Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επαγγελματιες της τέχνης και του πολιτισμού – Δημοσιεύθηκε η απόφαση για τις αιτήσεις αποζημίωσης ειδικού σκοπού Ιανουάριου, Φεβρουάριου 2021,

Δημοσιεύθηκε η απόφαση  9501/323 του υπ.εργασίας με την οποία τροποποιείται η 1638/45/14-1-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 112 και Β’401).

Μετά το άρθρο 1, προστίθεται άρθρο 1Α, ως κατωτέρω:

«Άρθρο 1Α

Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021

Για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 121 του ν. 4764/2020, οι δικαιούχοι της παρούσας υποβάλλουν ανά μήνα ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1».

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία οικ. 1638/45/14-1-2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 112 και Β’401).

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε την 1638/45/14-1-2021 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει