Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επίδομα Μητρότητας: Από 06/12 σε λειτουργία η νέα διαδικασία χορήγησης

Με τη νέα εγκύκλιο 63/2021 του e-ΕΦΚΑ κοινοποιείται η 80000/91907/17.11.2021, εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 14 και της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4670/2020 με την οποία ρυθμίζεται κάθε λεπτομερειακό θέμα σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας) που καταβάλλεται στις ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών όπου αυτές υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4387/2016.

Από 06/12/2021 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία η ηλεκτρονική υπηρεσία της νέας διαδικασίας χορήγησης επιδόματος μητρότητας τόσο για τις ασφαλισμένες γυναίκες του e-ΕΦΚΑ όσο και για τους εργοδότες ως αποτέλεσμα του ψηφιακού μετασχηματισμού και του εκσυγχρονισμού της χειρόγραφης διαδικασίας υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική έκδοση της βεβαίωσης της Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού.

Στο πλαίσιο αυτής της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας σε πρώτη φάση, εντάσσονται – οι εργαζόμενες υπαγόμενες στην ασφάλιση:
• του πρώην Κλάδου Ασθένειας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ και του τ. Ταμείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων (τ. ΤΑΞΥ) που παρέχουν εξαρτημένη εργασία.
• του πρώην Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε.
• του πρώην Κλάδου Υγείας του Ο.Γ.Α.
• του πρώην Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Α – Τομέας Υγείας Μηχανικών & Εργοληπτών Δημ. Έργων (ΕΤΑΑ -Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), Τομέας Υγείας Υγειονομικών (ΕΤΑΑ -Τ.Σ.Α.Υ.), Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών (ΕΤΑΑ -Τ.Υ.Δ.Α.), Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΕΤΑΑ -Τ.Υ.Δ.Ε.), Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά (ΕΤΑΑ -Τ.Υ.Δ.Π.), Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΕΤΑΑ-Τ.Υ.Δ.Θ.), Τομέας Υγείας Συμβολαιογραφών (ΕΤΑΑ – Τ. Υ. Σ.)
• του πρώην Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.

Ειδικότερα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων της άνω Κ.Υ.Α. ορίζονται τα ακόλουθα:


Με το άρθρο 1 καθορίζεται η διαδικασία της ηλεκτρονικής χορήγησης επιδόματος μητρότητας:

Με το άρθρο 2 καθορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης:

Με το άρθρο 3 καθορίζεται η επεξεργασία αιτήσεων:

Με το άρθρο 5 καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του επιδόματος μητρότητας:

Με το άρθρο 6 ορίζεται ο χρόνος αναζήτησης των τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών:

Στο άρθρο 7 αναλύεται ο τρόπος κοινοποίησης της απόφασης χορήγησης επιδόματος μητρότητας:
Μετά την έκδοση της απόφασης μητρότητας (λοχείας καθώς και τυχόν παράτασης κυοφορίας) η μισθωτή ασφαλισμένη θα έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης της βεβαίωσης ΟΑΕΔ μέσω της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Με το άρθρο 8 καθορίζεται η ενδικοφανής προσφυγή (ένσταση):

Με το άρθρο 9 προβλέπεται η διαδικασία του δειγματοληπτικού ελέγχου από τα Τμήματα Παροχών των Τοπικών Διευθύνσεων του e – ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τους κανόνες δειγματοληψίας που ορίζονται από το Αυτοτελές Τμήμα Δειγματοληπτικών Ελέγχων Παροχών.

Στην επόμενη φάση υλοποίησης της ηλεκτρονικής διαδικασίας χορήγησης του αιτήματος επιδόματος μητρότητας θα ενταχθούν οι ακόλουθες κατηγορίες εργαζομένων γυναικών:

α) οι ασφαλισμένες υπαγόμενες στο άρθρο 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016, οι έμμισθες δικηγόροι και οι ασφαλισμένες του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

β) οι ασφαλισμένες υπαγόμενες στις ειδικές κατηγορίες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (οι αποκλειστικές νοσοκόμες, οι αμειβόμενες με εργόσημο, οι απασχολούμενες σε οικοδομοτεχνικά έργα, οι ξεναγοί, οι ρυτινοσυλλέκτριες κλπ), οι φέρουσες και οι τεκμαιρόμενες εργαζόμενες μητέρες που απέκτησαν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι άνεργες (επιδοτούμενες) από τον ΟΑΕΔ, οι δικαιούχοι του ειδικού επιδόματος μητρότητας καθώς και οι γυναίκες που υιοθετούν τέκνο.

Συγκεκριμένα, οι αναφερόμενες γυναίκες της α’ υποπερίπτωσης υπαγόμενες στο άρθρο 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016 και οι έμμισθες δικηγόροι, δεδομένου ότι δεν έχουν την δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, θα πρέπει να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά στη Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας του e-ΕΦΚΑ (e-mail:[email protected] & [email protected]), ενώ οι ασφαλισμένες του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ θα συνεχίσουν να τις καταθέτουν στις Υπηρεσίες τους, οι οποίες και είναι αρμόδιες για να τα διαβιβάσουν στη Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας του e ΕΦΚΑ.

Όσον αφορά όμως τα αιτήματα των εμμίσθων δικηγόρων θα εκκαθαριστούν από την Υπηρεσία μετά την έκδοση οδηγιών που έχουν ζητηθεί από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Οι ασφαλισμένες της β’ υποπερίπτωσης θα πρέπει να καταθέτουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας τους και η επεξεργασία τους θα εξακολουθήσει να διαπεραιώνεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΦΚΑ.

Οι χειρόγραφες βεβαιώσεις Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού που έχουν εκδοθεί από το γυναικολόγο ιατρό μέχρι και 30/11/2021 και έχουν ήδη κατατεθεί ή θα κατατεθούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, θα γίνονται αποδεκτές για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας και θα διεκπεραιώνονται με τη συνήθη διαδικασία για το λόγο ότι δεν υποστηρίζεται η ηλεκτρονική τους επεξεργασία.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας της ασφαλισμένης να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή της, θα πρέπει αυτή να απευθύνεται στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας ή εργασίας για ασφαλισμένη του π. ΟΑΕΕ προκειμένου να εξυπηρετηθεί. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Τμημάτων Παροχών θα καταχωρούν και θα διεκπεραιώνουν τα αιτήματα μέσω της νέας web-εφαρμογής.

Το Εγχειρίδιο Χρήσης για τους υπαλλήλους e-ΕΦΚΑ της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής χορήγησης επιδόματος μητρότητας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας για ζητήματα που την αφορούν, βρίσκονται στο intranet του e-ΕΦΚΑ, επιλογή Σύνδεσμοι -> Διαχείριση Αιτήσεων Χορήγησης Επιδόματος Μητρότητας.

Για τους ασφαλισμένους και για τον εργοδότη έχουν αναρτηθεί εγχειρίδια χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Χορήγησης Επιδόματος Μητρότητας στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), επιλογή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Μισθωτοί, Αυτοαπασχολούμενοι, Ελ. Επαγγελματίες.