Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επιεικέστερη διάταξη προστίμων: Προδικαστικό ερώτημα στο ΣτΕ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄


Αριθ. καταθέσεως: 3295/2020

Βοηθός Εισηγητής: Ε. Σουλτανίδου

Ο Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας

 
Ενόψει: α) της καταθέσεως ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης της προσφυγής της εταιρείας “……………………. Ε.Π.Ε.” κατά της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ και β) της εκδοθείσης επί της προσφυγής αυτής υπ΄ αριθμ. 8650/2020 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης, με την οποία διατυπώθηκε κατ΄ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3900/2010, το εξής προδικαστικό ερώτημα: «Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της επιεικέστερης κύρωσης έχει πεδίο εφαρμογής επί της καταργητικής των οικείων κυρώσεων διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4337/2015, άγουσα, κατ’ επέκταση στη δικαστική ακύρωση των σχετικών προστίμων, ή μήπως ο ανωτέρω νεότερος νόμος δεν είναι συγκρίσιμος με τους προηγούμενους (ν. 2523/1997 και 4174/2013), όσον αφορά τις εκεί προβλεπόμενες παραβάσεις ή κυρώσεις, εφόσον συνδέεται αναπόσπαστα με τη θέσπιση νέου, ουσιωδώς διαφορετικού, κανονιστικού πλαισίου υποχρεώσεων του διοικουμένου;».

Εισάγει την πιο πάνω προσφυγή στην Επταμελή σύνθεση του Τμήματος, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 5, 20 και 21 του Π.Δ. 18/1989 υπό τον τίτλο “Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας” λόγω σπουδαιότητας.

Ορίζει δικάσιμο την Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021, ώρα 9.30 π.μ. και εισηγητή την Σύμβουλο Λαζαράκη Κωνσταντία.

Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων στις οποίες τίθεται το ίδια ζήτημα.