Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΕΡΓΑΝΗ: Υποβολή εκθέσεων δραστηριότητας Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας και Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης από 1η έως 15 Ιουλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

28/06/2022

Η προθεσμία υποβολής των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Γ.Ε)  και Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α), του άρθρου 6 της με α.π.45675/1393/05.11.2020 Υπ. Απόφασης με θέμα «Ηλεκτρονική υποβολή των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Εύρεσης Εργασίας (ΙΓΕΕ) και των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)» (Φ.Ε.Κ.5039/Β’/13-11-2020,  είναι από 01.07.2022 έως και 15.07.2022.

Source