Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επιστολή ΣΟΛΝΘ για το άρθρο 54Ε του ΚΦΔ – Πρόστιμα για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης ΦΗΜ και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ

Ορφανίδου 1
2310-513875
[email protected]
www.solnth.gr

Θεσσαλονίκη, 18-03-2021

ΠΡΟΣ
Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα
Υφυπουργό Οικονομικών
Βεσυρόπουλο Απόστολο

Κοινοποίηση
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
κ. Πιτσιλή Γεώργιο

ΘΕΜΑ: Πρόστιμα για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ.

Κύριοι Υπουργοί
Κύριε Διοικητά

Με την παρ.2 του άρθρου 101 του Ν.4714/2020 (ΦΕΚ Α΄148/31-07-2020) προστέθηκε το άρθρο 54Ε στο Ν.4174/2013.

Το άρθρο αυτό αναφέρεται σε κυρώσεις για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ και προβλέπει πρόστιμο ίσο με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των εσόδων της από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόμενο έτος για το οποίο διαπιστώνονται τα ανωτέρω.

Η εφαρμογή της ως άνω διατάξεως στην πράξη παρουσιάζει τα παρακάτω προβλήματα:
– Θεσπίζεται πρόστιμο που είναι εξοντωτικό για επιχειρήσεις που υποπίπτουν στις συγκεκριμένες παραβάσεις, θυμίζοντας τα πρόστιμα περασμένων εποχών.
– Ορίζεται ότι «Το πρόστιμο της παρούσας περίπτωσης δεν επιβάλλεται, εφόσον η μη τήρηση ή ενημέρωση δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή εφόσον με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο είναι δυνατός ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης και των αντίστοιχων φορολογικών υποχρεώσεων», αλλά δεν διευκρινίζεται με ποιον τρόπο θα γίνει η απόδειξη αυτού.
– Δεν προβλέπεται τίποτα για τις περιπτώσεις απώλειας ΦΗΜ, καθώς μετά την απαλλαγή χρήσης ΦΗΜ από την ΠΟΛ.1002/31.12.2014, επτά έτη μετά, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και οι επιχειρήσεις λειτουργούν με την απειλή του αφανισμού τους.
– Προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου, έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (μέχρι σήμερα, οκτώ μήνες μετά την ψήφιση των διατάξεων δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση).

Γενικά στην πρακτική νομοθέτησης ασαφών και δυσερμήνευτων διατάξεων που σκοπό έχουν πρώτα απ’ όλα να τιμωρήσουν, ακόμα και με κλείσιμο επιχειρήσεις για παραβάσεις, που ενδεχομένως σε πολλές περιπτώσεις να είναι εντελώς τυπικές (π.χ. απώλεια ΦΗΜ), έρχεται να προστεθεί η αδράνεια της Φορολογικής Διοίκησης που δεν μεριμνά για τη διευκρίνιση και ερμηνεία των ψηφισθέντων.

Ωστόσο το ζητούμενο δεν είναι η πρόβλεψη εξωπραγματικών και εξοντωτικών ποινών, αλλά η επιβολή κυρώσεων που να είναι και διαχειρίσιμες από τις επιχειρήσεις, αλλά και εισπράξιμες από τις φορολογικές αρχές.

Υπό το πρίσμα αυτό και με στόχο τόσο την επίλυση ενός προβλήματος που απασχολεί τις επιχειρήσεις με την απώλεια πολλών παλαιών ΦΗΜ, όσο και την ενίσχυση της σχέσεως εμπιστοσύνης μεταξύ φορολογικής αρχής και φορολογούμενου, αιτούμαστε:

α) την εκλογίκευση των προστίμων του άρθρου 54Ε του Ν.4174/2013

β) την άμεση έκδοση ερμηνευτικής απόφασης που να εξαιρεί με σαφή τρόπο τις περιπτώσεις που δεν παρουσιάζουν αποφυγή φορολογητέας ύλης

γ) τη υποχρεωτική διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών με τους φορείς όταν στις προθέσεις του είναι η ψήφιση διατάξεων με τόσο σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

δ) ειδικά για την απώλεια ΦΗΜ προτείνουμε να δηλώνεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τις επιχειρήσεις. Εάν υπάρχει σημαντική παλαιότητα του ΦΗΜ –προτείνουμε τα 5 έτη παλαιότητας– τότε να μην υπάρχει πρόστιμο για την επιχείρηση.

Το πρόστιμο που θα προβλέπεται να ισχύει στο διπλάσιο του και να ενεργοποιείται σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ανακρίβεια της υπεύθυνης δήλωσης από την πλευρά της επιχείρησης.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η Γενική Γραμματέας
ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