Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επιδότηση Παγίων Δαπανών – (ΓΔΟΥ 808/2021) – Τι επιλέγω «3.1» ή «3.12» ;

Επιδότηση «Παγίων Δαπανών» [ ΓΔΟΥ 808/2021 ] –  Τι επιλέγω «3.1» ή «3.12» ;

Επιμέλεια:

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven

 

Περιεχόμενα

1. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο» (C(2020)1863/2020 )

2. Δυνατότητα επιλογής τμήματος «3.1» ή «3.12»

3. Σύγκριση μεταξύ των τμημάτων/σημείων «3.1 » και «3.12 »

4. Επισημάνσεις σχετικά με την επιλογή  μεταξύ των τμημάτων/σημείων «3.1 » και «3.12 »

5. Υποβολή Δικαιολογητικών και Προθεσμίες

 

 

1. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19»

Η Επιτροπή, στην ανακοίνωση της 13ης Μαρτίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη οικονομική αντίδραση στην έξαρση της νόσου COVID-19, παρουσίασε τις διάφορες επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη εκτός του πεδίου εφαρμογής του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων από την ΕΕ, τις οποίες μπορούν να θέσουν σε εφαρμογή χωρίς τη συμμετοχή της Επιτροπής. Οι εν λόγω επιλογές περιλαμβάνουν μέτρα που ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις όσον αφορά τις επιδοτήσεις μισθών, την αναστολή των πληρωμών των φόρων εταιρειών και των φόρων προστιθέμενης αξίας ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ή τη χρηματοδοτική στήριξη απευθείας στους καταναλωτές για υπηρεσίες που ακυρώνονται ή εισιτήρια που δεν επιστρέφονται από τους αντίστοιχους φορείς εκμετάλλευσης. Τμήμα 3.1. Περιορισμένα ποσά ενίσχυσης Πέραν των υφιστάμενων δυνατοτήτων βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ, προσωρινά περιορισμένα ποσά ενίσχυσης σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αιφνίδια έλλειψη ή ακόμη και ανυπαρξία ρευστότητας μπορούν να αποτελέσουν κατάλληλη, αναγκαία και στοχευμένη λύση υπό τις παρούσες συνθήκες. Η Επιτροπή θα θεωρήσει ότι οι εν λόγω κρατικές ενισχύσεις συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται πλήρως όλοι οι ακόλουθοι όροι (οι ειδικές διατάξεις για τους πρωτογενείς τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας προβλέπονται στο σημείο 23): α. η συνολική ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 1,8 εκατ. EUR ανά επιχείρηση (*4). Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή με άλλες μορφές όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, με την προϋπόθεση ότι η συνολική ονομαστική αξία των εν λόγω μέτρων δεν υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 1,8 εκατ. EUR ανά επιχείρηση· όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης….

Τμήμα 3.12. Ενισχύσεις υπό μορφή στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες Τα κράτη μέλη μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συνεισφέρουν στις μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες των εν λόγω επιχειρήσεων των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη ή μειώθηκε ως αποτέλεσμα της πανδημίας της COVID-19.  Εάν τα εν λόγω μέτρα συνιστούν ενίσχυση, η Επιτροπή θα θεωρήσει ότι συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. η ενίσχυση χορηγείται το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και καλύπτει μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 31ης Δεκεμβρίου 2021, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μέρους της εν λόγω περιόδου (“επιλέξιμη περίοδος”)·

β. Η ενίσχυση χορηγείται βάσει καθεστώτος σε επιχειρήσεις που κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου υφίστανται μείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019·

γ. Μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες είναι οι πάγιες δαπάνες που πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου οι οποίες δεν καλύπτονται ούτε από τα κέρδη (δηλαδή έσοδα μείον μεταβλητές δαπάνες) κατά την ίδια περίοδο ούτε από άλλες πηγές, όπως ασφάλιση, προσωρινά μέτρα ενίσχυσης που καλύπτονται από την παρούσα ανακοίνωση ή στήριξη από άλλες πηγές. Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 70 % των μη καλυπτόμενων πάγιων δαπανών, με εξαίρεση τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του παραρτήματος I του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία), όπου η ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 90 % των μη καλυπτόμενων πάγιων δαπανών. Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου, οι ζημίες των επιχειρήσεων, όπως εμφανίζονται στις καταστάσεις κερδών και ζημιών τους, κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου θεωρείται ότι συνιστούν μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες. Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μπορούν να χορηγούνται βάσει των προβλεπόμενων ζημιών, ενώ το τελικό ποσό της ενίσχυσης προσδιορίζεται μετά την πραγματοποίηση των ζημιών βάσει ελεγμένων λογαριασμών ή, με κατάλληλη αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος μέλος στην Επιτροπή (για παράδειγμα σε σχέση με τα χαρακτηριστικά ή το μέγεθος συγκεκριμένων τύπων επιχειρήσεων), βάσει φορολογικών λογαριασμών. Κάθε πληρωμή που υπερβαίνει το τελικό ποσό της ενίσχυσης ανακτάται·

δ. η συνολική ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. EUR ανά επιχείρηση. Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή με άλλες μορφές όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, με την προϋπόθεση ότι η συνολική ονομαστική αξία των εν λόγω μέτρων δεν υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 10 εκατ. EUR ανά επιχείρηση· όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης·

ε. οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του μέτρου αυτού δεν σωρεύονται με άλλες ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες·

στ. η ενίσχυση δεν μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές (κατά την έννοια του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία την 31η Δεκεμβρίου 2019. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του παραρτήματος I του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία) που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης.  

[ Δείτε αναλυτικά : C(2020)1863 Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 – Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ]

Δείτε επίσης :

·         ΓΔΟΥ 808/2021 Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου – Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 . Όπως τροποποιήθηκε με τη ΓΔΟΥ 824/30-07-2021

·         Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής “Επιδότηση παγίων δαπανών Αίτηση Χορήγησης”

·         Επιδότηση παγίων δαπανών – Παράταση έως 6.8.2021 για τις αιτήσεις και τροποποιήσεις στα κριτήρια ένταξης

·         Επιδότηση παγίων δαπανών – Έως οι αιτήσεις. Οι δικαιούχοι, οι δαπάνες και όλες οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ενίσχυσης

 

 

2. Δυνατότητα επιλογής τμήματος «3.1» ή «3.12»

Οι μεμονωμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας χορηγούνται σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.3.2020 ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» (Προσωρινό Πλαίσιο), όπως ισχύει, σύμφωνα με το τμήμα 3.1 ή 3.12 αυτού.

Προσοχή :

 Ειδικά για επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή επιχειρήσεις που άνοιξαν υποκαταστήματα μετά την 1η Απριλίου 2019 έως και 31 Δεκεμβρίου 2020, για επιχειρήσεις που τηρούν διαφορετική χρήση από τη διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου, καθώς και για τις εταιρείες ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ, οι μεμονωμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας χορηγούνται σύμφωνα με το τμήμα 3.1. του Προσωρινού Πλαισίου.

 

3. Σύγκριση μεταξύ των τμημάτων/σημείων «3.1 » και «3.12 »

 

Α/Α

ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (C/2020/1863) Σημείο 3.1

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (C/2020/1863) Σημείο 3.12

1

Τύπος : Ύψος Ενίσχυσης (ίδιος τύπος υπολογισμού και για το 3.1 και για το 3.12 )

Ενίσχυση = 20% * {(9/12) * Πάγιες δαπάνες – [(1/2) * ποσά που έλαβε η επιχείρηση από Επιστρεπτέες προκαταβολές 1,2,3,4]   [ποσά που έλαβε η επιχείρηση ως  αποζημιώσεις ειδικού σκοπού (534,00 ή 300,00 ευρώ) για τους μήνες Μάιο έως και Αύγουστο του 2020]}.

Ότι ισχύει και στο τμήμα ( Σημείο)  3.1

2

Σώρευση  ενισχύσεων  σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, για όλες τις Δράσεις του σημείου 3.1 ή 3.12 (*)

Δεν δύναται να υπερβαίνει  το ποσό των 1.800.000 ευρώ.

Δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ

3

Ανώτατα όριο της συγκεκριμένης ενίσχυσης σε απόλυτο ποσό

Με την επιφύλαξη της μη υπέρβασης των ορίων σώρευσης, η ενίσχυση που δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ.

Ότι ισχύει και στο τμήμα ( Σημείο)  3.1

4

Ανώτατα όρια ενίσχυσης σε σχέση με τις Ζημιές της Χρήσης 2020

Η ενίσχυση που προκύπτει από τον “Τύπο” (Α/Α 1) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 70% της ζημίας προ φόρων της επιχείρησης και στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του 90% της ζημίας προ φόρων, με την εξαίρεση των εταιρειών Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. για τις οποίες δεν εφαρμόζεται το όριο αυτό.

Η ενίσχυση που προκύπτει από τον “Τύπο” δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 70%, και στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του 90%, της ζημίας προ φόρων συνυπολογιζόμενων των ποσών που έλαβε η επιχείρηση δυνάμει των υπό στοιχεία

ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 ,

ΓΔΟΥ 148/3.7.2020,

ΓΔΟΥ 233/10.10.2020,

ΓΔΟΥ 281/13.11.2020, 39162/15.4.2020,

ΓΔΟΥ 134/16.6.2020,

ΓΔΟΥ 199/19.8.2020,

ΓΔΟΥ 217/15.9.2020,

ΓΔΟΥ 245/26.10.2020 αποφάσεων .

5

Ανώτατα όρια ενίσχυσης σε σχέση με τις Ζημιές προ φόρων της περιόδου Απριλίου ως Δεκεμβρίου 2020

Δεν ισχύουν τέτοια όρια

Η ενίσχυση που προκύπτει από τον “Τύπο” δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 70%, και στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του 90%, της ζημίας προ φόρων της περιόδου Απριλίου ως Δεκεμβρίου 2020, συνυπολογιζόμενων των προσωρινών μέτρων ενίσχυσης από τα οποία έχει επωφεληθεί η επιχείρηση δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου, όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση που υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 8. (**)

6

Ενισχύσεις  που χορηγούνται μόνο σύμφωνα με το τμήμα 3.1. του Προσωρινού Πλαισίου

Ειδικά για επιχειρήσεις που α) έκαναν έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή β)  επιχειρήσεις που άνοιξαν υποκαταστήματα μετά την 1η Απριλίου 2019 έως και 31 Δεκεμβρίου 2020, γ)  για επιχειρήσεις που τηρούν διαφορετική χρήση από τη διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου, καθώς και δ) για τις εταιρείες ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ, οι μεμονωμένες ενισχύσεις χορηγούνται σύμφωνα με το τμήμα 3.1. του Προσωρινού Πλαισίου

Δείτε στην προηγούμενη στήλη κατηγορίες επιχειρήσεων, που δεν μπορούν να υπαχθούν στο 3.12 

7

Ενιαία επιχείρηση με άλλες επιχειρήσεις

Δηλώνεται ότι η επιχείρηση συνιστά ενιαία επιχείρηση με άλλες επιχειρήσεις

Ότι ισχύει και στο τμήμα ( Σημείο)  3.1

8

Ενισχύσεις έχει λάβει άλλες  Η « ενιαία επιχείρηση»

Σε περίπτωση που έχει λάβει η επιχείρηση προηγούμενη ενίσχυση με βάση το σημείο 3.1 του προσωρινού πλαισίου στήριξης (είτε από τους 7 πρώτους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής είτε από άλλο πρόγραμμα ενίσχυσης που δίνεται με βάση το προσωρινό πλαίσιο στήριξης) εμφανίζεται ένας έξτρα πίνακας με τα στοιχεία αυτών των ενισχύσεων. Προσοχή : Η συμπλήρωση γίνεται σε περίπτωση που η επιχείρηση σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης έχει λάβει ενίσχυση η οποία δεν εμφανίζεται στον έξτρα πίνακα.

Ότι ισχύει και στο τμήμα ( Σημείο)  «3.1», αλλά για ενισχύσεις που έχουν ληφθεί με βάση το «3.12».

9

Μέγεθος της επιχείρησης (***)

Σο μέγεθος της επιχείρησης, με βάση τον ορισμό του άρθρου 2 της παρ. 9 της ΚΤΑ ΓΔΟΤ 808/2021

Ότι ισχύει και στο τμήμα ( Σημείο)  3.1

10

Επιχείρηση που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία, και έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης

Η επιχείρηση υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία, και έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης (και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης) – και έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης (και δεν υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης)

Ότι ισχύει και στο τμήμα ( Σημείο)  3.1

11

Προβληματική επιχείρηση

Η επιχείρηση ήταν προβληματική στις 31.12.2019 σύμφωνα με την έννοια του αρ. 2 σημείου 18 του Κανονισμού 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014), σε επίπεδο αιτούσας επιχείρησης καθώς και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

Ότι ισχύει και στο τμήμα ( Σημείο)  3.1

12

Ενίσχυση η οποία έχει κριθεί παράνομη βάσει απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η επιχείρηση εξακολουθεί να έχει στη διάθεσή της ενίσχυση η οποία έχει κριθεί παράνομη βάσει απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σε επίπεδο αιτούσας επιχείρησης ή σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης).

Ότι ισχύει και στο τμήμα ( Σημείο)  3.1

13

Επιχείρηση  που δραστηριοποιείται στην μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, η επιχείρηση δεσμεύεται ότι δεν θα μετακυλήσει, εις ολόκληρον ή μερικώς στους πρωτογενείς παραγωγούς τη χορηγούμενη δυνάμει της παρούσας ενίσχυση.

Δεν ισχύει τέτοια περίπτωση

14

Επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυση

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με το Σμήμα 23.α του Προσωρινού Πλαισίου, διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο.

Δεν ισχύει τέτοια περίπτωση

15

Επιβολή προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας

Για την επιχείρηση δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137).

Ότι ισχύει και στο τμήμα ( Σημείο)  3.1

16

Γνώση του περιεχομένου της ΚΤΑ ΓΔΟΤ 808/2021

Η επιχείρηση έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της ΚΤΑ ΓΔΟΤ 808/2021 και πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων που ορίζονται σε αυτήν.

Ότι ισχύει και στο τμήμα ( Σημείο)  3.1

17

Ειδικά χαρακτηριστικά επιχείρησης

Δεν ισχύει τέτοια περίπτωση

Η επιχείρηση είναι: Επιλογές: · Υποκείμενη σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους · Μικρομεσαία επιχείρηση σύμφωνα με τον κανονισμό του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014, ή υποκείμενη και απαλλασσόμενη που τηρεί διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου

18

Απασχόληση Προσωπικού

Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Μαΐου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαΐου 2021, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. (****)

Ότι ισχύει και στο τμήμα ( Σημείο)  3.1

19

Βεβαίωση λογιστή και νόμιμου εκπρόσωπου της επιχείρησης, και στη περίπτωση που υπόκεινται σε υποχρέωση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή

Δεν ισχύει τέτοια περίπτωση

[ Δείτε Παρ. 5 (δικαιολογητικό 3 )  του παρόντος άρθρου ]

20

Επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου και που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων υποχρεούνται να μην μετακυλούν εις ολόκληρον ή μερικώς στους πρωτογενείς παραγωγούς τη χορηγούμενη δυνάμει της παρούσας ενίσχυση , η οποία δεν καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από του πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Δεν ισχύει τέτοια περίπτωση

 

(*) Ενιαία επιχείρηση: ειδικά για τους σκοπούς του ελέγχου της σώρευσης του άρθρου 5, καθώς και του ελέγχου της προϋπόθεσης της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 3, ενιαία επιχείρηση νοείται ότι συνιστούν οι συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, ήτοι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέσεις:

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας,

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Ως ενιαία επιχείρηση θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις ως άνω σχέσεις μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων, ή μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού.

 

(**)  Άρθρο 8. Παρ. 2 Οι επιχειρήσεις που αιτούνται να λάβουν την ενίσχυση με βάση το Τμήμα 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου υποβάλλουν επιπλέον βεβαίωση λογιστή και νόμιμου εκπρόσωπου της επιχείρησης, και στη περίπτωση που υπόκεινται σε υποχρέωση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή στη βάση των τελευταίων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων που καλύπτουν την περίοδο ενίσχυσης, όπου βεβαιώνεται:

α) η ζημία προ φόρων της επιχείρησης για την περίοδο Απριλίου ως Δεκεμβρίου 2020, συνυπολογιζόμενων των προσωρινών μέτρων ενίσχυσης από τα οποία έχει επωφεληθεί η επιχείρηση δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου και

β) ότι η ληφθείσα δυνάμει του παρόντος ενίσχυση δεν υπερβαίνει το 70% για τις μεγάλες και τις μεσαίες επιχειρήσεις, και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, της ως άνω ζημίας.

Σε περίπτωση που με βάση την ως άνω βεβαίωση προκύπτει ότι το ποσό της ληφθείσας δυνάμει του Τμήματος 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης υπερβαίνει τα ως άνω ποσοστά κατά περίπτωση, το υπερβάλλον ποσό ενίσχυσης ανακτάται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους και έως την επιστροφή τους, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της ΕΕ, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/06).

 

(***) Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ): οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα I του Κανονισμού υπ’ αρ. 651/2014.

Εξ’ αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ως άνω παραρτήματος:

α) Μεσαίες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από διακόσιους πενήντα (250) εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα πενήντα (50) εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα σαράντα τρία (43) εκατ. ευρώ.

β) Μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από πενήντα (50) εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) εκατ. ευρώ.

γ) Πολύ μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από δέκα (10) εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δύο (2) εκατ. ευρώ.

Για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των χρηματικών ποσών λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στα άρθρα 3 έως 6 του ως άνω παραρτήματος.

Οι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο ως άνω παράρτημα Ι, θεωρούνται μεγάλες.

(****) Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Μαΐου 2021 είναι χαμηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Αυγούστου 2020 για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες εντός του 2021. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Μαΐου 2021 και κατά την 1η Αυγούστου χαμηλότερο από αυτό που είχε κατά την 28η Οκτωβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 28η Οκτωβρίου για τουλάχιστον δύο (2) μήνες εντός του 2021. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό. Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Μαΐου 2021 ή κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου, κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις.

4. Επισημάνσεις σχετικά με την επιλογή  μεταξύ των τμημάτων/σημείων «3.1 » και «3.12 »

α) «3.12 » : Δείτε τους επιπλέον «κόφτες», που υπάρχουν σε σχέση με το «3.1 » (παρ. 3, α/α  4 και 5 ) .

Προσοχή (άρθρο 4, παρ. 2 και 3) :

α) Ειδικά για επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτημα με βάση το Τμήμα 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου, η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 70%, και στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του 90%, της ζημίας προ φόρων συνυπολογιζόμενων των ποσών που έλαβε η επιχείρηση δυνάμει των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 (Β’ 1645), ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 (Β’ 2729), ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 (Β’4471), ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 (Β’ 5047), 39162/15.4.2020 (Β’ 1457), ΓΔΟΥ 134/16.6.2020 (Β’ 2377), ΓΔΟΥ 199/19.8.2020 (Β’ 3460), ΓΔΟΥ 217/15.9.2020 (Β’ 3948), ΓΔΟΥ 245/26.10.2020 (Β’ 4752) αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

β) Ζημία προ φόρων της περιόδου Απριλίου ως Δεκεμβρίου 2020 :

Επιπλέον για τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτημα με βάση το Τμήμα 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου, η ενίσχυση που προκύπτει δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 70%, και στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του 90%, της ζημίας προ φόρων της περιόδου Απριλίου ως Δεκεμβρίου 2020, συνυπολογιζόμενων των προσωρινών μέτρων ενίσχυσης από τα οποία έχει επωφεληθεί η επιχείρηση δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου, όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση που υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 8.

Σύγκριση Ζημίων και Ενίσχυσης  «3.1 » και «3.12 »

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (C/2020/1863) Σημείο 3.1

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (C/2020/1863) Σημείο 3.12

Χρήση 2020 : Η ενίσχυση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 70% της ζημίας προ φόρων της επιχείρησης και στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του 90% της ζημίας προ φόρων,

 Χρήση 2020 : Η ενίσχυση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 70%, και στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του 90%, της ζημίας προ φόρων συνυπολογιζόμενων των ποσών που έλαβε η επιχείρηση από τις συγκεκριμένες ενισχύσεις (Δείτε ανωτέρω)

Στις  εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ.  δεν εφαρμόζεται το ανωτέρω όριο .

Δεν μπορούν να υπαχθούν

Ζημία προ φόρων της περιόδου Απριλίου ως Δεκεμβρίου 2020 : Δεν εξετάζεται

Ζημία προ φόρων της περιόδου Απριλίου ως Δεκεμβρίου 2020 : Η ενίσχυση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 70%, και στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του 90%, της ζημίας προ φόρων της περιόδου Απριλίου ως Δεκεμβρίου 2020, συνυπολογιζόμενων των προσωρινών μέτρων ενίσχυσης από τα οποία έχει επωφεληθεί η επιχείρηση δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου, όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση που υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 8

 

β) «3.12 » : Δείτε τους επιπλέον δικαιολογητικά, που υπάρχουν σε σχέση με το «3.1 » (παρ. 3, α/α  19).

γ) «3.1 » : Δείτε το μικρότερο «συσσωρευμένο ενιαίο όριο», που υπάρχει σε σχέση με το «3.12» (παρ. 3, α/α  2).

δ) «3.1» : Δείτε την υποχρεωτικότητα ένταξης σε αυτό, που υπάρχει για ορισμένες επιχειρήσεις (παρ. 3, α/α  6).

ε) «3.1» : Δείτε την περίπτωση , επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορία γεωργικών προϊόντων, κ.λπ (παρ. 3, α/α  13 και 14).

Εκτιμούμε ότι, εφόσον δεν υπάρχει, θέμα σε σχέση με το «συσσωρευμένο ενιαίο όριο», ( αφορά μάλλον την πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ), τότε πρέπει να ακολουθηθεί το «3.1».

5. Υποβολή Δικαιολογητικών και Προθεσμίες

Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021 τα εξής  δικαιολογητικά που προβλέπονται :

1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του Παραρτήματος I “Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»:

– είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών,

– είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων., καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

-Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη:

– ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και

– ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) δεν ήταν κάτω του 1,0.

2. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

3. Βεβαίωση λογιστή ή του νόμιμου εκπροσώπου

Ειδικά οι επιχειρήσεις που αιτούνται να λάβουν την ενίσχυση με βάση το Τμήμα 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου, υπόκεινται σε υποχρέωση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων αλλά οι οικονομικές καταστάσεις τους που καλύπτουν την περίοδο ενίσχυσης δεν έχουν ελεγχθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 6, υποβάλλουν νεότερη βεβαίωση λογιστή ή του νόμιμου εκπροσώπου στη βάση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, όπου βεβαιώνεται ότι η ληφθείσα δυνάμει της παρούσας απόφασης ενίσχυση δεν υπερβαίνει το 70% για τις μεγάλες και τις μεσαίες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, της ζημίας της επιχείρησης για την περίοδο Απριλίου ως Δεκεμβρίου 2020, συνυπολογιζόμενων των προσωρινών μέτρων ενίσχυσης από τα οποία έχει επωφεληθεί η επιχείρηση δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου.

Σε περίπτωση που με βάση την ως άνω βεβαίωση προκύπτει ότι το ποσό της ληφθείσας δυνάμει του Τμήματος 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης υπερβαίνει τα ως άνω ποσοστά κατά περίπτωση, το υπερβάλλον ποσό ενίσχυσης ανακτάται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους και έως την επιστροφή τους, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της ΕΕ, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/06).