Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΕΡΓΑΝΗ: Εκπρόθεσμες υποβολές έντυπα E3, E5, E6 και Ε7. Θέση εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστευτική έντυπα Ε3 και Ε4.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της Τροποποίησης της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520) που εκδόθηκε σε εφαρμογή του ν.4808/2021, διατίθεται από 29.11.2021, η δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΟΑΕΔ ή/και ΣΕΠΕ  Ε3, Ε5, Ε6, Ε7, Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, Ε3.4, Ε3.5 και από 01.12.2021 οι προσθήκες των νέων πεδίων στα έντυπα Ε3 και Ε4 που αφορά την Θέση εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστευτική [YA 90972/15.11.21 (ΦΕΚ 5393/Β/19.11.2021)].

1.Αλλαγές στη διαδικασία υποβολής των εντύπων αρμοδιότητας ΟΑΕΔ (Εκπρόθεσμες υποβολές Εντύπων E3, E5, E6, Ε7 και Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, Ε3.4, Ε3.5)

α. Για τα έντυπα E3, E5, E6 και Ε7 που αφορούν εργαζομένους, τα οποία κατέστησαν εκπρόθεσμα έως και την 18.06.202, επιτρέπεται μόνο η χειρόγραφη εκπρόθεσμη υποβολή τους στην υπηρεσία ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ ή/και ΣΕΠΕ, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων, από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής, κυρώσεων

β. Για τα έντυπα E3, E5, E6 και Ε7 που αφορούν εργαζομένους, τα οποία κατέστησαν εκπρόθεσμα μεταξύ του χρονικού διαστήματος από 19/6/2021 έως και 29/11/2021, επιτρέπεται για μια μόνο φορά και κατ’ εξαίρεση η ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από τις 29/11/2021 έως και 20/12/2021, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων, από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής, κυρώσεων

γ. Η υποβολή των εντύπων E3, E5, E6 και Ε7 που αφορούν εργαζόμενους, τα οποία κατέστησαν εκπρόθεσμα από 29/11/2021 και μετά, γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και άπαξ, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων, από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής, κυρώσεων

δ.Για τα έντυπα E3.1, E3.2 και Ε3.3 που αφορούν ωφελούμενους από προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής κατάρτισης Voucher, τα οποία κατέστησαν εκπρόθεσμα, επιτρέπεται η ηλεκτρονική τους υποβολή, άνευ κυρώσεων

ε.Για τα  έντυπα E3.4 και E3.5 που αφορούν σε συμβάσεις μαθητείας και πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών, τα οποία κατέστησαν εκπρόθεσμα, επιτρέπεται η ηλεκτρονική τους υποβολή με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων, από την κείμενη νομοθεσία, κυρώσεων.

2. Εργαζόμενοι που κατέχουν Θέση εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστευτική (Αλλαγές στο Ε3 και Ε4 με προσθήκη νέων πεδίων)

Από 01.12.2021 έχει διατεθεί νέα έκδοση στα έντυπα Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης) και Ε4: Πίνακας Προσωπικού (Αρχικός, Ετήσιος, Συμπληρωματικός Ετήσιος κλπ) που περιέχουν την προσθήκη πεδίων που αφορούν την Θέση εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστευτική.

Παρέχονται στην αρχική οθόνη του Πληροφοριακού Συστήματος, οι νέες προδιαγραφές για μαζική καταχώριση των εντύπων Ε3 και Ε4.

Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης – [E3_v5.xsd],

Ε4: Πίνακας Προσωπικού [απλό SKERGAZOM_v5] και [από Ομαδικές Υποβολές -E4_v2.xsd].