Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επιδότηση Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους – Ασφαλιστικές εισφορές και ΕΡΓΑΝΗ


Με την απόφαση
ΦΒ7/121875/Κ3/2021 ορίζεται η αποζημίωση των μαθητευόμενων και η ασφαλιστική κάλυψη του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας.

→ Το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

→ Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας» ορίζεται στο ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 27,59€ για τους μαθητευόμενους ή, όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο. Η αποζημίωση επιδοτείται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους μαθητευόμενους ενώ οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται μηνιαίως από τον εργοδότη, στον οποίο πραγματοποιείται το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας». Για τα θέματα της αποζημίωσης/ασφαλιστικής κάλυψης των μαθητευομένων τηρούνται τα παρακάτω:

α) Για την καταβολή της επιδότησης από το Υ.ΠΑΙ.Θ. τηρούνται πρότυπα έντυπα σύμφωνα με τον Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης και τις εγκυκλίους των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. τόσο στην εκπαιδευτική μονάδα όσο και στον εργοδότη.

β) Το ποσό της επιδότησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. ορίζεται στα 27,14 € για κάθε ημέρα του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο» ή, όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο.

γ) Κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα) οφείλει να καταχωρίζει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το έντυπο «Ε3.4 Αναγγελία Έναρξης/Μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του αρμόδιου Υπουργείου, την έναρξη του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο» και τη διακοπή αυτού, όπου απαιτείται, για κάθε μαθητευόμενο που απασχολεί. Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρίζουν το απογραφικό δελτίο κάθε μαθητευόμενου στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο αρχείο του εργοδότη και του ΕΠΑ.Λ.

δ) Τα θέματα ασφάλισης και ασφαλιστικών εισφορών ρυθμίζονται με Εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ. Οι μαθητευόμενοι κατά το διάστημα του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο», υπάγονται στην ασφάλιση τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης.

ε) Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη ελέγχεται σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες από τους αρμόδιους φορείς.

στ) Η επιδότηση δεν καταβάλλεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις ημέρες της κανονικής άδειας ή ασθένειας ή απουσίας, όπως αυτές καθορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξη μαθητείας». Το Υ.ΠΑΙ.Θ. δεν επιβαρύνεται με την καταβολή λοιπών επιδομάτων, όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητευόμενους για τις ημέρες που αναλογούν στη διάρκεια του προγράμματος μαθητείας σε εργασιακό χώρο μέχρι τη διακοπή ή λήξη της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1346/1983. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ. Στις περιπτώσεις απουσίας ο εργοδότης δεν καταβάλλει αποζημίωση και ασφαλιστικές εισφορές.

ζ) Οι εργοδότες, που απασχολούν μαθητευόμενους στο πλαίσιο του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο», αποστέλλουν στο ΕΠΑ.Λ. όπου φοιτά κάθε μαθητευόμενος όλα τα απαιτούμενα έντυπα και φυλάσσουν αντίγραφα σύμφωνα με τον Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης και τις εγκυκλίους των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

η) Οι εργοδότες, που απασχολούν μαθητευόμενους στο πλαίσιο του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο», αποστέλλουν μηνιαίως στο ΕΠΑ.Λ. τεκμήρια εξόφλησης της αμοιβής των μαθητευόμενων. Οι μαθητευόμενοι αμείβονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Οι μαθητευόμενοι προσκομίζουν μηνιαίως στο ΕΠΑ.Λ. την «Ατομική καρτέλα ασφαλισμένου» που εκδίδεται από την εφαρμογή e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τον Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης και τις εγκυκλίους των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

ι) Με ευθύνη του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που εποπτεύουν κάθε τάξη μαθητείας καταχωρίζονται οι παρουσίες των μαθητευόμενων σε πληροφοριακό σύστημα. Η πίστωση των λογαριασμών των μαθητευόμενων πραγματοποιείται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας/Ειδικό Λογαριασμό του Υ.ΠΑΙ.Θ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρώτη πίστωση των λογαριασμών των μαθητευόμενων αποτελεί η συμπλήρωση από τους μαθητευόμενους του απογραφικού δελτίου εισόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ/ ΠΑΝ και αντίστοιχα για την τελευταία πίστωση η συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου εξόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ/ΠΑΝ.

ια) Η συμμετοχή απόφοιτων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας» δεν επηρεάζει την καταβολή των όποιων ειδικών επιδομάτων παροχών ήδη λαμβάνουν (ν. 4331/2015).

ιβ) Η συμμετοχή δικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου στο «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας» δεν επηρεάζει την καταβολή σύνταξης εάν κατά τα άλλα εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει με το άρθρο 1 του ν. 4499/2017, οι οποίες ρυθμίζουν συνολικά τις προϋποθέσεις και τη διάρκεια χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου σε σπουδάζοντα τέκνα.

ιγ) Τις ημέρες επίσημης αργίας δεν πραγματοποιείται το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο», ο εργοδότης δεν καταβάλλει αποζημίωση και ασφαλιστικές εισφορές και ο μαθητευόμενος δεν επιδοτείται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας.

ιδ) Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αρμόδιο για τον έλεγχο και την τήρηση των όρων υλοποίησης του προγράμματος Μάθησης σε εργασιακό χώρο μέσω των ελεγκτικών αρχών του.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 4531/01-10-2021) και καταργεί κάθε άλλη απόφαση η οποία έρχεται σε αντίθεση ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα.

Δείτε την απόφαση στο αρχείο του κόμβου