Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 και 5 – Δικηγόροι: Αίτημα για εξαίρεση από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικών μη πτώχευσης κ.λπ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Με σημερινό του αίτημα ο Πρόεδρος  της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων, Δημήτρης Βερβεσός, ζητεί από τον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, να εκδοθεί ερμηνευτική εγκύκλιος με την οποία να εξαιρούνται οι δικηγόροι, δικαιούχοι Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4 και 5, της υποχρέωσης προσκόμισης  των πιστοποιητικών μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.

Τούτο διότι υπό το ισχύον νομοθετικό καθεστώς οι δικηγόροι, οι οποίοι εκ του νόμου δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, δεν είναι δυνατόν να υπαχθούν σε πτώχευση στο βαθμό που ο πρόσφατος νόμος για την πτώχευση ιδιωτών δεν ισχύει σήμερα και εφαρμόζεται ακόμα το άρθρο 2 του Ν. 3588/2007. Σύμφωνα με την άνω διάταξη οι δικηγόροι δεν περιλαμβάνονται στα πρόσωπα με ικανότητα πτώχευσης, δεδομένου ότι δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα. Αυτό σημαίνει ότι επιβάλλεται στους δικηγόρους μια διαδικαστική υποχρέωση, η οποία δεν έχει ούτε νομικό έρεισμα ούτε πρακτικό αντίκρισμα.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της από 16.2.2021 Επιστολής του Προέδρου της Ολομέλειας, ως εστάλη.

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα
Τηλ. 210-33.98.270, -111
Email:[email protected]

Αθήνα, 16.2.2021

Προς

Τον Υπουργό Οικονομικών,
Κύριο Χρήστο Σταϊκούρα

Θέμα: Πιστοποιητικά μη πτώχευσης μη υποβολής αίτησης για πτώχευση κ.λπ. για τους δικηγόρους που εντάχθηκαν στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4 και 5

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, με την υπ’ αριθ. ΓΔΟΥ 281/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 5047/14-11-2020), όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις με τις υπ’ αριθ. ΓΔΟΥ 282/17-11-2020, ΓΔΟΥ 295/24-11-2020, ΓΔΟΥ 296/26-11-2020 και ΓΔΟΥ 392/9.12.2020 ΚΥΑ, ορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020.

Ειδικότερα, με την υπ’ αριθ. ΓΔΟΥ 296/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ’ 5251/27.11.2020) παρατάθηκε έως την 28η Φεβρουαρίου 2021 η ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών (πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση) για όσες επιχειρήσεις ενισχύθηκαν από το μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής περιλαμβάνεται και ένας μεγάλος αριθμός δικηγόρων, οι οποίοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την μακρόχρονη αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19. Με βάση, λοιπόν, τις προαναφερθείσες ΚΥΑ και οι δικηγόροι υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση και να προσκομίσουν, μεταξύ των λοιπών δικαιολογητικών, και πιστοποιητικά μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.

Ωστόσο, υπό το ισχύον νομοθετικό καθεστώς οι δικηγόροι δεν είναι δυνατόν να υπαχθούν σε πτώχευση στο βαθμό που ο πρόσφατος νόμος για την πτώχευση ιδιωτών δεν ισχύει σήμερα και εφαρμόζεται ακόμα το άρθρο 2 του Ν. 3588/2007, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει ως την 1.4.2021. Σύμφωνα με την άνω διάταξη οι δικηγόροι δεν περιλαμβάνονται στα πρόσωπα με ικανότητα πτώχευσης, δεδομένου ότι δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα.

Αυτό σημαίνει ότι επιβάλλεται στους δικηγόρους μια διαδικαστική υποχρέωση, η οποία δεν έχει ούτε νομικό έρεισμα ούτε πρακτικό αντίκρυσμα. Η υποχρέωση αυτή συνεπάγεται σημαντική επιβάρυνση, ιδίως υπό τις παρούσες συνθήκες αναστολής ή περιορισμού των εργασιών των δικαστηρίων και των δημοσίων υπηρεσιών. Μάλιστα, ελλοχεύει ο κίνδυνος ένας μεγάλος αριθμός δικηγόρων να μην κατορθώσει να λάβει εγκαίρως τα ως άνω πιστοποιητικά, με συνέπεια να εκπέσει του χορηγήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Ενόψει των ανωτέρω, και προκειμένου για τη διευκόλυνση των δικηγόρων αλλά και την απλοποίηση της όλης διαδικασίας, σας ζητάμε να εκδόσετε ερμηνευτική εγκύκλιο με την οποία να εξαιρούνται οι δικηγόροι της υποχρέωσης προσκόμισης των πιστοποιητικών μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.

Με τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δημήτρης Κ. Βερβεσός