρους πάσης φύσεως, επιχειρηματικών ή επαγγελματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 64 του ν. 4790/2021.

Άρθρο 7

Η εν λόγω διάταξη αφορά, αφενός, τους προμηθευτές ασθενοφόρων και αφετέρου το σύνολο του πληθυσμού ως αποδέκτες των υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Άρθρο 8

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4. Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; ΝΑΙ
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Άρθρο 1
Το δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)

Άρθρο 2
Το άρθρο 29 του ν. 4772/2021 (Α’ 17).

Άρθρο 3
Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (Α’31),

Άρθρο 4
Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2166/1993 (Α’137).

Άρθρο 5
Η παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (Α’ 154).

Άρθρο 6
Η παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4790/2021 (Α’ 48).

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας

i) με αλλαγή προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης ή άλλης κανονιστικής πράξης;
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εισάγουν, ως επί των πλείστων, παρεκκλίσεις από υφιστάμενες διατάξεις, ενώ ρυθμίζουν θέματα που άπτονται τυπικών νόμων.
ii) με αλλαγή διοικητικής πρακτικής συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της υφιστάμενης νομοθεσίας;
Δεν δύναται νομίμως, με αλλαγή διοικητικής πρακτικής να ειοαχθούν οι προτεινόμενες νομοθετικές παρεμβάσεις.
iii) με διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων;
Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων δεν δύναται να θεραπεύσει την ανάγκη ρύθμισης των θεμάτων.

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

Άρθρο 1
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση οκοπείται n προσαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου των μισθώσεων στην υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των κοινωνικών ομάδων που συνεχίζουν να πλήττονται έντονα από τη διάδοση του κορωνοίού COVID-19, στο πλαίσιο του διαμοιρασμού των βαρών εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης και για τον μήνα Μάιο 2021.

Άρθρο 2
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση οκοπείται η μεγαλύτερη ευελιξία για τη χορήγηση ενισχύσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, με τη δυνατότητα εφαρμογής των γενικότερων προβλέψεων του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διάδοσης του κορωνοίού COVID-19 στις επιχειρήσεις.

Άρθρο 3
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση σκοπείται η διασάφηση της φορολόγησης των συλλογικών λογαριασμών τήρησης τίτλων (omnibus accounts).

Άρθρα 4 -5
Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις σκοπείται η στήριξη των μετασχηματισμών επιχειρήσεων και η διευκόλυνση προσαρμογής τους στις οικονομικές και οργανωτικές εξελίξεις.

Άρθρο 6
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται η παράταση της προθεσμίας του Προγράμματος «Γέφυρα II».

Άρθρο 7
Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι της ρύθμισης είναι η ολοκλήρωση της προμήθειας ασθενοφόρων κατά τη διαδικασία του άρθρου δωδέκατου του ν. 4787/2021 (Α 44).

Άρθρο 8
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών της ειδικής εκκαθάρισης, ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου και προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον.

ii) μακροπρόθεσμοι:

Άρθρα 1-2
Η στήριξη των τοπικών κοινωνιών μέσα από τη θεσμοθέτηση μέτρων ελάφρυνσης των πληττόμενων επιχειρήσεων.

Άρθρα 4 -5

Η ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, η διευκόλυνση συναλλακτικών σχεδιασμών, η ανάπτυξη και ενδυνάμωση της εθνικής οικονομίας.

Άρθρο 6
Με την επέκταση της ημερομηνίας υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα «Γέφυρα II», εμπεδώνεται η κουλτούρα ρύθμισης των οφειλών και εξασφαλίζονται η στήριξη και ανάπτυξη υγιών επιχειρήσεων και η πρόληψη γένεσης κοινωνικών προβλημάτων. Η παράταση είναι ένα μέτρο εθνικά αναπτυξιακό, καθώς παρέχει στήριξη στους επιχειρηματίες, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις δυσμενείς συνέπειες που προκλήθηκαν λόγω του κορωνοϊού. Η συγκεκριμένη παράταση αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της ρευστότητας, τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και την αύξηση των ρυθμίσεων των καταγγελμένων δανείων.

Άρθρο 7
Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι αφορούν την ταχεία διακομιδή ασθενών σε νοσοκομεία αναφοράς νια τον κορωνοίό COVID-19 και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο του πληθυσμού.

Αρθρο 8
Η πληρότητα και αποτελεσματικότητα του θεσμικού πλαισίου, όσον αφορά την ειδική εκκαθάριση και n προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρθρο – Στόχος

1 Αντιμετωπίζεται η ανατροπή της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή οι οποίες πλήττονται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Προς τον σκοπό αυτόν τροποποιείται το δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), προκειμένου οι ως άνω επιχειρήσεις, να απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος.

