Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επαναλειτουργία δικαστηρίων – Ενημέρωση ΔΣΑ για τις νέες ρυθμίσεις

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά από διευρυμένη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, του Υφυπουργού και του Γενικού Γραμματέα, αντιπροσώπων της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, των διοικήσεων δικαστικών σχηματισμών της χώρας και εκπροσώπων της ΟΔΥΕ, με αντικείμενο συζήτησης το πλαίσιο επαναλειτουργίας των δικαστηρίων, γίνονται γνωστά τα εξής: 

Ι. Διατάξεις για την επαναλειτουργία των δικαστηρίων

Στο σχέδιο νόμου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα», που συζητείται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος στη Βουλή, εισάγονται, μεταξύ άλλων, οι κάτωθι σημαντικές δικονομικές ρυθμίσεις:   

Α. Διοικητικά δικαστήρια

Για το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου 2021 έως και τις 31 Μαΐου 2021:

α) Οι διάδικοι έχουν στις ακυρωτικές διαφορές προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος·

β) Στις διαφορές ουσίας έχουν προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου προείσπραξης ενώ ως προς την κατάθεση υπομνήματος ισχύει η προθεσμία του άρθρου 138 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

γ) Οι δηλώσεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), της παρ. 2 του άρθρου 133 του ν. 2717/1999 και του άρθρου 231 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) μπορούν να συντάσσονται και ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, το αργότερο έως τις 14:00 της παραμονής της δικασίμου.

Β. Πολιτικά δικαστήρια:

1. Παράταση προθεσμιών

• Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες (γνήσιες και καταχρηστικές) που είχαν ανασταλεί (πλην των προθεσμιών της νέας τακτικής για τις οποίες βλ. κατωτέρω), τρέχουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία. Οι προθεσμίες που ανεστάλησαν όμως, δεν συμπληρώνονται, εάν δεν παρέλθουν επιπλέον δέκα (10) πλήρεις ημέρες από την προβλεπόμενη λήξη τους.

• Τα χρονικά διαστήματα τυχόν ολικής αναστολής λειτουργίας κατά τόπους δικαστικών σχηματισμών δυνάμει των αντίστοιχων αποφάσεων εκδοθεισών για τη λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και αφορωσών την χρονική περίοδο από τις 16.10.2020 έως και την ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, δεν υπολογίζονται στις προθεσμίες των άρθρ. 215, 237 και 238 ΚΠολΔ.

• Στις υποθέσεις υπερχρεωμένων: Οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 4Δ του ν. 3869/2010, οι οποίες έληγαν στις 31.1.2021, 28.2.2021 και 15.3.2021, δεν συμπληρώνονται εάν δεν παρέλθουν επιπλέον πέντε (5) ημέρες.

• Κατά τα λοιπά, οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 4Δ του ν. 3869/2010, όπως παρατάθηκαν με το άρθρο 62 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), δεν συμπληρώνονται εάν δεν παρέλθουν επιπλέον 15 ημέρες.

2. Δικονομικές ρυθμίσεις για το διάστημα 1.4.2021 έως 30.6.2021:

• Οι ματαιωθείσες υποθέσεις επαναπροσδιορίζονται οίκοθεν στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο και ατελώς για τους διαδίκους.

• Προβλέπεται χρονικός διαχωρισμός των υποθέσεων στο πινάκιο.

• Παρέχεται η δυνατότητα αναβολής ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Η αναβολή μπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο, εφόσον μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας διατυπώσουν σχετικό αίτημα σε κοινή δήλωσή τους, η οποία υποβάλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

• Είναι δυνατή η λήψη ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρου.

• Προσωρινές διαταγές οι οποίες χορηγήθηκαν μέχρι τη ματαιωθείσα λόγω της αναστολής των δικών συζήτηση της σχετικής αίτησης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο διεξαγωγής της συζήτησης αυτής, λογίζονται αυτοδικαίως παραταθείσες μέχρι τη νέα δικάσιμο, που θα ορισθεί.

• Εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσεων μάρτυρα, μπορούν να το δηλώσουν στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, προκειμένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος.

3. Πλειστηριασμοί

• Στην περίπτωση που η ημέρα πλειστηριασμού έχει ορισθεί κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία επαναλειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας έως τις 13.5.2021 οι πλειστηριασμοί ματαιώνονται.

• Πλειστηριασμοί που έχουν προσδιορισθεί να διεξαχθούν μετά την 13η.5.2021 ματαιώνονται, αν ο χρόνος μέχρι τη διεξαγωγή τους δεν επαρκεί για την τήρηση των προθεσμιών που αφορούν τον προσδιορισμό της συζήτησης της ανακοπής κατά την παρ. 2 του άρθρου 933 ΚΠολΔ και την έκδοση της απόφασης επί της ανακοπής κατά την παρ. 6 του αυτού άρθρου.

• Στις περιπτώσεις ορισμού ημέρας πλειστηριασμού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 966 ΚΠολΔ, όταν οποιαδήποτε προθεσμία του άρθρου αυτού εμπίπτει, έστω και μερικώς, εντός του χρονικού διαστήματος από τις 7.11.2020 έως και τις 13.5.2021, ο πλειστηριασμός ματαιώνεται

• Σε κάθε περίπτωση ματαίωσης πλειστηριασμού κατά τα ανωτέρω ορίζεται νέα ημερομηνία πλειστηριασμού κατά τις ειδικότερες προβλέψεις των παρ. 11 έως 13 του άρθρου 76 του νομοσχεδίου.

• Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που χαρακτηρίζονται ως πληγέντες κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 79 του νομοσχεδίου, αναστέλλεται έως την 31η.5.2021, η διενέργεια: (α) κατάσχεσης, (β) πλειστηριασμού, και (γ) αναγκαστικής εκτέλεσης για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου με βάση την περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης, επί της κύριας κατοικίας.

4. Ποινική δικαιοσύνη

• Οι νόμιμες προθεσμίες άσκησης όλων των προβλεπόμενων από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και τους ειδικούς ποινικούς νόμους ενδίκων μέσων, οιονεί ενδίκων μέσων και ενδίκων βοηθημάτων, που βρίσκονται σε αναστολή συνεχίζουν να τρέχουν από την επομένη της ημερομηνίας άρσης της αναστολής τους και για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η προβλεπόμενη στον νόμο διάρκειά τους, προσαυξανόμενη σε κάθε περίπτωση κατά δέκα (10) επιπλέον ημέρες.

• Για το διάστημα από 1.4.2021 έως 30.6.2021 στις ποινικοδικονομικές δίκες (αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 ΚΠΔ, ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και οι αιτήσεις που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του Ποινικού Κώδικα και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ) οι αιτήσεις δύνανται, μαζί με τα συνοδευτικά αυτών αποδεικτικά έγγραφα, να υποβάλλονται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

• Είναι δυνατή η λήψη αντιγράφου της εισαγγελικής πρότασης (κατά την παρ. 3 του άρθρου 138, την παρ. 2 του άρθρου 308 και την παρ. 2 του άρθρου 309 του ΚΠΔ) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το διάστημα από 1.4.2021 έως 30.6.2021.

5. Μεγαρόσημα

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και για το χρονικό διάστημα από 1.4.2021 έως 31.5.2021, δύναται να τροποποιείται η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων, και αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων, καθώς και να αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών που απαιτούνται για την έκδοση των ως άνω εγγράφων.

Το νομοσχέδιο είναι διαθέσιμο στον κάτωθι σύνδεσμο: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11605649.pdf

Οι παραπάνω ρυθμίσεις ανταποκρίνονται στα αιτήματα που είχε υποβάλει η Ολομέλεια  των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων για χρονική επέκταση των έκτακτων δικονομικών ρυθμίσεων (οίκοθεν επαναπροσδιορισμού, χρονικού διαχωρισμού πινακίων, ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρου, αναστολής υποχρέωσης καταβολής αναβολόσημου και μεγαρόσημων, ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων επί ποινικοδικονομικών δικών και λήψης εισαγγελικής πρότασης με email).

Επιπλέον, η Ολομέλεια ζήτησε:

1. Να παραταθεί έτι περαιτέρω η αναστολή των προθεσμιών που προβλέπεται στα άρθρα 76 παρ. 1 α’ (10ήμερο στις πολιτικές υποθέσεις) και 76 παρ. 1 δ’ (προθεσμίες υπερχρεωμένων) καθώς και των ποινικοδικονομικών προθεσμιών του άρθρου 77 του νομοσχεδίου.

2. Να επεκταθεί η δυνατότητα λήψης ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρων, πέραν της τακτικής διαδικασίας, και στις ειδικές διαδικασίες, τα ασφαλιστικά μέτρα, την εκουσία δικαιοδοσία και τις υποθέσεις κτηματολογίου.

ΙΙ. Πλαίσιο επαναλειτουργίας των δικαστηρίων από τις 5 Απριλίου 2021

Στη σύσκεψη συζητήθηκε επίσης η σταδιακή επαναλειτουργία των δικαστηρίων από την 5 Απριλίου και εφεξής, ειδικά για τις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου, στο πλαίσιο λειτουργίας των δικαστικών σχηματισμών όπως αυτοί λειτουργούσαν πριν την ένταξή τους στο καθεστώς αυτό.  

Από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δηλώθηκε η πρόθεση να διευρυνθούν οι δικαστικές λειτουργίες με την τήρηση μέτρων πρόληψης και προστασίας ώστε να αποφευχθούν περιστατικά μετάδοσης του ιού σε όλη την επικράτεια και ειδικότερα:
α) Διενέργεια δωρεάν rapid test σε δικαστικούς σχηματισμούς της Χώρας από τον ΕΟΔΥ σε προαιρετική βάση και θερμομέτρηση
β) Διενέργεια self test με πρωτοβουλία παραγόντων της δίκης
γ) Προμήθεια αντισηπτικών υγρών
δ) Παρουσία αστυνομικής δύναμης στους χώρους των δικαστηρίων για την τήρηση των μέτρων.

Οι εκπρόσωποι της Ολομέλειας ανέπτυξαν τις πάγιες θέσεις του σώματος για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, όπως έχουν εξειδικευθεί με αποφάσεις της Ολομέλειας, κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις για τη διεύρυνση των σχετικών δικαστικών λειτουργιών, επεσήμαναν την ανάγκη παράτασης του δικαστικού έτους, όπως, άλλωστε, συνέβη και το 2020 και ζήτησαν οι αποφάσεις της Κυβέρνησης να γνωστοποιηθούν έγκαιρα προς αποφυγή αιφνιδιασμού διαδίκων και παραγόντων της δίκης.

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας προβαίνει σε ισχυρή σύσταση προς όλους τους συναδέλφους, για την αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας προς διασφάλιση της διαρκούς λειτουργίας των δικαστηρίων και προστασία ατομικής και δημοσίας υγείας.

Οι τελικές αποφάσεις της Κυβέρνησης θα ανακοινωθούν μετά και την σύσκεψη της Επιτροπής των λοιμοξιολόγων.