Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επιβάρυνση λογιστών-φοροτεχνικών με υποθέσεις άσχετες με το αντικείμενό τους – Η απάντηση από το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Διεύθυνση Υπηρεσιών Μιας Στάσης
[email protected]

ΠΡΟΣ:
Το Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις:
[email protected]
[email protected]

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αριθμό 5202/19.3.2021 Ερώτηση

Σε απάντηση της υπ’ αρ. 5202/19.3.2021 Ερώτησης 35 βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς με θέμα: «Υπέρμετρη επιβάρυνση λογιστών– φοροτεχνικών με διεκπεραίωση υποθέσεων άσχετων με το αντικείμενό τους» και κατά το μέρος που αφορά τη λειτουργία των ΚΕΠ και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών του δημοσίου μέσω αυτών, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Σε όλο το χρονικό διάστημα ισχύος των περιοριστικών μέτρων κατά της διασποράς του νέου κορονοϊού, τα ΚΕΠ, ως υπηρεσίες πρώτης γραμμής για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών και επιχειρήσεων, παραμένουν ανοιχτά και λειτουργούν με βάση τις εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για το δημόσιο τομέα, καθώς και τις οδηγίες της υπηρεσίας μας με γνώμονα πάντα την προστασία του προσωπικού που εργάζεται σε αυτά, παράλληλα με την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Έτσι, τα ΚΕΠ παρέχουν εξυπηρέτηση μέσω φυσικής παρουσίας κατόπιν προσυνεννόησης (ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής) και εφόσον κρίνεται από τον Διευθυντή/Προϊστάμενο του ΚΕΠ, ότι πρόκειται για κατεπείγουσα ανάγκη διεκπεραίωσης αίτησης, η οποία δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, τα ΚΕΠ εξυπηρετούν, ανεξάρτητα από το επείγον ή μη του αιτήματος, είτε με διεκπεραίωση ηλεκτρονικών αιτημάτων τα οποία υποβάλλονται μέσω της πύλης «ΕΡΜΗΣ», είτε μέσω των ηλεκτρονικών θυρίδων, είτε μέσω της πλατφόρμας εξυπηρέτησης με τηλεδιάσκεψη MyKEPLive, εφόσον έχουν ενταχθεί σε αυτή.

Από τα ΚΕΠ διεκπεραιώνονται πλήθος διαδικασιών που αφορούν όλο το φάσμα των δημοσίων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών των Στρατολογικών Υπηρεσιών, του ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΑ, ΕΟΠΥΥ κ.ά.

Επίσης, με στόχο τη διευκόλυνση εξυπηρέτησης των πολιτών, παράλληλα με την αποσυμφόρηση του φόρτου εργασίας των υπαλλήλων στα ΚΕΠ, εντάσσονται σε αυτά και νέες διαδικασίες, οι οποίες διεκπεραιώνονται μέσω της διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ με το πληροφοριακό σύστημα του εκάστοτε φορέα (διαλειτουργικότητα). Το διοικητικό προϊόν στις περιπτώσεις αυτές παρέχεται στους πολίτες σε πραγματικό χρόνο (on line).

Ειδικότερα, από τα ΚΕΠ διεκπεραιώνονται:
– 62 διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (στρατολογικών υπηρεσιών) – (ΦΕΚ 4480/Β΄/2017).
– 16 διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας ΟΑΕΔ, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωση δελτίου ανεργίας και της έκδοσης διαφόρων βεβαιώσεων (ΦΕΚ 1845/Β΄/2015).
– Η νέα ενιαία ηλεκτρονική διαδικασία για την αποζημίωση εξόδων κηδείας- ταφής-αποτέφρωσης μέσω διαλειτουργικότητας με το πληροφοριακό σύστημα του του eΕΦΚΑ (ΦΕΚ 778/τ.Β΄/2021).
– Η διαδικασία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και αποζημίωσης δαπανών ατομικών αιτημάτων από τον ΕΟΠΥΥ μέσω διαλειτουργικότητας με το πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 1066/Β΄/2021).
– Η διαδικασία εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών αρμοδιότητας ΟΠΕΚΑ, μέσω διαλειτουργικότητας με το πληροφοριακό σύστημα ΟΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2882 /Β΄/ 2020).
– Διαδικασίες δημοτολογικών και ληξιαρχικών υπηρεσιών με διασύνδεση μέσω θυρίδας στην ενιαία ψηφιακή πύλη (gov.gr) και on line άντληση πιστοποιητικών.