2 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την εφαρμογή του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19. Ειδικότερα, επιδιώκεται η περαιτέρω στήριξη και προστασία των επιχειρήσεων που πλήττονται από την εμφάνιση και τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης αυτών με το προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών.

3 Αντιμετωπίζεται μία σειρά ζητημάτων που δεν επιλύθηκαν μετά την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4569/2018, αναφορικά με την περίπτωση συναλλαγών που διακανονίζονται εκτός αποθετηρίου (νέες μορφές συλλογικών λογαριασμών), και ειδικότερα ο προσδιορισμός των προσώπων εκείνων που φέρουν την υποχρέωση καταβολής και απόδοσης του φόρου πώλησης, οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται στους συμμετέχοντες ή στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης ή ανακριβούς υποβολής των δηλώσεων καταβολής και απόδοσης του φόρου πώλησης, κατά περίπτωση.

Με τις νέες διατάξεις γίνεται σαφές, ότι με τη δήλωση απόδοσης φόρου καθίσταται ο συμμετέχων υπόχρεος σε περίπτωση μη καταβολής του φόρου στο Κ.Α.Τ.. Στη δήλωση αυτή θα αναγράφεται διακεκριμένα τόσο το ποσό του οφειλόμενου φόρου που προκύπτει από τη συναλλαγή όσο και το ποσό που κατέβαλε ο συμμετέχων και το οποίο καλείται να αποδώσει το Κ.Α.Τ..

Με τις ίδιες διατάξεις παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ., τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που συνυποβάλλονται με τη δήλωση απόδοσης του φόρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης,

Με την περ. δ’ της νέας παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 ρυθμίζονται οι περιπτώσεις συναλλαγών που διακανονίζονται εκτός Κ.Α.Τ. και τηρούνται από εγγεγραμμένο διαμεσολαβητή σε συλλογικό λογαριασμό αξιών. Στην περίπτωση αυτή, ο Φόρος Πώλησης επί των συναλλαγών μετοχών που διακανονίζονται εκτός TDU κεντρικού αποθετηρίου τίτλων υπολογίζεται σε ημερήσια βάση από τον εγγεγραμμένο διαμεσολαβητή, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4569/2018, ή άλλο διαμεσολαβητή της αλυσίδας διαμεσολαβητών, για λογαριασμό των πωλητών. Στην περίπτωση αυτή ο Φόρος Πώλησης καταβάλλεται από έκαστο διαμεσολαβητή της αλυσίδας διαμεσολαβητών στον επόμενο διαμεσολαβητή ή στον εγγεγραμμένο διαμεσολαβητή ή τον συμμετέχοντα στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων, κατά περίπτωση. Ωστόσο, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου πώλησης στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων είναι ο συμμετέχων στο Κ.Α.Τ. Ο φόρος καταβάλλεται με δήλωση καταβολής του φόρου από τον συμμετέχοντα, προς το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, μέχρι τη δέκατη πέμπτη ημέρα κάθε μήνα και αφορά τις συναλλαγές που διακανονίστηκαν τον προηγούμενο μήνα. Το κεντρικό αποθετήριο τίτλων με βάση τη δήλωση καταβολής του φόρου που έλαβε από τον συμμετέχοντα, αποδίδει εφάπαξ στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ. τον φόρο που εισέπραξε για τις πωλήσεις μετοχών με δήλωση που υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα που διακανονίστηκαν οι σχετικές συναλλαγές. Όσον αφορά την περίπτωση καταβολής του φόρου πώλησης από τον συμμετέχοντα στο Κ.Α.Τ., αν δεν υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί εκπρόθεσμη ή ανακριβής δήλωση με ανάλογα αποτελέσματα επί της απόδοσης του φόρου από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ., επιβάλλεται στον συμμετέχοντα πρόστιμο ισόποσο του τόκου του άρθρου 53 και των κυρώσεων των άρθρων 54 ή 58 του ν. 4174/2013, κατά περίπτωση. Περαιτέρω, με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι αν η εκπρόθεσμη ή ανακριβής υποβολή της δήλωσης καταβολής του φόρου από τον συμμετέχοντα προς το κεντρικό αποθετήριο τίτλων οφείλεται σε καθυστέρηση καταβολής του φόρου από άλλον διαμεσολαβητή της αλυσίδας διαμεσολαβητών ή από τον εγγεγραμμένο διαμεσολαβητή, ο συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να επιρρίψει στους υπαίτιους διαμεσολαβητές τις κυρώσεις που του έχουν επιβληθεί, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην οικεία πράξη επιβολής προστίμου που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. (με αναφορά του ποσού του φόρου και των κυρώσεων ανά διαμεσολαβητή, προκειμένου να είναι ευχερής η επίρριψη αυτού). Τέλος, ορίζεται ότι στην περίπτωση μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής της δήλωσης καταβολής του φόρου από τον συμμετέχοντα στο Κ.Α.Τ. βεβαιώνεται σε βάρος του και ο φόρος πώλησης που δεν κατέβαλε στο Κ.Α.Τ.. Σε περίπτωση που μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε διαμεσολαβητής της αλυσίδας διαμεσολαβητών δεν έχει καταβάλει τον φόρο πώλησης σε επόμενο διαμεσολαβητή της αλυσίδας διαμεσολαβητών ή στον εγγεγραμμένο διαμεσολαβητή ή στον συμμετέχοντα κατά περίπτωση, ο φόρος πώλησης που δεν καταβλήθηκε βεβαιώνεται σε βάρος του υπαίτιου διαμεσολαβητή και του επιβάλλεται πρόστιμο που ισούται με το ποσό του φόρου που δεν κατέβαλε.

Τέλος ορίζεται ότι για την επιβολή των προστίμων αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4174/2013, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής το πρόστιμο που ισούται με τον τόκο του άρθρου 53 του ν, 4174/2013, για τον συμμετέχοντα υπολογίζεται μέχρι και την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία καταβολής του φόρου στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων. Σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης ή ανακριβούς υποβολής δήλωσης απόδοσης του φόρου που δεν οφείλεται σε μη υποβολή δήλωσης ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ή ανακριβή υποβολή δήλωσης αντίστοιχα από τον συμμετέχοντα, οι διατάξεις του άρθρου 53 και των άρθρων 54 ή 58 του ν 4174/2013, κατά περίπτωση εφαρμόζονται νια το κεντρικό αποθετήριο τίτλων.

Με τις ίδιες διατάξεις παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ και γνώμης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης καταβολής φόρου προς το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, η διαδικασία συλλογής του φόρου και εκκαθάρισής του από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και των πράξεων επιβολής προστίμων, τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που συνυποβάλλονται με τη δήλωση απόδοσης φόρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

Με την δε περ. ε’ της νέας παρ. 2 του άρθρου 9 του ν 2579/1998 μεταφέρεται το περιεχόμενο της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 (Α’ 72), προκειμένου όλες οι διατάξεις που αφορούν στον φόρο πώλησης επί των πωλήσεων εισηγμένων μετοχών να αντιμετωπίζονται στο ίδιο νομοθέτημα. Με τις υπόψη διατάξεις ορίζεται ότι πλέον, ο οφειλόμενος φόρος αποδίδεται από τον πωλητή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. νια τη φορολογία του εισοδήματος του, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν μέσα στον οποίο πωλήθηκαν οι μετοχές.

Περαιτέρω, κατόπιν σχετικής συμφωνίας του με τον πωλητή, ο φόρος δύναται να αποδίδεται από τον εποπτευόμενο χρηματοπιστωτικό οργανισμό που ενεργεί για λογαριασμό του πωλητή στη συναλλαγή. Οι διατάξεις του άρθρου 53 και των άρθρων 54 ή 58 του ν. 4174/2013, κατά περίπτωση,

Εφαρμόζονται ανάλογα σε βάρος του πωλητή για τον φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής. Με τις ίδιες διατάξεις παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία καθορίζονται ειδικότερα ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου του πωλητή προς την αρμόδια φορολογική αρχή στην οποία αυτός υπάγεται και δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που συνυποβάλλονται με τη δήλωση απόδοσης φόρου. Με την περ. στ ‘ της νέας παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 ορίζεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών από τον Φόρο Πώλησης που οφείλονται αποκλειστικά σε μη καταβολή του φόρου από τον συμμετέχοντα στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της νέας παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 και συνακόλουθης μη απόδοσης του φόρου από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ., η Φορολογική Διοίκηση χορηγεί, με την προσκόμιση των κατάλληλων αποδεικτικών εγγράφων, στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων αποδεικτικό ενημερότητας, κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 του ν. 4174/2013. Με τις ίδιες διατάξεις παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση απόφασης του Διοικητή της Α.Α,Δ.Ε. με την οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται για την έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης.

4 Με την προτεινόμενη ρύθμιση, και υπηρετώντας τον σκοπό του νόμου που συνίσταται στην εν τοις πράγμασι διευκόλυνση των μετασχηματισμών, προβλέπεται, ότι κατά τη μεταγραφή ή την εγγραφή των σχετικών πράξεων μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, καταβάλλονται μόνο πάγια δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων, ποσού ύφους τριακοσίων (300) ευρώ, χωρίς οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, αμοιβή, επίδομα ή τέλος, ανεξαρτήτως του χρόνου συντελέσεως των σχετικών πράξεων. Εξάλλου, στις περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων, είτε παραμένει η νομική προσωπικότητα του νομικού προσώπου, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της μετεξελίξεως μίας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία, είτε πρόκειται για οιονεί καθολική διαδοχή, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις συγχωνεύσεως εταιρειών. Ειδικά δε, για την περίπτωση της συγχωνεύσεως, στον ν. 2515/1997 {Α’ 154), που αφορά στη συγχώνευση πιστωτικών ιδρυμάτων, προβλέπεται ρητά στο άρθρο 16 παρ. 9, η απαλλαγή από την καταβολή αναλογικών τελών για τη μεταγραφή ή την εγγραφή στα δημόσια βιβλία. Επιβάλλεται δε για την ταυτότητα του νομικού λόγου η ίδια αντιμετώπιση, ρυθμίζοντας συστηματικά, με όμοιο τρόπο ταυτόσημη περίπτωση. Επίσης, με την προτεινόμενη ρύθμιση, __ προβλέπεται η ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, για τη μεταγραφή των ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων γενικώς που μεταβιβάζονται, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση περαιτέρω πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων.

5 Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι για τη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων των μετασχηματιζόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων δεν απαιτείται η χορήγηση σχετικών αδειών, υπευθύνων δηλώσεων ή βεβαιώσεων (ιδίως κατά το άρθρο 83 του ν. 4495/2017), εγκρίσεων ή η τήρηση ειδικών διαδικασιών, καθώς και ότι η σχετική δικαιοπραξία (η σύμβαση ή πράξη συγχώνευσης η διάσπασης) είναι νόμιμη και έγκυρη και παράγει όλες τις έννομες συνέπειές της.

Περαιτέρω, στο ρυθμιστέο αντικείμενο της παρούσας ρύθμισης περιλαμβάνονται και εκείνες οι περιπτώσεις, στις οποίες η έκθεση κατακύρωσης και πλειστηριασμού ή και η περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης έχουν συνταχθεί στο όνομα της διασπώμενης εταιρείας. Η νέα νομική οντότητα στην οποία περιέρχεται το δικαίωμα μπορεί να αξιώσει η μεταγραφή ή η έκδοση της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης να γίνει επ’ ονόματι της.

6 Με την προτεινόμενη ρύθμιση, διαμορφώνονται οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε να μειωθεί δραστικά το υψηλό ιδιωτικό χρέος, αλλά και να αποτραπεί η δημιουργία νέου, συμβάλλοντας, έτσι, καθοριστικά στην ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

7 Ο στόχος της διάταξης είναι η διασαφήνιση ως προς την ένταξη της διαδικασίας του άρθρου δωδέκατου του ν. 4787/2021 (Α’ 44) για την προμήθεια ασθενοφόρων από δωρεές ιδιωτών στον ειδικό λογαριασμό «Είσπραξη δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοίού COV1D-19» στην περ. ιστ’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α., καθώς και ως προς την εφαρμογή του άρθρου 8 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, n οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) για τη δωρεά εξοπλισμού στο πλαίσιο της καταπολέμησης του κορωνοίού Covid-19.

8 Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η διενέργεια της – προβλεπόμενης εκ του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου- άνευ ανταλλάγματος, μεταβίβασης, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του ν. 4182/2013, και δη του άρθρου 3 του προαναφερόμενου νόμου. Περαιτέρω, και προκειμένου να αναληφθούν τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία άνευ βαρών από δημόσιους φορείς, υπηρεσίες ή κοινωφελή ιδρύματα, προβλέπεται ότι η μεταγραφή της σχετικής πράξης αποδοχής επιφέρει ως αυτοδίκαιη έννομη συνέπεια την εξάλειψη και διαγραφή των υπέρ τρίτων βαρών.

9 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, η παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 (Α’72) καταργείται στο σύνολο της διότι ενσωματώθηκε ως περ. ε’ στην νέα παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (Α’ 179), όπως αυτή περιλαμβάνεται στο άρθρο 3 της τροπολογίας. Επίσης, το άρθρο 21 του ν. 3697/2008 (Α’194) καταργείται στο σύνολο του διότι η μεν παρ. 1 έχει ενσωματωθεί στις διατάξεις της νέας παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998, όπως αυτή περιλαμβάνεται στο άρθρο 3 της τροπολογίας ενώ η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3697/2008 δεν ενεργοποιήθηκε και δεν ίσχυσε ποτέ. Με βάση τα παραπάνω, δεν καταλείπεται πεδίο εφαρμογής για τις καταργούμενες διατάξεις και για αυτό, για λόγους νομοτεχνικής τακτοποίησης, προτείνεται η ρητή κατάργησή τους.