Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επεκτείνονται οι κανόνες αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στην οικονομία της ψηφιακής πλατφόρμας

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα νέους κανόνες για τη βελτίωση της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η οικονομία της ψηφιακής πλατφόρμας.

Ένας μεγάλος και αυξανόμενος αριθμός ατόμων και επιχειρήσεων χρησιμοποιούν ψηφιακές πλατφόρμες για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. Ωστόσο, το εισόδημα που κερδίζεται μέσω ψηφιακών πλατφορμών συχνά δεν αναφέρεται και δεν καταβάλλεται φόρος, ιδίως όταν οι ψηφιακές πλατφόρμες λειτουργούν σε πολλές χώρες. Αυτό αναγκάζει τα κράτη μέλη να χάσουν φορολογικά έσοδα και να δώσει ένα άδικο πλεονέκτημα στους εμπόρους σε ψηφιακές πλατφόρμες έναντι των παραδοσιακών επιχειρήσεων.

Οι τροποποιήσεις της οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Δημιουργούν την υποχρέωση για τους φορείς εκμετάλλευσης ψηφιακών πλατφορμών να αναφέρουν τα έσοδα που κερδίζουν οι πωλητές στις πλατφόρμες τους και στα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν αυτόματα αυτές τις πληροφορίες.

Οι νέοι κανόνες καλύπτουν ψηφιακές πλατφόρμες που βρίσκονται εντός και εκτός της ΕΕ και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2023 και μετά. Θα επιτρέψουν στις εθνικές φορολογικές αρχές να εντοπίσουν το εισόδημα που αποκτήθηκε μέσω ψηφιακών πλατφορμών και να καθορίσουν τις σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Η συμμόρφωση θα γίνει επίσης ευκολότερη για τους χειριστές ψηφιακών πλατφορμών, καθώς η υποβολή εκθέσεων θα πραγματοποιείται μόνο σε ένα κράτος μέλος σύμφωνα με ένα κοινό πλαίσιο της ΕΕ.

Αυτή είναι μια σημαντική ενημέρωση των κανόνων της ΕΕ, η οποία θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι οι πωλητές που δραστηριοποιούνται σε ψηφιακές πλατφόρμες καταβάλλουν επίσης το δίκαιο μερίδιο του φόρου τους. Είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη σε μια εποχή που όλο και περισσότερες πωλήσεις πραγματοποιούνται στο διαδίκτυο και η πανδημία COVID-19 ασκεί πίεση στα δημόσια οικονομικά. Επεκτείνοντας τους κανόνες αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στην οικονομία της ψηφιακής πλατφόρμας, η ΕΕ δίνει ένα παράδειγμα στον κόσμο.
– João Leão, Υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας

Άλλες τροποποιήσεις της οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας βελτιώνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών. Για παράδειγμα, θα γίνει ευκολότερο να συλλέξετε πληροφορίες σχετικά με ομάδες φορολογουμένων. Θα υπάρξουν επίσης βελτιώσεις στους κανόνες για τη διενέργεια ταυτόχρονων ελέγχων και για να επιτρέπεται στους υπαλλήλους να παρίστανται σε άλλο κράτος μέλος κατά τη διάρκεια μιας έρευνας.

Επιπλέον, οι νέοι κανόνες παρέχουν ένα πλαίσιο στις αρμόδιες αρχές δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών να διενεργούν από κοινού ελέγχους. Αυτό το πλαίσιο θα τεθεί σε λειτουργία σε όλα τα κράτη μέλη από το 2024 το αργότερο.

Οδηγία του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16 / ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας

Επισκεφθείτε τη σελίδα της συνεδρίασης