Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Η απόφαση που επιτρέπει στην Ιταλία να εφαρμόζει υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση B2B έως τον Δεκέμβριο του 2024

Με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/593 του Συμβουλίου (2), επιτράπηκε στην Ιταλία να θεσπίσει μέτρο παρέκκλισης από τα άρθρα 218 και 232 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ («ειδικό μέτρο») με σκοπό την εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για όλους τους υποκειμένους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Ιταλίας, εκτός από τους υποκειμένους στον φόρο που επωφελούνται της απαλλαγής για τις μικρές επιχειρήσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 282 της εν λόγω οδηγίας.

Με επιστολή που πρωτοκολλήθηκε στην Επιτροπή στις 31 Μαρτίου 2021, η Ιταλία ζήτησε την άδεια να συνεχίσει να παρεκκλίνει από τα άρθρα 218 και 232 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζει την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Επιπλέον, η Ιταλία ζήτησε άδεια επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του ειδικού μέτρου, ώστε να καλύπτει επίσης τους υποκειμένους στον φόρο που επωφελούνται της απαλλαγής για τις μικρές επιχειρήσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 282 της εν λόγω οδηγίας.

Η Ιταλία στην αίτησή της υποστηρίζει ότι το εφαρμοζόμενο σύστημα υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης, το οποίο διοχετεύει όλα τα εκδοθέντα τιμολόγια μέσω του συστήματος «Sistema di Interscambio» το οποίο διαχειρίζεται η Ιταλική Υπηρεσία Εσόδων, έχει επιτύχει πλήρως τους στόχους του, δηλαδή την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, την απλούστευση της φορολογικής συμμόρφωσης και την αποδοτικότερη είσπραξη των φόρων, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις διοικητικές δαπάνες για τις επιχειρήσεις.

Η Ιταλία θεωρεί ότι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ειδικού μέτρου ώστε να καλύπτει και τους υποκειμένους στον φόρο που επωφελούνται της απαλλαγής για τις μικρές επιχειρήσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 282 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ θα ενισχύσει τις δυνατότητες της Ιταλικής Υπηρεσίας Εσόδων για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), παρέχοντας πλήρη εικόνα των τιμολογίων που εκδίδονται από όλους τους υποκειμένους στον φόρο. Επιπλέον, θα δώσει τη δυνατότητα στην Ιταλική Υπηρεσία Εσόδων να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των εν λόγω υποκειμένων στον φόρο με τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της εν λόγω απαλλαγής.

Η Ιταλία υποστηρίζει ότι η ζητούμενη επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ειδικού μέτρου δεν συνεπάγεται σημαντικό κόστος για τους υποκειμένους στον φόρο που επωφελούνται της απαλλαγής για τις μικρές επιχειρήσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 282 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.
Προκειμένου να μετριάσει το εν λόγω κόστος, η Ιταλία έχει διαθέσει, δωρεάν, διάφορες λύσεις για την προετοιμασία και τη μεταφορά ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως ένα πακέτο λογισμικού για εγκατάσταση σε υπολογιστές και μια εφαρμογή για κινητές συσκευές.

Επιπλέον, η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης συνοδεύεται από την κατάργηση άλλων απαιτήσεων, όπως είναι η αναφορά στοιχείων τιμολογίων για τις εγχώριες συναλλαγές, η υποβολή της στατιστικής δήλωσης για αγορές εντός της ΕΕ και η παροχή λεπτομερών στοιχείων για τις συμβάσεις που συνάπτονται από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, απλής μίσθωσης και ενοικίασης-μίσθωσης. Επίσης, έχει δώσει τη δυνατότητα παροχής πρόσθετων υπηρεσιών στους υποκειμένους στον φόρο, όπως είναι οι προσυμπληρωμένες καταστάσεις αγορών και πωλήσεων, ο προγραμματισμός των περιοδικών διακανονισμών του ΦΠΑ, οι προσυμπληρωμένες ετήσιες δηλώσεις ΦΠΑ και τα προσυμπληρωμένα έντυπα πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των φόρων προς καταβολή, συμψηφισμό ή διεκδικούμενη επιστροφή, με προτεραιότητα σε όσους υποκειμένους στον φόρο χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να διασφαλίζουν την αναλογικότητα του ειδικού μέτρου.

Το ειδικό μέτρο θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένο, ώστε να παρακολουθείται ο αντίκτυπός του στην καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ και στους υποκειμένους στον φόρο, ιδίως σε εκείνους που επωφελούνται της απαλλαγής για τις μικρές επιχειρήσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 282 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/2251 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 13ης Δεκεμβρίου 2021

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2018/593 με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλική Δημοκρατία να θεσπίσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από τα άρθρα 218 και 232 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (1), και ιδίως το άρθρο 395 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/593 του Συμβουλίου (2), επιτράπηκε στην Ιταλία να θεσπίσει μέτρο παρέκκλισης από τα άρθρα 218 και 232 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ («ειδικό μέτρο») με σκοπό την εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για όλους τους υποκειμένους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Ιταλίας, εκτός από τους υποκειμένους στον φόρο που επωφελούνται της απαλλαγής για τις μικρές επιχειρήσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 282 της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Με επιστολή που πρωτοκολλήθηκε στην Επιτροπή στις 31 Μαρτίου 2021, η Ιταλία ζήτησε την άδεια να συνεχίσει να παρεκκλίνει από τα άρθρα 218 και 232 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζει την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Επιπλέον, η Ιταλία ζήτησε άδεια επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του ειδικού μέτρου, ώστε να καλύπτει επίσης τους υποκειμένους στον φόρο που επωφελούνται της απαλλαγής για τις μικρές επιχειρήσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 282 της εν λόγω οδηγίας.

(3)

Με επιστολές της 10ης Σεπτεμβρίου 2021, η Επιτροπή ενημέρωσε τα υπόλοιπα κράτη μέλη σχετικά με το αίτημα της Ιταλίας. Με επιστολή της 13ης Σεπτεμβρίου 2021, η Επιτροπή γνωστοποίησε στην Ιταλία ότι διέθετε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την αξιολόγηση του αιτήματος.

(4)

Η Ιταλία υποστηρίζει ότι το εφαρμοζόμενο σύστημα υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης, το οποίο διοχετεύει όλα τα εκδοθέντα τιμολόγια μέσω του συστήματος «Sistema di Interscambio» το οποίο διαχειρίζεται η Ιταλική Υπηρεσία Εσόδων, έχει επιτύχει πλήρως τους στόχους του, δηλαδή την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, την απλούστευση της φορολογικής συμμόρφωσης και την αποδοτικότερη είσπραξη των φόρων, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις διοικητικές δαπάνες για τις επιχειρήσεις.

(5)

Η Ιταλία θεωρεί ότι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ειδικού μέτρου ώστε να καλύπτει και τους υποκειμένους στον φόρο που επωφελούνται της απαλλαγής για τις μικρές επιχειρήσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 282 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ θα ενισχύσει τις δυνατότητες της Ιταλικής Υπηρεσίας Εσόδων για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), παρέχοντας πλήρη εικόνα των τιμολογίων που εκδίδονται από όλους τους υποκειμένους στον φόρο. Επιπλέον, θα δώσει τη δυνατότητα στην Ιταλική Υπηρεσία Εσόδων να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των εν λόγω υποκειμένων στον φόρο με τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της εν λόγω απαλλαγής.

