Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επιστροφή ΕΦΚ από 01-01-2022: Ποια τραπεζικά μέσα πληρωμής και τιμολόγια γίνονται αποδεκτά ως δικαιολογητικά

Με την εγκύκλιο 2230/2021 κοινοποιείται η Α.1205/2021 Απόφασης «Τροποποίηση του άρθρου 19 της υπ’ αριθμ. Τ1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (Β’ 516) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ» και το άρθρο 3 της αρ. πρωτ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (Β’ 215) «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας» (Β’ 4040) – Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων επί του άρθρου 19 της αριθ. Τ1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (Β’ 516).

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το πεδίο εφαρμογής αφορά:
1. Τα δικαιούχα επιστροφής ΕΦΚ καυσίμων πρόσωπα.
2. Τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές εφοδιασμού και Επιστροφής Ε.Φ.Κ.

1. Με τα άρθρα 1 και 2 της Απόφασης τροποποιήθηκαν αντίστοιχα το στοιχείο i της περίπτωσης α) της παραγράφου 3 του άρθρου 19 της αριθ. Τ1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ και το στοιχείο i της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της αριθ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ ως εξής:
«i. Τα παραστατικά πώλησης (τιμολόγια) που αντιστοιχούν στις παραληφθείσες ποσότητες καυσίμων για το χρονικό διάστημα που καταλαμβάνει η αίτηση επιστροφής ΕΦΚ, τα συναφή παραστατικά διακίνησης εφόσον υπάρχει υποχρέωση έκδοσης, καθώς και κάθε άλλο αποδεικτικό επαλήθευσης της συναλλαγής που ζητηθεί από το αρμόδιο Τελωνείο. Με τα παραστατικά πώλησης συνυποβάλλονται τα αποδεικτικά εξόφλησής τους, αποκλειστικά, με τραπεζικό μέσο πληρωμής ανεξαρτήτως ποσού».

Ειδικότερα:

α. Τα παραστατικά πώλησης (τιμολόγια) καθώς και τα παραστατικά διακίνησης εφόσον υπάρχει υποχρέωση έκδοσής τους, τα οποία συνυποβάλλονται με την αίτηση επιστροφής ΕΦΚ, εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην αριθ. Ε.2056/2019 Εγκύκλιο Διαταγή Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την Απόφαση ΠΟΛ.1208/2018 της Υφυπουργού Οικονομικών και την Απόφαση ΠΟΛ.1218/2018 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.»:

αα. Για τις περιπτώσεις χονδρικών πωλήσεων καυσίμων από οντότητες- εκμεταλλευτές πρατήριων καυσίμων, προς άλλες οντότητες (π.χ. αλιείς), στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου, θα γίνονται δεκτά παραστατικά πώλησης (τιμολόγια) τα οποία έχουν εκδοθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
i. απευθείας έκδοση τιμολογίου μέσω προγράμματος εμπορικής διαχείρισης, ή
ii. έκδοση απόδειξης εσόδου, στην οποία πριν την έναρξη της παράδοσης του καυσίμου, πληκτρολογείται μέσω του λογισμικού του συστήματος εισροών-εκροών, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος της αντισυμβαλλόμενης οντότητας, καθώς και ο Α.Φ.Μ. αυτής και αναγράφονται τα υπόψη στοιχεία επί αυτής. Η υπόψη απόδειξη εσόδου επέχει θέση τιμολογίου. Στο αρχείο e.txt αναφέρεται ο ΑΦΜ του λήπτη και ο κωδικός είδος παραστατικού έχει την τιμή 222.

αβ. Για τις επαναλαμβανόμενες πωλήσεις καυσίμων σε άλλες οντότητες εκτός των εγκαταστάσεων των πρατηρίων, στο εκδιδόμενο παραστατικό διακίνησης αναγράφεται και ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου. Στη συνέχεια, προκειμένου να εκδοθεί το συγκεντρωτικό τιμολόγιο, η αυτόματα εκδιδόμενη απόδειξη εσόδου αντικαθίσταται με πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης και απευθείας εκδίδεται το υπόψη τιμολόγιο, μέσω προγράμματος εμπορικής διαχείρισης.

β. Τα δικαιούχα επιστροφής ΕΦΚ πρόσωπα υποχρεούνται να συνυποβάλλουν στην αίτηση επιστροφής ΕΦΚ μαζί με τα παραστατικά πώλησης (τιμολόγια) που αντιστοιχούν στις παραληφθείσες ποσότητες καυσίμων, και τα αποδεικτικά εξόφλησής τους αποκλειστικά με τραπεζικό μέσο πληρωμής ανεξαρτήτως του ποσού του τιμολογίου πώλησης.

βα. Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι τα τραπεζικά μέσα πληρωμής που ορίζονται στην παρ 4. της ΠΟΛ.1216/2014 «Κοινοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης β’ του άρθρου 23 του ν.4172/2013» γίνονται δεκτά και για την περίπτωση εξόφλησης των τιμολογίων πώλησης καυσίμων του στοιχείου i της περίπτωσης α) της παραγράφου 3 του άρθρου 19 της αριθ. Τ1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ και της περίπτωσης των τιμολογίων πώλησης καυσίμων του στοιχείου i της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της αριθ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ. Ως τραπεζικά μέσα πληρωμής νοούνται:
i. Αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα),
ii. Αποδεικτικό χρήσης χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών του φυσικού ή νομικού προσώπου που πραγματοποιεί την πληρωμή,
iii. Τραπεζική επιταγή του φυσικού ή νομικού προσώπου ή η εκχώρηση επιταγών τρίτων,
iv. Συναλλαγματικές οι οποίες εξοφλούνται μέσω τραπέζης,
v. Ταχυδρομική επιταγή – ταχυπληρωμή ή κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

ββ. Τα ανωτέρω αποδεικτικά τραπεζικού μέσου εξόφλησης πρέπει να αντιστοιχίζονται με τα ποσά των τιμολογίων πώλησης καυσίμων ως εξής :
i. ένα τιμολόγιο πώλησης καυσίμου με ένα αποδεικτικό μέσο τραπεζικής εξόφλησης ή
ii. ένα τιμολόγιο πώλησης καυσίμου με περισσότερες τμηματικές τραπεζικές πληρωμές ή
iii. ένα αποδεικτικό μέσο τραπεζικής εξόφλησης με περισσότερα του ενός τιμολογίου πώλησης καυσίμου
βγ. Οι συναλλασσόμενοι υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να υποδεικνύουν στο Αρμόδιο Τελωνείο Επιστροφής ΕΦΚ ποια τιμολόγια πώλησης καυσίμων αντιστοιχούν σε καθένα από τα επισυναπτόμενα αποδεικτικά μέσα τραπεζικής εξόφλησης με σχετική αναγραφή του αριθμού τιμολογίου ή των αριθμών τιμολόγιων επί κάθε υποβαλλόμενου αποδεικτικού μέσου τραπεζικής εξόφλησης.

2. Με το άρθρο 3 της Απόφασης ορίζεται ότι τα παραστατικά τα οποία έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της σχετικής Απόφασης, θα γίνονται δεκτά από τα Τελωνεία Επιστροφής Ε.Φ.Κ., χωρίς τις ανωτέρω προϋποθέσεις που προβλέπονται στα ανωτέρω άρθρα 1 και 2.

3. Με το άρθρο 4 της Απόφασης ορίζεται ότι η ισχύς των παραπάνω αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2022.

Δείτε την εγκύκλιο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου