Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Σε δημόσια διαβούλευση οι αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας της

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έθεσε σήμερα, 28 Δεκεμβρίου 2021, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00.

Με εκτίμηση,

Χρήστος  Σταϊκούρας
Υπουργός Οικονομικών

Οι προτεινόμενες διατάξεις:

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς»

Άρθρο 1
Αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί παραβάσεων – Αντικατάσταση περ. ε’ παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991

Η περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Επιβάλλει κυρώσεις σε κάθε παραβάτη, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τις ειδικότερες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ενωσιακού δικαίου. Επιβάλλει πειθαρχικές ποινές. Μπορεί, επίσης, να απευθύνει συστάσεις στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα, ενώ δύναται να μην επιβάλλει κυρώσεις για ορισμένες παραβάσεις, σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα συμμόρφωσης, ώστε να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον νόμο. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του τρίτου εδαφίου.»

Άρθρο 2
Οργανισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 30 του ν. 2324/1995

Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2324/1995 (Α’ 146) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καταρτίζεται οργανισμός στον οποίο, ιδίως, καθορίζονται και εξειδικεύονται θέματα διάρθρωσης και προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και συγκεκριμένα:
α) η οργάνωση και διάρθρωση των οργανικών μονάδων και σχετικών υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η σύσταση, συγχώνευση και κατάργηση οργανικών μονάδων, η σύσταση, μετατροπή και κατάργηση των οργανικών θέσεων,
β) οι αρμοδιότητες των οργανικών θέσεων του προσωπικού της,
γ) τα προσόντα διορισμού ανά κλάδο και ανά ειδικότητα,
δ) οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ο αριθμός οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού της,
ε) οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων αυτής,
στ) ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού, η κατανομή των οργανικών θέσεων του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή έμμισθης εντολής προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα,
ζ) οι διαδικασίες μετακίνησης προσωπικού, τα προσόντα και η ειδικότερη διαδικασία διορισμού εξωτερικών συμβούλων και
η) κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.».

Άρθρο 3
Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Αντικατάσταση παρ. 13 άρθρου 35 ν. 2324/199
5

Η παρ. 13 του άρθρου 35 του ν. 2324/1995 (Α’ 146) αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καταρτίζεται και τροποποιείται ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος διενεργεί έλεγχο νομιμότητας. Στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται ενδεικτικά τα εξής:
α) τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και, ιδίως, οι εσωτερικές διαδικασίες, που διέπουν κάθε αντικείμενο εργασίας, οι διαδικασίες συγκρότησης και οι βασικοί όροι λειτουργίας των οργάνων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως, για τα συλλογικά όργανα, ο τρόπος διεξαγωγής των συνεδριάσεων, που μπορούν να λαμβάνουν χώρα και με τηλεδιάσκεψη, ο τρόπος λήψης αποφάσεων και οι όροι αντικατάστασης ή αναπλήρωσης των μελών τους,
β) το πλαίσιο του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και η οργάνωση και λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου, σύμφωνα με τον ν. 4795/2021 (Α’ 62),
γ) οι πολιτικές και οι κανόνες δεοντολογίας, που οφείλουν να τηρούν τα όργανα διοίκησης και το προσωπικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μηχανισμοί αποτροπής, εντοπισμού και διαχείρισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και οι διαδικασίες εσωτερικής προειδοποίησης, σε σχέση με δυνητικές ή πραγματικές παραβάσεις του προσωπικού,
δ) η διαδικασία ανταλλαγής στοιχείων και πληροφοριών μεταξύ των οργάνων διοίκησης και των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
ε) ο τρόπος λειτουργίας των οργανικών μονάδων της και οι όροι συνεργασίας μεταξύ αυτών,
στ) τα κάθε είδους εργασιακά και υπηρεσιακά θέματα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ζητήματα αναφορικά με την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας,
ζ) η διαδικασία υποβολής καταγγελιών, ο χειρισμός τους, τα κριτήρια εξέτασής τους και τα κριτήρια καθορισμού του απώτατου χρόνου, στον οποίο μπορεί να αναφέρονται οι εικαζόμενες παραβάσεις, καθώς και του απώτατου χρόνου εξέτασης αυτών. Για τον καθορισμό των κριτηρίων του πρώτου εδαφίου λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, το δημόσιο συμφέρον, ως ειδικότερο συμφέρον του επενδυτικού κοινού, καθώς και οι πιθανές επιπτώσεις της εικαζόμενης παράβασης στην ομαλή λειτουργία της αγοράς. Τα κριτήρια της κατά προτεραιότητα εξέτασης των καταγγελιών ποσοτικοποιούνται, κατ’ εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης, και καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής αυτού. Το σύστημα μοριοδότησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον εσωτερικό χειρισμό των καταγγελιών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τα αποτελέσματα της κατάταξης δεν δημοσιοποιούνται και δεν κοινοποιούνται στον καταγγέλλοντα ή σε τρίτο.
η) τα κριτήρια της κατά προτεραιότητα εξέτασης, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας, υποθέσεων πιθανολογούμενων παραβάσεων, τα κριτήρια θέσπισης στρατηγικών στόχων, κατ’ εφαρμογή συστήματος ανάλυσης κινδύνου, και ο καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής αυτού,
θ) κάθε άλλο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Με όμοια απόφαση μπορούν να επαναπροσδιορίζονται, να εξειδικεύονται ή να επεκτείνονται οι αρμοδιότητες των διοικητικών μονάδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον αυτό καθίσταται αναγκαίο λόγω της τροποποίησης της εθνικής νομοθεσίας, καθώς και της προσαρμογής της στην ενωσιακή νομοθεσία.».