(6)

Η Ιταλία υποστηρίζει ότι η ζητούμενη επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ειδικού μέτρου δεν συνεπάγεται σημαντικό κόστος για τους υποκειμένους στον φόρο που επωφελούνται της απαλλαγής για τις μικρές επιχειρήσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 282 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ. Προκειμένου να μετριάσει το εν λόγω κόστος, η Ιταλία έχει διαθέσει, δωρεάν, διάφορες λύσεις για την προετοιμασία και τη μεταφορά ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως ένα πακέτο λογισμικού για εγκατάσταση σε υπολογιστές και μια εφαρμογή για κινητές συσκευές. Επιπλέον, η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης συνοδεύεται από την κατάργηση άλλων απαιτήσεων, όπως είναι η αναφορά στοιχείων τιμολογίων για τις εγχώριες συναλλαγές, η υποβολή της στατιστικής δήλωσης για αγορές εντός της ΕΕ και η παροχή λεπτομερών στοιχείων για τις συμβάσεις που συνάπτονται από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, απλής μίσθωσης και ενοικίασης-μίσθωσης. Επίσης, έχει δώσει τη δυνατότητα παροχής πρόσθετων υπηρεσιών στους υποκειμένους στον φόρο, όπως είναι οι προσυμπληρωμένες καταστάσεις αγορών και πωλήσεων, ο προγραμματισμός των περιοδικών διακανονισμών του ΦΠΑ, οι προσυμπληρωμένες ετήσιες δηλώσεις ΦΠΑ και τα προσυμπληρωμένα έντυπα πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των φόρων προς καταβολή, συμψηφισμό ή διεκδικούμενη επιστροφή, με προτεραιότητα σε όσους υποκειμένους στον φόρο χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να διασφαλίζουν την αναλογικότητα του ειδικού μέτρου.

(7)

Το ειδικό μέτρο θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένο, ώστε να παρακολουθείται ο αντίκτυπός του στην καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ και στους υποκειμένους στον φόρο, ιδίως σε εκείνους που επωφελούνται της απαλλαγής για τις μικρές επιχειρήσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 282 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

(8)

Σε περίπτωση που η Ιταλία θεωρεί ότι η παράταση του ειδικού μέτρου είναι αναγκαία, θα πρέπει να υποβάλει στην Επιτροπή αίτημα παράτασης συνοδευόμενο από έκθεση που περιλαμβάνει την αξιολόγηση του ειδικού μέτρου σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητά του στην καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ, καθώς και στην απλούστευση της είσπραξης των φόρων. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει επίσης να αξιολογεί τον αντίκτυπο του μέτρου στους υποκειμένους στον φόρο, ιδίως σε εκείνους που επωφελούνται της απαλλαγής για τις μικρές επιχειρήσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 282 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

(9)

Το ειδικό μέτρο δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα των πελατών να λαμβάνουν έντυπα τιμολόγια στην περίπτωση ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

(10)

Το ειδικό μέτρο δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στους ιδίους πόρους της Ένωσης που προέρχονται από τον ΦΠΑ.

(11)

Επομένως, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/593 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/593 τροποποιείται ως εξής:

1)

το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 218 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, επιτρέπεται στην Ιταλία να αποδέχεται ως τιμολόγια έγγραφα ή μηνύματα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον εκδίδονται από υποκειμένους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στο ιταλικό έδαφος.»·

2)

το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 232 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, επιτρέπεται στην Ιταλία να θεσπίσει διάταξη σύμφωνα με την οποία η χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων που εκδίδονται από υποκειμένους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στο ιταλικό έδαφος δεν υπόκειται στην αποδοχή του αποκτώντος τα αγαθά ή του λήπτη των υπηρεσιών.»·

3)

το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Αν η Ιταλία θεωρεί ότι η παράταση των παρεκκλίσεων που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 είναι αναγκαία, ζητά από την Επιτροπή παράταση, υποβάλλοντας ταυτοχρόνως έκθεση για το κατά πόσον τα εθνικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 3 ήταν αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ και στην απλούστευση της συλλογής των φόρων. Η εν λόγω έκθεση εκτιμά επίσης την επίπτωση των εν λόγω μέτρων έναντι των υποκειμένων στον φόρο, ιδίως εκείνων που επωφελούνται της απαλλαγής για τις μικρές επιχειρήσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 282 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, και εκτιμά ιδίως αν τα εν λόγω μέτρα αυξάνουν τη διοικητική τους επιβάρυνση και το κόστος.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιταλική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2021.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES