Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επιδότηση παγίων δαπανών – ΕΛΤΕ: Το ελεγκτικό πλαίσιο. Υπόδειγμα Έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων

To Δ.Σ. με την υπ΄ αρ. 206/6ο/11-10-2021 Απόφασή του καθόρισε το ελεγκτικό πλαίσιο βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι για την επιδότηση παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου – Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017 και τα οριζόμενα στη ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετησίων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού, έργου και λοιπές διατάξεις.»
2. Το άρθρο 8 παρ. 2 της ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.
3. Την υπ΄αρ. 206/6ο/11-10-2021 Απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης αποτελεί ο καθορισμός του ελεγκτικού πλαισίου, αναφορικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 της υπό τα στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 2
Καθορισμός Ελεγκτικού Πλαισίου

1. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του ελέγχου τους σε Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 «Αναθέσεις Συμφωνημένων Υπηρεσιών επί Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης».
 
2. Η Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης.
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. Υπόδειγμα Έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 της υπό τα στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ με Αριθμό Β’ 3354/26-07-2021).
 
Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ανώνυμης Εταιρείας ΑΒΓ»

Σύμφωνα με την από ΧΧ/ΧΧ/202Χ εντολή που λάβαμε από τη διοίκηση της Εταιρείας «ΑΒΓ» (εφεξής η «Εταιρεία»), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες για να διαπιστώσουμε την ορθότητα των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της παρούσας έκθεσης.

Πιο συγκεκριμένα, στο συνημμένο Παράρτημα περιλαμβάνεται ο Πίνακας Α, στον οποίο παρατίθεται η Κατάσταση Αποτελεσμάτων που συνέταξε η Εταιρεία για την περίοδο 1η Απριλίου έως 31η Δεκεμβρίου 2020, με βάση το λογιστικό πλαίσιο που καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, από την οποία προκύπτει η ζημία προ φόρων για την αντίστοιχη περίοδο, συνυπολογιζόμενων των προσωρινών μέτρων ενίσχυσης, από τα οποία έχει επωφεληθεί η Εταιρεία δυνάμει του προσωρινού πλαισίου, καθώς και ο Πίνακας Β, στον οποίο παρατίθεται η αναλογία της αιτούμενης ενίσχυσης, σε σχέση με την ανωτέρω ζημία προ φόρων, με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8, παρ. 2 της υπό τα στοιχεία ΓΔΟΥ 808 «ΦΕΚ με Αριθμό Β’ 3354/26-07-2021» Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών-Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων» (εφεξής «Απόφαση»).

Η διοίκηση της Εταιρείας έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη σύνταξη του συνημμένου Παραρτήματος και των πινάκων και πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτό, στο πλαίσιο των οριζόμενων στην Απόφαση, όπως επίσης και για την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων λογιστικών αρχείων, του σχεδιασμού και εφαρμογής δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που αποτρέπουν ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, καθώς και για την αξιοπιστία των δεδομένων που μας παρέδωσε και στα οποία βασίστηκε η εκτέλεση της εργασίας μας.

Αναλάβαμε να εκτελέσουμε την εργασία μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Δική μας ευθύνη είναι η εκτέλεση των κατωτέρω προσυμφωνημένων διαδικασιών, προκειμένου να επαληθεύσουμε την ορθότητα των αριθμητικών δεδομένων του συνημμένου Παραρτήματος, όπως αυτό που συντάχθηκε από τη Διοίκηση της Εταιρείας.

Διενεργηθείσες Διαδικασίες

1. Εξετάσαμε την Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου από την 1η Απριλίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, η οποία έχει συνταχθεί από τη Διοίκηση της Εταιρείας και περιλαμβάνεται στον Πίνακα Α του συνημμένου Παραρτήματος, προκειμένου να διαπιστώσουμε ότι αυτή προκύπτει, αυτούσια ή κατόπιν υπολογιστικών πράξεων, από τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία της Εταιρείας. Από την Κατάσταση αυτή προκύπτει η ζημία προ φόρων της Εταιρείας για την περίοδο από την 1η Απριλίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, συνυπολογιζόμενων των προσωρινών μέτρων ενίσχυσης από τα οποία έχει επωφεληθεί η Εταιρεία δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου.

2. Διενεργήσαμε υπολογιστικές εργασίες, προκειμένου να διαπιστώσουμε την ορθότητα των αριθμητικών υπολογισμών που διενεργήθηκαν από την Εταιρεία για τον προσδιορισμό της αναλογίας του ποσού της εγκριθείσας ενίσχυσης, βάσει της υπ΄ αριθ. ΧΧΧΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2021 υποβληθείσας Αίτησης, σε σχέση με τη ζημία προ φόρων της περιόδου από την 1η Απριλίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 8 της Απόφασης και έχει υπολογιστεί από τη Διοίκηση της Εταιρείας με σκοπό να συμπεριληφθεί στον Πίνακα Β του συνημμένου Παραρτήματος στην παρούσα Έκθεση.

Ευρήματα

Από τη διενέργεια των ανωτέρω διαδικασιών δεν προέκυψαν παρεκκλίσεις. (εκτός των κατωτέρω ευρημάτων : 1…………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………

Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω.
Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψη μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο.

Περιορισμός χρήσης

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε αποκλειστικά για το σκοπό που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας, απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου να υποβληθεί αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport», η οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 8 της Απόφασης και περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στις εργασίες και στα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω, ενώ δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή να διανεμηθεί σε οποιονδήποτε άλλο αποδέκτη.

[Ελεγκτική Εταιρεία] Έδρα Ελεγκτή [πόλη]
[Διεύθυνση] [ημερομηνία]
Αρ. Μητρώου [Ελεγκτικής Εταιρείας]………………………….
[Ονοματεπώνυμο Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ΟΕΛ]………………………
Αρ. Μητρώου [ΟΕΛ]………

Παραρτήματα

Πίνακας Α Πίνακας Β

Δείτε το κείμενο της Απόφασης και το συνημμένο Υπόδειγμα Έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, η κατεβάστε τα από εδώ.