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 78 του ν. 1969/1991

1. Η παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α) Οι κατά νόμο αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη συνολική στρατηγική, την πολιτική κινδύνου και το πλαίσιο διαχείρισης αυτού:
βα) καταρτίζει τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας,
ββ) καταρτίζει το Στρατηγικό Σχέδιο, με το οποίο καθορίζονται η μακροπρόθεσμη στρατηγική κατεύθυνση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι στρατηγικοί στόχοι της, η αποστολή και οι βασικές αξίες της. Το Στρατηγικό Σχέδιο συντάσσεται σε πενταετή βάση και μπορεί να αναθεωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όποτε κρίνεται τούτο σκόπιμο. Το Στρατηγικό Σχέδιο δημοσιεύεται μέσω του διαδικτυακού τόπου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
βγ) καταρτίζει το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο. Το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο αφορά στα προγράμματα δράσης και τα επιμέρους επιχειρησιακά σχέδια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο των επιλογών, των προτεραιοτήτων, των κατευθύνσεων και των στόχων που τίθενται για την κεφαλαιαγορά. Με το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο γίνεται επιμερισμός των στρατηγικών στόχων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε ετήσιους στόχους, δράσεις και έργα, περιγράφονται τα ορόσημα και οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας και αναλύεται ο τρόπος, με τον οποίο το Στρατηγικό Σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή, κατά τη διάρκεια του έτους. Με το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο καθορίζονται, επίσης, οι ποιοτικοί ή ποσοτικοί στόχοι των υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και οι υποχρεώσεις, οι δράσεις και τα έργα προς υλοποίηση, σε συμφωνία με το Στρατηγικό Σχέδιο. Το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο δημοσιεύεται μέσω του διαδικτυακού τόπου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
βδ) καταρτίζει την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία παρουσιάζεται το έργο της Επιτροπής κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους, κατά το οποίο συντάσσεται, όπως και τα αποτελέσματα του σχετικού έτους στους κρίσιμους τομείς δράσης της, σε σχέση με τους στόχους του Ετήσιου Επιχειρησιακού Σχεδίου,
βε) εγκρίνει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2324/1995 (Α’ 146).
γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει, επιπλέον, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
γα) αποφασίζει για τον τρόπο λειτουργίας των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε επίπεδο γενικής διεύθυνσης, διεύθυνσης, τμημάτων ή άλλων επιμέρους μονάδων και υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Οργανισμό και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας,
γβ) διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα και οι δραστηριότητες των επιμέρους οργανικών μονάδων και υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς συμβαδίζουν με το Στρατηγικό Σχέδιο, το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο και τους τιθέμενους στόχους,
γγ) ελέγχει και εποπτεύει τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τον ν. 4795/2021 (Α’ 62),
γδ) παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού, ελέγχει και αποφαίνεται για τη σκοπιμότητα δαπανών για έργα, παροχή υπηρεσιών ή προμήθειες,
γε) με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτεί υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια,
γστ) μεταφέρει ανθρώπινους, οικονομικούς και λειτουργικούς πόρους, καθώς και υλικοτεχνικό εξοπλισμό μεταξύ των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
γζ) υποδεικνύει εκπροσώπους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε συλλογικά όργανα του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων και Φορέων.
δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίηση των ρυθμίσεων διακυβέρνησης, όπως καθορίζονται στον Οργανισμό και στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας. Υποχρεώσεις παρακολούθησης και ελέγχου των ρυθμίσεων διακυβέρνησης αναλαμβάνουν και τα όργανα, στα οποία ανατίθεται, κάθε φορά, η εκπλήρωση καθηκόντων, κατά τον ανωτέρω Οργανισμό και Κανονισμό.
ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί περιοδικά και, πάντως, ανά τριετία την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων διακυβέρνησης και εισηγείται την τροποποίηση του Οργανισμού ή του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, όπου τούτο κρίνεται σκόπιμο. Για την αξιολόγηση των ρυθμίσεων διακυβέρνησης ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι υποβάλλουν γραπτές προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εσωτερική διαβούλευση, με τα, κατά περίπτωση, αρμόδια όργανα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει την εφαρμογή του Οργανισμού και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία των οργανικών μονάδων και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και τη χρηστή διαχείριση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.».

Άρθρο 5
Διάρθρωση υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Αντικατάσταση παρ. VI άρθρου 33 του ν. 2324/1995

Η παρ. VI του άρθρου 33 του ν. 2324/1995 (Α’ 146) αντικαθίσταται ως εξής:
«VI. A. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διαρθρώνονται ως εξής:
α) Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιρειών,
β) Διεύθυνση Παρόχων Επενδυτικών Υπηρεσιών, Αγορών και Συστημάτων, Εκκαθάρισης και Διακανονισμού,
γ) Διεύθυνση Θεσμικών Επενδυτών,
δ) Διεύθυνση Εποπτείας Αγορών,
ε) Διεύθυνση Αξιολογήσεων,
στ) Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων,
ζ) Διεύθυνση Μελετών,
η) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,
θ) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών,
ι) Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου,
ια) Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών,
ιβ) Διεύθυνση Πληροφορικής,
ιγ) Μονάδα διαχείρισης δεδομένων,
ιδ) Γραφείο Προέδρου και Αντιπροέδρων,
ιε) Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής και Γενικού Διευθυντή,
ιστ) Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας,
ιζ) Μονάδα Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, Επενδύσεων και Εκκαθαριστικών Φορέων,
ιη) Αυτοτελές Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχων Εταιρειών Βόρειας Ελλάδας,
ιθ) Αυτοτελές Τμήμα Καινοτομίας,
κ) Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων.
B. Η περαιτέρω διάρθρωση των ανωτέρω διευθύνσεων σε τμήματα και οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται από τον Οργανισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με τον Οργανισμό μπορεί να αναδιαρθρώνονται οι υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με συγχώνευση, απορρόφηση, διάσπαση ή κατάργηση ή με τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και να ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητές τους.
Γ. Στις αρμοδιότητες κάθε διεύθυνσης ή μονάδας με εποπτικές αρμοδιότητες συμπεριλαμβάνεται αρμοδιότητα ελέγχου τήρησης της νομοθεσίας και σύνταξης αντίστοιχης έκθεσης ελέγχου για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση που δεν διαπιστώνονται παραβάσεις, η αρμόδια διεύθυνση ή μονάδα εισηγείται την αρχειοθέτηση της υπόθεσης προς την Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει σχετικά.
Δ. Σε κάθε περίπτωση κίνησης διαδικασίας επιβολής κυρώσεων, η εκάστοτε διεύθυνση ή μονάδα της παρ. Γ υποβάλλει στη Διεύθυνση Αξιολογήσεων σχετική εισήγηση για την έναρξη διαδικασίας επιβολής κυρώσεων.
Ε. Στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων από τις Διευθύνσεις ή Μονάδες της παρ. Γ.
ΣΤ. Με τον Οργανισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».

Άρθρο 6
Διεύθυνση Αξιολογήσεων – Προσθήκη άρθρου 33Α στον ν. 2324/1995

Στον ν. 2324/1995 (Α’ 146) προστίθεται άρθρο 33Α ως εξής:
«1. Συστήνεται Διεύθυνση Αξιολογήσεων, η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των υποθέσεων, που χειρίζονται οι διευθύνσεις ή οι μονάδες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όταν έχει εκκινήσει διαδικασία επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά. Αντίστοιχα, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αξιολογήσεων και οι υποθέσεις για τις οποίες έχει εκκινήσει διαδικασία ανάκλησης άδειας λειτουργίας εποπτευόμενων φορέων, κατά τη νομοθεσία.
2. Η Διεύθυνση Αξιολογήσεων διερευνά τα αποτελέσματα και τα πορίσματα των εισηγήσεων ελέγχου και έναρξης διαδικασίας επιβολής κυρώσεων που της υποβάλλονται από τις Διευθύνσεις της παρ. 1, για τη διαπίστωση παραβάσεων της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς και εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο. Για την ως άνω αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του ελεγχόμενου προσώπου, κατά τη νομοθεσία. Για τις περιπτώσεις ανάκλησης άδειας λειτουργίας, ως τέτοιες νοούνται οι απόψεις που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση στον ελεγχόμενο, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, περί έναρξης διαδικασίας ανάκλησης άδειας λειτουργίας, η οποία επέχει θέση κλήσης για την άσκηση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης.
3. Η Διεύθυνση Αξιολογήσεων εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την επιβολή κυρώσεων ή διοικητικών μέτρων, σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά. Σε διαφορετική περίπτωση, η Διεύθυνση υποβάλλει εισήγηση περί αρχειοθέτησης της υπόθεσης, λόγω μη στοιχειοθέτησης παράβασης.
4. Σε περιπτώσεις έναρξης διαδικασίας ανάκλησης άδειας λειτουργίας εποπτευόμενου φορέα, η Διεύθυνση Αξιολογήσεων εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την ανάκληση της άδειας λειτουργίας εποπτευόμενου φορέα, εφόσον πληρούνται οι κατά τη νομοθεσία προϋποθέσεις ανάκλησης. Σε διαφορετική περίπτωση, η διεύθυνση υποβάλλει εισήγηση, περί επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, ή για αρχειοθέτηση της υπόθεσης, λόγω μη στοιχειοθέτησης παράβασης.
5. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εξεταζόμενης υπόθεσης, η Διεύθυνση Αξιολογήσεων δύναται να ζητά, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, από την εκάστοτε αρμόδια διεύθυνση της παρ. 1, πρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες ή και περαιτέρω έλεγχο της υπόθεσης, κατόπιν ειδικής αιτιολογίας.».

Άρθρο 7
Δημοσίευση των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 78 του ν. 1969/1991

Στο άρθρο 78 του ν. 1969/1991 (Α’ 167) προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στον διαδικτυακό της τόπο, σύμφωνα με τη νομοθεσία, τις αποφάσεις, με τις οποίες επιβάλλεται διοικητική κύρωση ή μέτρο για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς, αμέσως μετά την έγγραφη ενημέρωση του προσώπου, στο οποίο επιβάλλεται η σχετική κύρωση ή το σχετικό μέτρο. Η δημοσίευση διενεργείται χωρίς καθυστέρηση και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το είδος και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα του προσώπου, στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση ή το μέτρο. Η υποχρέωση δημοσίευσης δεν ισχύει για αποφάσεις επιβολής μέτρων διερευνητικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, όταν διατάσσεται η διενέργεια ελέγχου σε εποπτευόμενη οντότητα.
2. Σε περίπτωση άσκησης, ενώπιον των δικαστικών, διοικητικών ή άλλων αρχών, προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής διοικητικής κύρωσης ή μέτρου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει άμεσα στον διαδικτυακό της τόπο τις πληροφορίες αυτές και κάθε μεταγενέστερη πληροφορία, σχετική με το αποτέλεσμα της προσφυγής. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει, επιπλέον, κάθε δικαστική απόφαση, που ακυρώνει αμετάκλητα προηγούμενη απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή διοικητικών μέτρων.
3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διατηρεί κάθε δημοσίευση, κατά το παρόν άρθρο, προσβάσιμη στον διαδικτυακό της τόπο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην εν λόγω δημοσίευση διατηρούνται στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.».