Επιπλέον, η υπηρεσία μας σε συνεργασία με τις καθ’υλην αρμόδιες διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων/e-ΕΦΚΑ επεξεργάζεται την ένταξη στα ΚΕΠ, μέχρι 10 Μαΐου 2021, και άλλων ηλεκτρονικών διαδικασιών που παρέχονται στην παρούσα φάση μόνο μέσω του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-E.Φ.Κ.Α.).

Όπως οι ακόλουθες διαδικασίες:

– Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος συνταξιούχου
– Εκτύπωση ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος συνταξιούχου
– Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους
– Ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ασθένειας
– Βεβαίωση προϋπηρεσίας για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
– Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ.ΙΚΑΕΤΑΜ
– Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
– Βεβαίωση απογραφής
– Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών
– Ασφαλιστική ικανότητα
– Βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρήση
– Ενημέρωση ασφαλισμένων για συμβάσεις παρ.9 άρθρου 39 Ν.4387/2016 (Δ.Π.Υ).
– Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών από 1/1/2021.
– Αίτηση για αμφισβήτηση οφειλής Ν.4554/2018.

Επιπροσθέτως, επεξεργάζεται και την ένταξη μέσω διαλειτουργικότητας και επιπλέον ηλεκτρονικών διαδικασιών ως ακολούθως:
– 11 νέων διαδικασιών ατομικών αιτημάτων αρμοδιότητας ΕΟΠΥΥ,
– διαδικασιών ΕΣΑΜΕΑ σύμφωνα και με το εθνικό σχέδιο δράσης για την πρόσβαση πολιτών με αναπηρία, αρμοδιότητας ΟΠΕΚΑ,
– νέων διαδικασιών ΟΑΕΔ.

Περαιτέρω, δεδομένου ότι αφενός η εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω ψηφιακών καναλιών αποτελεί κεντρικό άξονα της πολιτικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και αφετέρου τα ΚΕΠ παραμένουν τα κύρια σημεία για τις συναλλαγές με το δημόσιο, η υπηρεσία μας επεξεργάζεται την παροχή προγράμματος Ψηφιακού Εκπαιδευτή στα ΚΕΠ.

Το αντικείμενο του προγράμματος συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης, ενημέρωσης και υποστήριξης των πολιτών στη διεκπεραίωση του αιτήματός τους μέσω του ηλεκτρονικού καναλιού εξυπηρέτησης με στόχο τη σταδιακή μετάβαση εξυπηρέτησης πολιτών από τη φυσική παρουσία στα ΚΕΠ προς τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται από την εθνική πύλη gov.gr.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υπηρεσιών μιας Στάσης
Κωνσταντίνος Καπαρός

Ακολουθεί η ερώτηση

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
Οικονομικών, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: «Υπέρμετρη επιβάρυνση λογιστών – φοροτεχνικών με διεκπεραίωση υποθέσεων άσχετων με το αντικείμενό τους».

Κατά την διάρκεια της υγειονομικής κρίσης και εξαιτίας των περιορισμών που επιβάλλουν τα μέτρα αντιμετώπισής της, ένα σημαντικό μέρος των δημόσιων υπηρεσιών είτε έχει οδηγηθεί σε καθεστώς υπολειτουργίας, είτε έχει αναστείλει εξ ολοκλήρου τις εργασίες δια ζώσης εξυπηρέτησης του κοινού.
Ταυτόχρονα, όμως, η διαδικασία διεκπεραίωσης των σχετικών εργασιών έχει μεταφερθεί στο ψηφιακό πεδίο. Οι πολίτες καλούνται να καταθέτουν διαδικτυακά τις ηλεκτρονικές αιτήσεις τους προκειμένου να λάβουν τις διοικητικές υπηρεσίες που επιθυμούν (π.χ. καταβολή επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών κ.α.).
Ωστόσο, πολλοί από τους συμπολίτες μας, που είναι πλέον υποχρεωμένοι να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους μέσω του διαδικτύου, αδυνατούν να το πράξουν· είτε γιατί δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, είτε γιατί δεν γνωρίζουν πώς να τον χρησιμοποιήσουν. Αποτέλεσμα αυτών των προβλημάτων είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές – φοροτεχνικοί να έχουν επιβαρυνθεί κατά το διάστημα της πανδημίας με έναν βαρύτατο όγκο δηλωτικών υποχρεώσεων, ο οποίος έχει μεταβάλει ριζικά το φυσιολογικό και σύνηθες αντικείμενο της εργασίας τους.
Συγκεκριμένα, η ποικιλία των αιτήσεων, τις οποίες καλούνται να συμπληρώνουν και να καταθέτουν οι λογιστές–φοροτεχνικοί, καλύπτει πλέον ένα εξαιρετικά ευρύ και ετερόκλητο φάσμα πεδίων της διοίκησης. Ενδεικτικά περιλαμβάνει (α) αιτήσεις για επίδομα παιδιού, (β) αιτήσεις για στρατολογικά πιστοποιητικά και διαδικασίες, (γ) αιτήσεις συνταγογράφησης φαρμάκων, (δ) αιτήσεις για νέα γυαλιά οράσεως, (ε) αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), (στ) αιτήσεις για υπαγωγή στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, (ζ) αιτήσεις για επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων, (η) αιτήσεις για επίδομα γέννησης, (θ) αιτήσεις για φοιτητικό επίδομα, (ι) αιτήσεις προς ΟΑΕΔ (έκδοση κάρτας ανεργίας, ανανέωση αυτής κάθε μήνα και δήλωση παρουσίας ανέργου), καθώς και (ια) αιτήσεις κάθε είδους που σχετίζονται με τα έκτακτα μέτρα για τον COVID-19.
Συμπερασματικά, η θέση των λογιστών–φοροτεχνικών επιβαρύνεται αδιάκοπα, αφού καλούνται να ασχοληθούν με όλες αυτές τις υποθέσεις –οι οποίες θα έπρεπε να διεκπεραιώνονται από τις υπηρεσίες των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), καθώς και του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)–, ενώ διατηρούν ταυτόχρονα την υποχρέωση να προετοιμάζουν και να καταθέτουν τις φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων.

Κατόπιν τούτων:

Επειδή είναι απαράδεκτο ο κλάδος των ελεύθερων επαγγελματιών λογιστών – φοροτεχνικών να υποκαθιστά στην πράξη το έργο της δημόσιας διοίκησης.

Επειδή ο τεράστιος όγκος των αιτήσεων που οι λογιστές – φοροτεχνικοί καλούνται να καταθέτουν στις «πλατφόρμες» είναι ανθρωπίνως αδύνατον να διεκπεραιωθεί, και μάλιστα εντός ασφυκτικών προθεσμιών, γεγονός που έχει οδηγήσει τον κλάδο στην απόγνωση.

Επειδή η Κυβέρνηση εξακολουθεί να αγνοεί τις προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ)1, ώστε οι προαναφερόμενες εργασίες να υλοποιούνται εντός ανθρώπινων συνθηκών εργασίας και χωρίς επιβάρυνση της σωματικής και ψυχικής υγείας των επαγγελματιών του κλάδου.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

(α) Ποια μέτρα σκοπεύουν να λάβουν προκειμένου οι λογιστές–φοροτεχνικοί να μην επιβαρύνονται υπέρμετρα με την διεκπεραίωση υποθέσεων που δεν σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενό τους, αλλά και να διευκολύνονται στο δύσκολο έργο τους;

(β) Με ποιο τρόπο σκοπεύουν να ενισχύσουν τις δημόσιες υπηρεσίες που εξυπηρετούν το κοινό σχετικά με την υποβολή διαφόρων αιτήσεων (ΚΕΠ, ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ κ.λπ.), ώστε να μην χρειάζεται οι λογιστές – φοροτεχνικοί να υποκαθιστούν την δημόσια διοίκηση;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Πούλου Γιώτα
Κάτσης Μάριος
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αυγέρη Θεοδώρα
Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Γιαννούλης Χρήστος
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσιος
Κατρούγκαλος Γεώργιος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Πολάκης Παύλος
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Σπίρτζης Χρήστος
Συρμαλένιος Νίκος
Τζάκρη Θεοδώρα
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος

1https://pofee.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1189:18-2020&catid=24&Itemid=129