Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΕΡΓΑΝΗ: Με το έντυπο Ε3.5 η εγγραφή για την πρακτική άσκηση σπουδαστών και καταρτιζόμενων των σχολών του Υπ. Τουρισμού

Με τη νέα απόφαση 9319/2021 τροποποιείται η απόφαση 16802/667/2010 «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» και ορίζονται εκ νέου οι κατηγορίες επιχειρήσεων όπου δύνανται να πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση των σπουδαστών/τριών και καταρτιζόμενων/ες των σχολών του Υπουργείου Τουρισμού.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εγγράφουν τους/τις πρακτικά ασκούμενους/ες στο ειδικό έντυπο Ε3.5: «Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών», στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

Οι ασκούμενοι σπουδαστές/ μαθητές/ φοιτητές πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1077/1980, καλύπτονται δε ασφαλιστικά για ατύχημα και υγειονομική περίθαλψη σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2837/2000 και την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004. Οι ασκούμενοι/ες σπουδαστές/τριες και καταρτιζόμενοι/ες πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/4.4.2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφόσον η ειδικότητα το απαιτεί
Αρμόδιο για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων της 16802/667/2010, όπως τροποποιείται, είναι το Σ.ΕΠ.Ε., το οποίο επιβάλλει κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 και τις κείμενες διατάξεις περί αδήλωτης εργασίας.

Η απόφαση 16802/667/2010, όπως τροποποιείται, ισχύει αποκλειστικά για σπουδαστές/τριες και καταρτιζόμενους/ες των σχολών του Υπουργείου Τουρισμού, της παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ.127/ 2017, και δεν τυγχάνει εφαρμογής σε μαθητές/ τριες και σπουδαστές/τριες επαγγελματικής εκπαίδευσης ή φοιτητές/τριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δείτε την 9319/01.06.2021 και την κωδικοποιημένη 16802/667/27.8.2010 από το αρχείο του κόμβου