Άρθρο 8
Παραγραφή- Προσθήκη νέου άρθρου 78Β στον ν. 1969/1991

Στον ν. 1969/1991 (Α’ 167) προστίθεται άρθρο 78Β ως εξής:
«Άρθρο 78Β
Παραγραφή
1. Οι παραβάσεις της νομοθεσίας, που ισχύει για την κεφαλαιαγορά και η σχετική αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για επιβολή κυρώσεων υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή.
2. Η παραγραφή αρχίζει από την ημέρα διάπραξης της παράβασης. Αν μια παράβαση είναι διαρκής ή έχει διαπραχθεί κατ’ εξακολούθηση, η παραγραφή αρχίζει από την ημέρα παύσης της παράβασης.
3. Η παραγραφή που ισχύει για την επιβολή κυρώσεων διακόπτεται από κάθε πράξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών [(ΕΑΚΑΑ), European Securities and Markets Authority (ESMA)], ή άλλης αρμόδιας ενωσιακής ή εθνικής αρχής, η οποία φέρει βέβαιη χρονολογία και αφορά στη διερεύνηση ή σε διαδικασίες κατά της συγκεκριμένης παράβασης. Στις πράξεις που συνεπάγονται τη διακοπή της παραγραφής συγκαταλέγονται ιδίως:
α) οι γραπτές αιτήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή άλλης αρμόδιας, κατά τα ανωτέρω, αρχής για την παροχή πληροφοριών,
β) η εντολή ελέγχου που χορηγεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε υπάλληλό της και της οποίας η χρονολογία βεβαιώνεται με σταθερό μέσο, γ) οι πράξεις άσκησης εξουσιών ελέγχου κατά το άρθρο 5,
δ) η υποβολή εισήγησης ελέγχου στη Διεύθυνση Αξιολογήσεων,
ε) η υποβολή εισήγησης από τη Διεύθυνση Αξιολογήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Στις περιπτώσεις πράξεων, η ισχύς των οποίων εξαρτάται από την κοινοποίησή τους, η διακοπή της παραγραφής ισχύει από την ημερομηνία κοινοποίησής τους.
4. Η παραγραφή αρχίζει εκ νέου ύστερα από κάθε διακοπή. Ωστόσο, η παραγραφή συμπληρώνεται, το αργότερο, την ημέρα παρέλευσης προθεσμίας, ίσης με το διπλάσιο της προθεσμίας παραγραφής, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει επιβάλει κύρωση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά χρονικό διάστημα ίσο με τον χρόνο αναστολής της παραγραφής κατά την παρ. 5.
5. Η παραγραφή που ισχύει για την επιβολή κυρώσεων αναστέλλεται για όσο καιρό η σχετική με την υπόθεση πράξη ή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποτελεί αντικείμενο διαδικασίας, που εκκρεμεί ενώπιον των δικαστηρίων.»

Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις

1. Εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών σχέδιο προεδρικού διατάγματος για τον Οργανισμό και καταρτίζει τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, το Στρατηγικό Σχέδιο και το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο, σύμφωνα με τον παρόντα. Για τις ανάγκες της πρώτης εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδιασμού, κατά τους όρους του παρόντος, το ως άνω Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο καταρτίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι το πέρας του έτους που ακολουθεί το έτος κατάρτισης, κατά παρέκκλιση των όρων ετήσιας λειτουργίας του.
Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα πέραν του δωδεκάμηνου, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Για τις ανάγκες σχεδιασμού, κατάρτισης του Κανονισμού και των Σχεδίων της παρ. 1 και για κάθε άλλο θέμα, συναφές με τα ανωτέρω, που αφορά στην ομαλή μετάβαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στους όρους του παρόντος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να αναθέσει σε εξωτερικό σύμβουλο, διεθνούς κύρους, με αναγνωρισμένη εμπειρία και εξειδίκευση, το έργο της κατάρτισής τους.
Ο σύμβουλος του πρώτου εδαφίου παρέχει ενημέρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε τρίμηνη βάση ή και εκτάκτως, αν τούτο κρίνεται σκόπιμο, ως προς την πρόοδο των εργασιών του και ως προς την ύπαρξη ζητημάτων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή πορεία των εργασιών της μετάβασης. Με την περάτωση των εργασιών του, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης εργασιών, το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 10
Καταργούμενες διατάξεις

Το π.δ. 65/2009 καταργείται από την έκδοση του π.δ. της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2324/1995 (Α’ 146), όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 2 του παρόντος.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.