Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Το νέο πλαίσιο κεφαλαιακής εποπτείας των επενδυτικών εταιρειών – ΑΕΠΕΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΩΝ
Τμήμα Αδειοδότησης Παρόχων Επενδυτικών Υπηρεσιών

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την με αριθμ. πρωτ. εξερχ. εγγράφων Ε.Κ. 724/12.3.2020 επιστολή, γνωστοποίησε τη δημοσίευση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 (IFD) και Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033 (IFR) προκειμένου να προβείτε σε εκτιμήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο που θα έχει η εφαρμογή του νέου πλαισίου προληπτικής εποπτείας στη διαμόρφωση αφενός του ύψους των απαιτούμενων ιδίων κεφαλαίων για την αντιμετώπιση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, και αφετέρου των προβλεπόμενων διαδικασιών και πολιτικών σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης προκειμένου να προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες για την συμμόρφωση ΑΕΠΕΥ με τα οριζόμενα στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο κατά την 26η Ιουνίου 2021.

Σε συνέχεια της ως άνω ενημέρωσης παρατίθενται οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους κινείται το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο σε αντίθεση με το υφιστάμενο τραπεζοκεντρικό, αναγνωρίζει τους ιδιαίτερους εγγενείς κινδύνους των δραστηριοτήτων μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων επενδύσεων τους οποίους καλούνται να αντιμετωπίζουν. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος και η διασύνδεσή τους με άλλους χρηματοπιστωτικούς και οικονομικούς παράγοντες, προβλέποντας την παραμονή στο υφιστάμενο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και της οδηγίας 2013/36/ΕΕ των μεγάλων επιχειρήσεων με υψηλή διασύνδεση με άλλους χρηματοπιστωτικούς και οικονομικούς παράγοντες. Επίσης, αναφέρονται τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που έχουν ήδη καταρτιστεί συμπληρωματικά του νέου θεσμικού πλαισίου. 

Σημειώνεται ότι για την ενσωμάτωση της Οδηγίας και την θέσπιση ρυθμίσεων για την εφαρμογή του Κανονισμού έχει συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή οι εργασίες της οποίας είναι σε εξέλιξη.

Υπαγωγή και κατηγοριοποίηση

Ο IFR και η IFD θεσπίζουν νέο τρόπο υπολογισμού απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας για όλες τις επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύονται σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Ν. 4514/2018. (βλ. άρθρο 2 IFD και άρθρο 1 IFR)

Για την πληρότητα της πληροφόρησης σημειώνονται οι προβλεπόμενες εξαιρέσεις από την εφαρμογή του νέου πλαισίου των ιδιαίτερα μεγάλων εταιρειών οι οποίες ωστόσο δεν απαντώνται σε εθνικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα:

ΕΠΕΥ η οποία ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα αναφέρεται στα σημεία (3) και (6) του Τμήματος Α του Παραρτήματος I της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (σημεία (3) και (6) του Τμήματος I, Παράρτημα I του Νόμου 4514.2018), αλλά δεν είναι διαπραγματευτής σε χρηματιστήρια εμπορευμάτων και συναφών παραγώγων, οργανισμός συλλογικών επενδύσεων ή ασφαλιστική επιχείρηση και πληροί οποιαδήποτε από τις κατωτέρω προϋποθέσεις μπορεί να εποπτεύεται με βάση το ισχύον σήμερα καθεστώς (υπό τα CRR2/CRDV) όσον αφορά τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας (άρθρο 1(2) του IFR):

α. η συνολική αξία των ενοποιημένων στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης είναι ίση με 15 δισεκατομμύρια ευρώ ή τα υπερβαίνει,

β. η συνολική αξία των ενοποιημένων στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης είναι μικρότερη από 15 δισεκατομμύρια ευρώ, και η ΕΠΕΥ αποτελεί μέρος ομίλου στον οποίο η συνολική αξία των ενοποιημένων στοιχείων ενεργητικού όλων των επιχειρήσεων εντός του ομίλου οι οποίες μεμονωμένα διαθέτουν στοιχεία ενεργητικού συνολικής αξίας κάτω των 15 δισεκατομμυρίων EUR και ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα σημεία (3) και (6) του Τμήματος Α του Παραρτήματος I της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ είναι ίση με 15 δισεκατομμύρια EUR ή τα υπερβαίνει,

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 62(3) του IFR, όταν τα αντίστοιχα μεγέθη ανέρχονται σε 30 δισεκατομμύρια η ΕΠΕΥ θεωρείται ως συστημικώς σημαντική, εμπίπτει στον ορισμό του πιστωτικού ιδρύματος του CRR, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση προκειμένου να αδειοδοτηθεί ως πιστωτικό ίδρυμα, και εμπίπτει υποχρεωτικά στο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας CRR2/CRDV.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες επιχειρήσεις οι οποίες εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής και εμπίπτουν στον CRR2/CRDV εντάσσονται στην κατηγορία 1, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τον χρόνο της εισήγησης των IFR/IFD σε μια προσπάθεια να γίνει ευκολότερα αντιληπτό το καθεστώς εποπτείας του συνόλου των επιχειρήσεων επενδύσεων.

Οι λοιπές ΕΠΕΥ κατατάσσονται στην Κατηγορία 2 και υπόκεινται στο νέο καθεστώς IFR/IFD.

Τέλος, στην Κατηγορία 3, κατατάσσονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες θεωρούνται μικρές και μη διασυνδεδεμένες επιχειρήσεις επενδύσεων για τους σκοπούς του νέου κανονισμού εφόσον πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (Άρθρο 12(1) του IFR):
(α) τα AUM (Assets Under Management) μετρούμενα σύμφωνα με το άρθρο 17 του IFR είναι κατώτερα του ποσού του 1,2 δισεκατομμυρίου EUR,
(β) οι COH (Clients Orders Handled) μετρούμενες σύμφωνα με το άρθρο 20 του IFR είναι κατώτερες είτε:
– του ποσού των 100 εκατομμυρίων EUR/ημέρα για συναλλαγές τοις μετρητοίς ή
– του ποσού του 1 δισεκατομμυρίου EUR/ημέρα για παράγωγα,
(γ) τα ASA (Assets safeguarded and administered) μετρούμενα σύμφωνα με το άρθρο 19 του IFR ισούνται με μηδέν,
(δ) τα CMH (Clients Money Held) μετρούμενα σύμφωνα με το άρθρο 18 του IFR ισούνται με μηδέν,
(ε) η DTF (Daily Trading Flow)μετρούμενη σύμφωνα με το άρθρο 33 του IFR ισούται με μηδέν,
(στ) ο NPR (Net Position Risk) ή το CMG (Clearing Margin Given) μετρούμενα σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του IFR ισούνται με μηδέν,
(ζ) η TCD (Trading Counterparty Default) μετρούμενη σύμφωνα με το άρθρο 26 του IFR ισούται με μηδέν,
(η) το σύνολο εντός και εκτός ισολογισμού της ΕΠΕΥ είναι κατώτερο του ποσού των 100 εκατομμυρίων EUR,
(θ) το σύνολο των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων από επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες της επιχείρησης επενδύσεων είναι κατώτερο του ποσού των 30 εκατομμυρίων EUR, υπολογιζόμενο ως μέσος όρος με βάση τα ετήσια στοιχεία της διετίας που προηγείται αμέσως του σχετικού οικονομικού έτους.

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που εμπίπτουν στην κατηγορία 3 υπόκεινται στο νέο καθεστώς IFR/IFD αλλά με κάποιες εξαιρέσεις.

Εποπτικές Απαιτήσεις:

Παρατίθενται στη συνέχεια οι βασικές αλλαγές που φέρνει το νέο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας αναφορικά με το αρχικό κεφάλαιο, τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και λοιπές εποπτικές απαιτήσεις (ρευστότητας, κινδύνου συγκέντρωσης, απαιτήσεις δημοσιοποίησης και υποβολής αναφορών κτλ)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της IFD το αρχικό κεφάλαιο της επιχείρησης επενδύσεων, που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ (άρθρο 15 του Ν. 4514/2018) για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας με σκοπό την παροχή οποιωνδήποτε από τις επενδυτικές υπηρεσίες ή την άσκηση οποιωνδήποτε από τις επενδυτικές δραστηριότητες που παρατίθενται στο παράρτημα I τμήμα Α του Ν. 4514/2018, ορίζεται ως εξής:

Επενδυτικές Υπηρεσίες και Δραστηριότητες σύμφωνα με το Τμήμα Α, Παράρτημα Ι του Ν. 4514/2018

Αρχικό κεφάλαιο

(α)

διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό-αναδοχή ή την τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης

€750.000

(β)-

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε σχέση με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα,
Εκτέλεση εντολών εκ μέρους πελατών,
Διαχείριση χαρτοφυλακίου,
Επενδυτικές συμβουλές και
Τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης σε σημαντική κλίμακα Εφόσον δεν διαθέτει άδεια να κατέχει χρήματα ή τίτλους πελατών

€75.000

(γ)

Επενδυτικές εταιρείες πλην αυτών που αναφέρονται στα σημεία (α), (β) και (δ)

€150.000

(δ)

Λειτουργία Μηχανισμού Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης (εφόσον διενεργεί ή επιτρέπεται να διενεργεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό )

€750.000

Η σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 του IFR, που αποτελούνται από το άθροισμα του οικείου κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, του πρόσθετου κεφαλαίου της κατηγορίας 1 και του κεφαλαίου της κατηγορίας 21 θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να τηρούνται ανά πάση στιγμή οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Όπου D είναι οι Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων όπως ορίζονται στο Άρθρο 11 του IFR ως εξής:
•  Για τις ΕΠΕΥ της κατηγορίας 2 το D ορίζεται ως το μεγαλύτερο από τα ακόλουθα:
α) η οικεία απαίτηση παγίων εξόδων υπολογιζόμενη κατά το άρθρο 13 του IFR, ήτοι 25% των παγίων εξόδων του προηγούμενου έτους,
β) η οικεία μόνιμη ελάχιστη απαίτηση (αρχικού κεφαλαίου )σύμφωνα με το άρθρο 14 του IFR όπως αναλύεται παραπάνω ή
γ) η οικεία απαίτηση του παράγοντα Κ υπολογιζόμενη κατά το άρθρο 15 του IFR όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια.
•  Για τις ΕΠΕΥ της κατηγορίας 3 ως D ορίζεται ως το μεγαλύτερο από τα ποσά των στοιχείων α) και β) ανωτέρω.

Οι παράγοντες K είναι ποσοτικοί δείκτες που αντικατοπτρίζουν τον κίνδυνο που σκοπεύει να αντιμετωπίσει το νέο καθεστώς προληπτικής εποπτείας. Χωρίζονται σε τρεις ομάδες και στόχος τους είναι να αποτυπώσουν τον κίνδυνο που παρουσιάζουν οι ΕΠΕΥ σύμφωνα με το άρθρο 15 του IFR για τον πελάτη (K RtC2), για την αγορά (K RtM3) ή για τις ίδιες τις επιχειρήσεις (K RtF4) .

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Κ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία τόσο στο πλαίσιο διακριτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου όσο και μη διακριτικών συμβουλευτικών ρυθμίσεων διαρκούς χαρακτήρα (RtC)

K-AUM (Άρθρο 17 – IFR)

0,02%

Χρήματα πελατών υπό κατοχή (RtC)

K-CMH (σε διαχωρισμένους λογαριασμούς (Άρθρο 18 – IFR)

0,4%

K-CMH (σε μη διαχωρισμένους λογαριασμούς) (Άρθρο 18 – IFR)

0,5%

Περιουσιακά στοιχεία υπό φύλαξη και διαχείριση (RtC)

K-ASA (Άρθρο 19 – IFR)

0,04%

Εκτελούμενες εντολές πελατών (RtC)

Συναλλαγές τοις μετρητοίς K-COH (Άρθρο 20 – IFR)

0,1%

Παράγωγα K-COH

0,01%

Ημερήσια ροή συναλλαγών (RtF)

Συναλλαγές τοις μετρητοίς K-DTF (Άρθρο 24 – IFR)

0,1%

Παράγωγα K-DTF

0,01%

Η απαίτηση του παράγοντα Κ RtM για τις θέσεις του χαρτοφυλακίου επενδύσεων που διενεργεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό, είτε για την ίδια είτε για λογαριασμό πελάτη, ισούται είτε με τον παράγοντα K-NPR, υπολογιζόμενου βάσει του πλαισίου κινδύνου αγοράς του CRR όπως ισχύει (Άρθρο 22 IFR), είτε, υπό προϋποθέσεις, με τον παράγοντα Κ-CMG, υπολογιζόμενου βάσει του παρεχόμενου από την ΕΠΕΥ περιθωρίου εκκαθάρισης (Άρθρο 23 IFR).

Οι ΕΠΕΥ Κατηγορίας 2 και ΕΠΕΥ Κατηγορίας 3 (εφαρμόζονται εξαιρέσεις) παρακολουθούν και ελέγχουν τον κίνδυνο συγκέντρωσης ώστε να μην υπερβεί το 25% των ιδίων κεφαλαίων τους καθώς και επιμέρους όρια που ορίζονται στο άρθρο 37 του IFR. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων, η επιχείρηση επενδύσεων πέραν της υποχρέωσης γνωστοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 38 οφείλει να πληροί την απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για την υπέρβαση της αξίας ανοίγματος προερχόμενη από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 39.

Επίσης, οι ΕΠΕΥ οφείλουν να διατηρούν ρευστά στοιχεία ενεργητικού το ποσό των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στα πάγια έξοδα ενός μήνα. Πληροφορίες για τα στοιχεία που απαρτίζουν τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού αλλά και οι σχετικές εξαιρέσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις ρευστότητας αναφέρονται στα Άρθρα 43¬45 του IFR.

Ο IFR περιλαμβάνει επίσης υποχρεώσεις δημοσιοποίησης για ΕΠΕΥ Κατηγορίας 2 (και, σε κάποιο βαθμό, οι ΕΠΕΥ Κατηγορίας 3 που εκδίδουν πρόσθετα κεφαλαιακά μέσα κατηγορίας 1).

Πιο συγκεκριμένα, οι δημοσιοποιήσεις περιλαμβάνουν: α. στόχους και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων (Άρθρο 47-IFR)
β. ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης (Άρθρο 48 – IFR)
γ. απαιτήσεις ίδιων κεφαλαίων (Άρθρα 49, 50 – IFR)
δ. πολιτικές και πρακτικές αποδοχών (Άρθρο 51 – IFR)
ε. πολιτική επενδύσεων (Άρθρο 52 – IFR)
στ. περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί & σχετικοί με τη διακυβέρνηση κίνδυνοι (Άρθρο 53 – IFR)

Απαιτήσεις δημοσιοποίησης προκύπτουν και από την IFD (Άρθρα 27, 39)

Σύμφωνα με το Άρθρο 54 του IFR οι ΕΠΕΥ Κατηγορίας 2 υποβάλλουν τριμηνιαία αναφορά στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους τους, στις οποίες περιλαμβάνονται όλες οι ακόλουθες πληροφορίες:
α. ύψος και σύνθεση ίδιων κεφαλαίων
β. απαιτήσεις ίδιων κεφαλαίων
γ. υπολογισμοί απαιτήσεων ίδιων κεφαλαίων
δ. το επίπεδο δραστηριότητας, σχετικά με τις προϋποθέσεις που ορίζονται για την κατάταξη στις μικρές μη διασυνδεμένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του ισολογισμού και ανάλυσης των εσόδων ανά επενδυτική υπηρεσία και εφαρμοστέο παράγοντα Κ,
ε. κίνδυνος συγκέντρωσης,
στ. απαιτήσεις ρευστότητας

Οι ΕΠΕΥ Κατηγορίας 3 υποβάλουν τέτοιες αναφορές σε ετήσια βάση.

Απαιτήσεις υποβολής αναφορών προβλέπονται και στο Άρθρο 55 του IFR και αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων όπως εταιρείες που αποτελούν μέρος ομίλου, επιχειρήσεις με Ενεργητικό άνω των 5 δις κλπ.

Όσον αφορά την αξιολόγηση της επάρκειας του εσωτερικού κεφαλαίου σε σχέση με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ΕΠΕΥ Κατηγορίας 2 θα πρέπει να εφαρμόζουν συγκεκριμένες διαδικασίες (Άρθρο 24 IFD). Στο πλαίσιο αυτό οφείλουν να διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες ρυθμίσεις, στρατηγικές και διαδικασίες για να εκτιμούν και να διατηρούν σε διαρκή βάση τα ποσά, τα είδη και την κατανομή των εσωτερικών κεφαλαίων και των ρευστών στοιχείων ενεργητικού που θεωρούν κατάλληλα για την κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των κινδύνων τους οποίους αντιμετωπίζουν ή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν.

Οι πιο πάνω διαδικασίες, ρυθμίσεις και στρατηγικές πρέπει να είναι κατάλληλες και αναλογικές προς τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της σχετικής ΑΕΠΕΥ και υποβάλλονται σε τακτική εσωτερική επανεξέταση.

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητούν από τις ΕΠΕΥ Κατηγορίας 3 να εφαρμόζουν ανάλογες διαδικασίες στο βαθμό που το κρίνουν σκόπιμο.

Οι ΕΠΕΥ Κατηγορίας 2 θα πρέπει να διαθέτουν κανόνες για την εσωτερική διακυβέρνηση, την διαφάνεια, και την διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν (Άρθρο 25- 29 IFD), καθώς επίσης και κανόνες για τις παρεχόμενες αποδοχές (Άρθρο 30 -34, IFD).

Ωστόσο, διαδικασίες για την αντιμετώπιση των κινδύνων (Άρθρο 29, IFD) οφείλουν να εφαρμόσουν και οι ΕΠΕΥ κατηγορίας 3.

Τα κριτήρια με βάση τα οποία οι όμιλοι υπόκεινται σε ενοποιημένη εποπτεία και ο προσδιορισμός της αρχής εποπτείας του ομίλου προβλέπονται στο Άρθρο 46 της IFD ενώ οι απαιτήσεις προληπτικής ενοποίησης αναφέρονται στο Άρθρο 7 του IFR.

Τέλος, το Άρθρο 57 του IFR ορίζει τις μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με τις απαιτήσεις ίδιων κεφαλαίων των ΕΠΕΥ.

Συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου

Στις 16 Δεκεμβρίου 2020, η ΕΑΤ δημοσίευσε ένα πακέτο 7 τελικών σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (final draft RTS) τα οποία μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα www.eba.europa.eu στο τμήμα Regulation and Policy -— Investment Firms Regulatory Technical Standards on Prudential Requirements for Investment Firms. Επίσης σημειώνεται ότι από τις 5 Μαρτίου 2021 η ΕΑΤ δημοσίευσε σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων (ITS) σχετικά με την υποβολή εκθέσεων για τις επιχειρήσεις επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 54(3) του IFR και απαιτήσεις γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 49(2) του IFR. Μαζί με το ανωτέρω ITS, η ΕΑΤ παρουσίασε ένα σύνολο προτύπων για τις επιχειρήσεις επενδύσεων κατηγορίας 2 και 3. Τα πρότυπα που αναφέρονται παραπάνω μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα www.eba.europa.eu στο τμήμα Regulation and Policy -— Supervisory Reporting — Technical Standards on Reporting and Disclosure Requirements for Investment Firms. Συστήνεται η παρακολούθηση των ανωτέρω ιστοσελίδων για την έγκαιρη ενημέρωση των εκδιδόμενων σχετικών προτύπων,

Όπως προαναφέρθηκε, τα ανωτέρω, αποτελούν σύντομη παρουσίαση του νέου θεσμικού πλαισίου το οποίο καλείται η κάθε εταιρεία να εφαρμόσει προβαίνοντας στις απαραίτητες προσαρμογές ώστε να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις. Ενδεικτικά, κάθε ΑΕΠΕΥ θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσει την κατηγοριοποίησή της με ημερομηνία αναφοράς 26.6.2021, να προσδιορίσει τα στοιχεία που πρέπει να συλλέγονται και να υποβάλλονται για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν αλλαγές που θα χρειαστούν στα συστήματά της για την εξαγωγή των απαιτούμενων δεδομένων για τον υπολογισμό των παραγόντων Κ, κάνοντας εκτίμηση του αντικτύπου που θα έχει η εφαρμογή των προβλεπομένων στο νέο θεσμικό πλαίσιο στα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου ρευστότητας κτλ καθώς και να λάβει κάθε άλλο απαραίτητο μέτρο ή να προβεί σε κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωσή της με το νέο θεσμικό πλαίσιο κατά την έναρξη ισχύος, ήτοι στις 26 Ιουνίου 2021.


Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Ιλιάννα Κούρκαφα
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Φορέων

1 το κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 ορίζεται σύμφωνα με το δεύτερο μέρος τίτλος Ι κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, το πρόσθετο κεφάλαιο της κατηγορίας 1 ορίζεται σύμφωνα με το δεύτερο μέρος τίτλος Ι κεφάλαιο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και το κεφάλαιο της κατηγορίας 2 ορίζεται σύμφωνα με το δεύτερο μέρος τίτλος Ι κεφάλαιο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
2 Σύμφωνα με κεφάλαιο 2 του τίτλου ΙΙ του τρίτου μέρους του IFR
3 Σύμφωνα με κεφάλαιο 3 του τίτλου ΙΙ του τρίτου μέρους του IFR
4 Σύμφωνα με κεφάλαιο 4 του τίτλου ΙΙ του τρίτου μέρους του IFR