Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε), με Αόριστη διάρκεια – Προθεσμία τροποποίησης του καταστατικού έως 31/12/2021, αλλιώς λύονται και τίθενται αυτοδίκαια σε κατάσταση εκκαθάρισης.

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε), με Αόριστη διάρκεια – Προθεσμία τροποποίησης του καταστατικού έως 31/12/2021, αλλιώς λύονται και τίθενται αυτοδίκαια σε κατάσταση εκκαθάρισης.

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven

Όπως αναφέραμε και στο άρθρο μας  Οι αλλαγές στις ΕΠΕ (ν. 4541/2018) – 33 θέματα που πρέπει να γνωρίζουμε , αναφέραμε ότι :
« 8) Η διάρκεια Ε.Π.Ε πρέπει να είναι ορισμένου χρόνου – Προθεσμία τροποποίησης των καταστατικών έως 31/12/2021.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4541/2018, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης οι οποίες έχουν ορίσει, πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4541/2018 (ΦΕΚ Α’ 93/31-05-2018), τη διάρκεια της εταιρείας ως αόριστη έχουν ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2021, εκτός αν, με τροποποίηση του καταστατικού τους πριν την τελευταία αυτή ημερομηνία, ορισθεί άλλη ημερομηνία λήξης αυτών, οπότε ημερομηνία λήξης τους θα είναι εκείνη που θα ορίζεται στο καταστατικό
Ειδικότερα προβλέπεται : « Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης οι οποίες έχουν ορίσει, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τη διάρκεια της εταιρείας ως αόριστη έχουν ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2021, εκτός αν, με τροποποίηση του καταστατικού τους πριν την τελευταία αυτή ημερομηνία, ορισθεί άλλη ημερομηνία λήξης αυτών, οπότε ημερομηνία λήξης τους θα είναι εκείνη που θα ορίζεται στο καταστατικό» . (Άρθρο 12. Μεταβατικές διατάξεις )
«Παρατηρείται ότι από την αιτιολογική έκθεση δεν προκύπτει σαφώς για ποιον δικαιοπολιτικό λόγο αποκλείεται πλέον η σύσταση Ε.Π.Ε. αόριστης διάρκειας.…. Με τη διάταξη αυτή, όσες Ε.Π.Ε. όντως έχουν ορίσει στα καταστατικά τους αόριστη διάρκεια και δεν μεριμνήσουν να το τροποποιήσουν εγκαίρως, λύονται και τίθενται αυτοδίκαια σε κατάσταση εκκαθάρισης στις 31 Δεκεμβρίου του 2021. Παρατηρείται ότι από την αιτιολογική έκθεση δεν προκύπτει ο λόγος δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλει τόσο σοβαρή συνέπεια (αυτοδίκαια λύση) σε, καταρχήν, νομίμως λειτουργούσες Ε.Π.Ε., σε περίπτωση κατά την οποία δεν θα προβούν σε τροποποίηση του καταστατικού τους εντός της τασσόμενης προθεσμίας.» ( Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής )».

Σύμφωνα με την Αιτιολογική έκθεση, του Νόμου : « Στόχος της διάταξης αυτής είναι να εναρμονιστεί η διάρκεια κάποιων ήδη υπαρχουσών ΕΠΕ με την απαίτηση του νόμου να είναι όλες οι ΕΠΕ ορισμένης διάρκειας γιατί έχει διαπιστωθεί στην πράξη ότι κάποιες ΕΠΕ προέβλεπαν αντίθετα στο καταστατικό τους (προέβλεπαν αόριστη διάρκεια). Με τη διάταξη αυτή, όσες ΕΠΕ όντως έχουν ορίσει στα καταστατικά τους αόριστη διάρκεια και δεν μεριμνήσουν να το τροποποιήσουν εγκαίρως, λύονται και τίθενται αυτοδίκαια σε κατάσταση εκκαθάρισης στις 31 Δεκεμβρίου του 2021 » .

Το άρθρο 12 του ν. 4541/2018, παραμένει σε ισχύ και άρα όσες Ε.Π.Ε, με αόριστη διάρκεια δεν τροποποιήσουν το Καταστατικό τους μέχρι την 31/12/2021, έχουν ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2021, αλλιώς λύονται και τίθενται αυτοδίκαια σε κατάσταση εκκαθάρισης.