Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επανένταξη πληγέντων σε ρυθμίσεις οφειλών – Διευκρινίσεις με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ

Η νέα εγκύκλιος 2184/2021 αφορά στην παροχή διευκρινίσεων επί των διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 4821/2021 «Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν.4321/2015, των άρθρων 98-109 του ν.4611/2019 και του ν. 4469/2017– Αντικατάσταση του άρθρου 291 του ν.4738/2020 (Α’207)».

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α) Οφειλέτες με αρρύθμιστες οφειλές βεβαιωμένες από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και συγκεκριμένα:
> φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες πληγέντες λόγω COVID
> νομικά πρόσωπα /οντότητες πληγέντες λόγω COVID
> φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες με αναστολή σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω COVID
> φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω COVID
> φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.07.2021
> φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων “COVID-19”,
> φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.

Β) Οφειλέτες με οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής λόγω COVID ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης και κριτηρίων

1. Με την εγκύκλιο διευκρινίζονται ειδικότερα θέματα επί των διατάξεων του άρθρου 76 του ν.4821/2021 «Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν.4321/2015, των άρθρων 98-109 του ν.4611/2019 και του ν. 4469/2017– Αντικατάσταση του άρθρου 291 του ν.4738/2020 (Α’207)» και παρέχονται οδηγίες για ενιαία εφαρμογή αυτών.

2. Αναλυτικότερα, οφειλέτες που πληρούν ένα από τα κάτωθι κριτήρια:

α) έχουν βεβαιωμένες οφειλές στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής για τις οποίες έχουν χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID19, σύμφωνα με την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020, την από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 και τον ν. 4690/2020 ή

β) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, να έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ή

γ) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες: γα) είτε η σύμβαση εργασίας τους να ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, το άρθρο 11 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 και το άρθρο 68 του ν. 4756/2020,

γβ) είτε έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, σύμφωνα με τα το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 και το άρθρο 13 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020,

γγ) είτε εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021 σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4690/2020, το άρθρο 123 του ν. 4714/2020 και το άρθρο 40 του ν.4778/2021,

γδ) είτε έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «COVID-19», σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και το άρθρο 27 του ν. 4772/2021,

γε) είτε ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021,

οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από 1 Μαρτίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2021 ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με: i) τα άρθρα 1 έως 17 του ν. 4321/2015, ii) τα άρθρα 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και iii) τον ν. 4469/2017, δύνανται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης κατόπιν υποβολής αίτησης επανένταξής τους σε αυτή. Η επανένταξη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Αυγούστου 2021 η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2021, ήτοι τις 30/09/2021, μαζί με τη δόση του μηνός Σεπτεμβρίου 2021. Η καταληκτική ημερομηνία της αναβιώσασας ρύθμισης επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.

3. Προϋπόθεση για την επανένταξη αποτελεί η καταβολή της δόσης του Αυγούστου 2021 έως και τις 30/09/2021. Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία καταβολής της δόσης του Σεπτεμβρίου παραμένει η 30.09.2021.

Η αίτηση επανένταξης του οφειλέτη υποβάλλεται μέχρι και τις 30.09.2021 ηλεκτρονικά:

α) για τις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν.4321/2015 και των άρθρων 98-109 του ν.4611/2019, στη διαδικτυακή εφαρμογή myBusinessSupport της ΑΑΔΕ {https://www.aade.gr/mybusinesssupport}. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ εμφανίζονται οι ρυθμίσεις που σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ απωλέσθηκαν κατά την περίοδο 1η Μαρτίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2021. Από αυτές, ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει τις ρυθμίσεις, για τις οποίες επιθυμεί να υποβάλει αίτηση επανένταξης.
Σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ / Ελεγκτικό Κέντρο / ΕΜΕΙΣ) της οποίας ο Προϊστάμενος είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, κατά περίπτωση.
Επισημαίνεται ότι, δεδομένου πως οι ρυθμίσεις αυτές κατά την στιγμή της καταβολής της δόσης δεν είναι ενεργές, δεν είναι δυνατή η εξόφληση μέσω κάρτας στο Taxisnet, αλλά μπορεί να εξοφληθεί με την χρήση της Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.) μέσω web banking. Μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επανένταξης που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ ελέγχει περιοδικά την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών προκειμένου να ολοκληρώσει την διαδικασία επανένταξης των οφειλετών στις ρυθμίσεις των ν.4321/2015 και ν.4611/2019. Για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα/ΕΜΕΙΣ κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου από αυτές των προϋποθέσεων υπαγωγής στην ρύθμιση, ετοιμάζουν λίστα με τους ΑΦΜ των προσώπων αυτών και την αποστέλλουν στην ΓΔΗΛΕΔ, προκειμένου να ολοκληρώσει την διαδικασία επανένταξης των οφειλετών στις προαναφερθείσες ρυθμίσεις.
Κατ’ εξαίρεση, οφειλέτες που πληρούν τις προϋποθέσεις επανένταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν.4821/2021 και κατέβαλαν τη δόση Αυγούστου από τις 31.07.2021 και πριν από την υποβολή της αίτησης, επανεντάσσονται εφόσον υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία (Δ.Ο.Υ./Ελ. Κέντρα/Ε.Μ.ΕΙΣ.) μέχρι και 30.09.2021. Για τις αιτήσεις αυτές θα ακολουθηθεί η διαδικασία περιοδικού ελέγχου και ολοκλήρωσης επανένταξης που περιγράφεται ανωτέρω.
β) για τη ρύθμιση του Εξωδικαστικού Μηχανισμού ν. 4469/2017 αποκλειστικά με αποστολή email στη διεύθυνση [email protected] με θέμα «Αίτηση επανένταξης στη ρύθμιση του Εξωδικαστικού Μηχανισμού». Η αίτηση του οφειλέτη περιέχει υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., κύριο ΚΑΔ ή τον δευτερεύοντα ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του κύριου ΚΑΔ , τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση. Προϋπόθεση για την επανένταξη αποτελεί η εμπρόθεσμη καταβολή της δόσης του Αυγούστου 2021 με τη χρήση της Ταυτότητας Οφειλής που είχε χορηγηθεί.

4. Οι αιτούντες την επανένταξη δηλώνουν στην αίτηση, η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του αρ. 8 ν. 1599/1986, ότι:
α) εμπίπτουν σε μία από τις κατηγορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 291 του ν. 4738/2020, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του ν. 4821/2021 και ισχύει,
β) ότι απώλεσαν ρύθμιση του ν. 4321/2015 ή/και του ν. 4611/2019 ή/και του ν. 4469/2017 εντός του χρονικού διαστήματος από 1η Μαρτίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2021, και
γ) έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 5, 6 και 7 των εγκυκλίων Ε.2198/2020 και Ε. 2209/2020.


Δείτε την εγκύκλιο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου