Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επιστολή ΣΟΛΝΘ για τη διόρθωση και επανασχεδιασμό του εντύπου Ε3

Ορφανίδου 1
2310-513875
[email protected]
www.solnth.gr

Προς: τον διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή Γεώργιο

Κοινοποίηση: Yπουργό οικονομικών κ. Σταικούρα Χρήστο
Υφυπουργό οικονομικών κ.. Βεσυρόπουλο Απόστολο

Θέμα: Διόρθωση – Επανασχεδιασμός του Φορολογικού Εντύπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα)

Κύριε Διοικητή της ΑΑΔΕ

Όσες οντότητες αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα συνυποβάλλουν με τις εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις, με τα έντυπα «Ε1» (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων) και «Ν» (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) και το έντυπο-δήλωση Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα, το γνωστό και ως έντυπο Ε3.

Στις αρχές του έτους 2018 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προχώρησε στον ανασχεδιασμό του εντύπου Ε3, προκειμένου αυτό να προσαρμοστεί στις διατάξεις περί ελληνικών λογιστικών προτύπων, καθώς και για να αποτυπωθούν σε αυτό με πληρέστερο τρόπο τα αποτελέσματα και το σύνολο των οικονομικών πληροφοριών των υπόχρεων, στην υποβολή του, οντοτήτων.

Σήμερα το υπόψη έντυπο-δήλωση, ο ανασχεδιασμός του οποίου ξεκίνησε ως μία ακόμη μεταρρύθμιση, απαιτεί από τις υπόχρεες στην υποβολή του οντότητες να συμπληρώσουν πληροφορίες που είτε:
α) είναι στην διάθεση της διοίκησης και απλά ζητούνται εκ νέου χωρίς λόγο,
β) είτε δεν έχουν καμία λογική και δεν προκύπτουν από τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία,
γ) είτε δεν προσφέρουν καμία χρησιμότητα από φορολογικής απόψεως,
δ) είτε δεν υφίστανται λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου.

Ειδικότερα κατά την συμπλήρωση του εντύπου Ε3 αναζητούνται:

Α. Πληροφορίες που ζητούνται ενώ υπάρχουν και έχουν καταγραφεί από την διοίκηση, είτε δεν υφίστανται.

• Επαγγελματικοί Λογαριασμοί
• Ενεργά τερματικά POS
• Απασχολούμενο προσωπικό (οι εργοδότες-οντότητες διαβιβάζουν δηλώσεις ανά μήνα για το  προσωπικό τους στα πλαίσια συμμόρφωσης τους με την φορολογική και την ασφαλιστική νομοθεσία.
• Στοιχεία Μετόχων Ανωνύμων Εταιρειών μη εισηγμένων, όταν με το άρθρο 40 του Ν 4548/2018, αυτές έπαψαν να υφίστανται.

Β. Πληροφορίες που δεν προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και δεν είναι δυνατό να προκύψουν μια και δεν έχουν λογική.

Συγκεκριμένα ζητούνται από τις υπόχρεες οντότητες να αναλύσουν τα έσοδα και τα έξοδα τους σε τέσσερις ομάδες δραστηριοτήτων (Εμπορική Δραστηριότητα, Παραγωγική Δραστηριότητα, Αγροτική-Βιολογική Δραστηριότητα και Παροχής υπηρεσιών).
Στην περίπτωση λοιπόν που υφίστανται περισσότερες της μιας δραστηριότητες, είναι αναγκαίο ως διαδικασία να ξεχωρίσουν και επιμεριστούν έσοδα και έξοδα.
Όσον αφορά τα έσοδα της κάθε δραστηριότητας ή και τις αγορές των εμπορευμάτων και των υλικών όλα είναι κατανοητά. Επίσης και τα έξοδα που επιβαρύνουν την εμπορική δραστηριότητα, την παραγωγή, την αγροτική δραστηριότητα, ή το κόστος παροχής υπηρεσιών.
Εκείνο που δεν είναι λογικό και προκαλεί απίστευτη ταλαιπωρία στα λογιστήρια είναι ο επιμερισμός εσόδων ή εξόδων που δεν επιμερίζονται, με αποτέλεσμα ο καθένας να κάνει στην κυριολεξία ότι θέλει χωρίς καμία λογική.
Ζητείται  να επιμερίσουμε στις παραπάνω δραστηριότητες ενδεικτικά ποσά από:

ΕΣΟΔΑ
• έσοδα από τόκους,
• έσοδα από συμμετοχές,
• έσοδα από συναλλαγματικές διαφορές,
• Κέρδη από πώληση παγίων,
• Έκτακτα – ασυνήθη έσοδα και κέρδη,
• έσοδα από αναστροφή προβλέψεων,
• Πωλήσεις Παγίων
• Επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις
• κ.α.λ.

ΕΞΟΔΑ
• Χρεωστικοί τόκοι,
• Προβλέψεις,
• Συναλλαγματικές διαφορές,
• Ζημίες από πώληση παγίων,
• Έξοδα για Πρόστιμα,
• Έκτακτα- συνήθη έξοδα,
• Αγορές παγίων,
• κ.α.λ.

Από την φύση των παραπάνω κονδυλίων είναι κατανοητό, σε όσους ασχολούνται με την τήρηση λογιστικών βιβλίων, ότι δεδομένα αυτά δεν αναλύονται και δεν επιμερίζονται με κανένα ορθολογικό τρόπο παρά, μόνο με  υποκειμενικές παραδοχές που σε πολλές περιπτώσεις κινούνται σε μια γκρίζα  περιοχή (τις παραδοχές αυτές  στα λογιστήρια συνήθως τις αποκαλούμε αλχημείες).
Πουθενά στη λογιστική επιστήμη δεν αναλύονται τέτοιες πληροφορίες (ΔΛΠ14 – Πληροφόρηση ανά τομέα).
Επιπροσθέτως στους βοηθητικούς πίνακες του υποπίνακα  Ζ για την ανάλυση εσόδων και εξόδων ζητείται να γίνει ανάλυση των δαπανών χωρίς ορθολογικά κριτήρια (π.χ. ποια η χρησιμότητα της αναλυτικής αναγραφής των δαπανών για ηλεκτρική ενέργεια, τηλεφωνικές υπηρεσίες ή ύδρευση).
Το ίδιο ισχύει και με τον κωδ.023 της 1ης σελίδας του εντύπου, όπου ζητείται από την οντότητα να επιμερίσει τα έσοδά της ανά ΚΑΔ,  δηλαδή ανάλωση επιπλέον άσκοπων εργατοωρών για καθαρά σκοπούς στατιστικής παρά φορολογικής πληροφόρησης.

Από τα ως άνω εκτεθέντα προκύπτει ότι ο σκοπός της αποτυπώσεως με πληρέστερο τρόπο των αποτελεσμάτων και του συνόλου των οικονομικών πληροφοριών των υπόχρεων, στην υποβολή του υφιστάμενου  εντύπου Ε3, δεν εξυπηρετείται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σε συνέχεια των παρατηρήσεων μας και υπό την παραδοχή ότι ένας από τους σκοπούς της εφαρμογής MyData είναι να συγκεντρώσει τις πληροφορίες για την αυτόματη συμπλήρωση του εντύπου Ε3, γίνεται σαφές πως προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα νέο σύστημα που:
1. Θα συγκεντρώσει πληροφορίες μη αξιοποιήσιμες για ένα «προβληματικό»  έντυπο
2. Πληροφορίες που η συγκέντρωσή τους δεν προκύπτει από αξιόπιστα κοινά αποδεκτό τρόπο ανάλυσης και που για να προκύψουν ταλαιπωρούνται αδικαιολόγητα όσοι ασχολούνται με την συμπλήρωση των δεδομένων που απαιτεί το έντυπο αυτό.

Επομένως τώρα που θα επανασχεδιαστεί το έντυπο ώστε να δεχτεί τα κονδύλια της νέας κατάστασης (βλ. Επιδοτήσεις, ενισχύσεις, συμψηφισμοί κτλ.), είναι ευκαιρία ο επανασχεδιασμός του να γίνει με απλότητα, λιτότητα και κυρίως λογική σειρά. Ζητούμε λοιπόν τον επανασχεδιασμό του Εντύπου αυτού και την αφαίρεση όλων όσων χωρίς ιδιαίτερο σοβαρό λόγο και αιτία ταλαιπωρούν τις υπόχρεες σε υποβολή του Ε3 οντότητες, αλλά και τους συναδέλφους λογιστές που ασχολούνται με την συμπλήρωση και υποβολή αυτού του εντύπου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η Γενική Γραμματέας
ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