Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Η Ε.Ε. εγκαλεί την Ελλάδα λόγω μη ορθής εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 90 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Προειδοποιητικές επιστολές


Έλεγχος αναλογικότητας: Η Επιτροπή καλεί 18 κράτη μέλη να ενισχύσουν την ενιαία αγορά της ΕΕ για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Δανίας, της Ελλάδας, των Κάτω Χωρών, της Κροατίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας, της Σουηδίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Φινλανδίας λόγω μη ορθής εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων [οδηγία (ΕΕ) 2018/958]. Η εν λόγω οδηγία προβλέπει ένα σύνολο κριτηρίων προκειμένου να αποφεύγονται περιττοί επαχθείς εθνικοί κανόνες, οι οποίοι μπορεί να δυσχεράνουν την πρόσβαση ή την άσκηση ευρέος φάσματος επαγγελμάτων για τους υποψηφίους που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα. Η μη ορθή εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας θα μπορούσε τελικά να θέσει σε μειονεκτική θέση τους καταναλωτές με τη μορφή υπερβολικών τιμών, να υπονομεύσει την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών ή ακόμη και να οδηγήσει σε ανεπαρκή πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

Ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου: Η Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, της ΕΛΛΑΔΑΣ, της ΚΥΠΡΟΥ, της ΜΑΛΤΑΣ και της ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Βουλγαρίας, της Ελλάδας, της Κύπρου, της Μάλτας και της Πορτογαλίας λόγω της εσφαλμένης εφαρμογής της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου και της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS). Το σύστημα αυτό, που καθιερώθηκε τον Απρίλιο του 2012, επιτρέπει την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου μεταξύ των αρχών σε ολόκληρη την ΕΕ. Εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες ανταλλάσσονται μεταξύ των χωρών της ΕΕ με ομοιόμορφο, γρήγορο και συμβατό τρόπο. Παρέχει επίσης στους δικαστές, στους εισαγγελείς και σε άλλες αρμόδιες αρχές εύκολη πρόσβαση σε πλήρεις πληροφορίες σχετικά με το ποινικό ιστορικό των υπό κρίση προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της ΕΕ στις οποίες το εν λόγω πρόσωπο έχει καταδικαστεί στο παρελθόν. Ως εκ τούτου, αποτρέπεται η δυνατότητα διαφυγής των παραβατών από το ποινικό παρελθόν τους όταν μετακινούνται από ένα κράτος μέλος της ΕΕ σε άλλο.Η Επιτροπή εντόπισε προβλήματα στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Πορτογαλία όσον αφορά την ηλεκτρονική διασύνδεση και την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου μέσω του ECRIS, καθώς και την κοινοποίηση όλων των νέων καταδικαστικών αποφάσεων και ενημερώσεων σχετικά με τις καταδίκες στο κράτος μέλος ή στα κράτη μέλη ιθαγένειας του δράστη. Ένας άλλος λόγος ανησυχίας είναι οι απαντήσεις σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις: μερικές φορές οι απαντήσεις αυτές δεν δίνονται εντός των προθεσμιών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν δίνονται καν. Τα πέντε κράτη μέλη κατά των οποίων στρέφεται σήμερα η Επιτροπή έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διευκρινίσουν τα μέτρα που έλαβαν προκειμένου να εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή των εν λόγω μέσων στην πράξη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ECRIS διατίθενται στο διαδίκτυο.

 

Καταπολέμηση της απάτης: Η Επιτροπή καλεί οκτώ κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Κροατίας, της Λετονίας, του Λουξεμβούργου, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας και της Φινλανδίας, διότι δεν μετέφεραν ορθά στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης [οδηγία (ΕΕ) 2017/1371]. Οι κανόνες αυτοί, οι οποίοι αποτελούν μέρος της συνολικής στρατηγικής της Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης, προστατεύουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ μέσω της εναρμόνισης των ορισμών, των κυρώσεων, των κανόνων δικαιοδοσίας και των προθεσμιών παραγραφής που σχετίζονται με την απάτη και άλλα αδικήματα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Η ορθή μεταφορά των εν λόγω κανόνων στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών είναι απαραίτητη προκειμένου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μπορεί να διεξάγει αποτελεσματικές έρευνες και διώξεις. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 6 Ιουλίου 2019. Η Επιτροπή, στην έκθεσή της σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο στις 6 Σεπτεμβρίου 2021, εντόπισε ορισμένα ζητήματα συμμόρφωσης. Δείχνει ότι απαιτούνται βελτιώσεις, ιδίως προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεπής μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των ορισμών των ποινικών αδικημάτων και η ευθύνη των νομικών προσώπων και των φυσικών προσώπων, καθώς και οι κυρώσεις για τα πρόσωπα αυτά. Τα οκτώ κράτη μέλη κατά των οποίων στρέφεται σήμερα η Επιτροπή έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διευκρινίσουν τα μέτρα που έλαβαν προκειμένου να εξασφαλίσουν την ορθή και πλήρη μεταφορά της οδηγίας.
 

Ενεργειακή απόδοση: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση

Η Επιτροπή καλεί τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ, την ΙΤΑΛΙΑ, τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, την ΕΣΘΟΝΙΑ, τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, τη ΛΕΤΟΝΙΑ, τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ και την ΙΣΠΑΝΙΑ να επικαιροποιήσουν τους εθνικούς νόμους που εξαιρούν τους φορείς που έχουν λάβει άδεια δυνάμει του κανονισμού για τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις Κάτω Χώρες, στην Ιταλία, στη Λιθουανία, στην Εσθονία, στη Φινλανδία, στη Λετονία, στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα και στην Ισπανία, επειδή δεν κοινοποίησαν τα εθνικά μέτρα μεταφοράς της οδηγίας (ΕΕ) 2020/1504, η οποία τροποποιεί την οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (οδηγία 2014/65/ΕΕ). Σκοπός της εν λόγω οδηγίας είναι να εξαιρεθούν οντότητες που έχουν λάβει άδεια δυνάμει του νεοθεσπισθέντος κανονισμού για τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης από τις απαιτήσεις της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και να διασφαλιστεί ότι όλες οι πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού υπόκεινται στο ίδιο συνεκτικό σύνολο κανόνων, οπουδήποτε και αν δραστηριοποιούνται στην ΕΕ. Αυτό θα ωφελήσει τόσο τους επενδυτές, μέσω περισσότερων επενδυτικών ευκαιριών και συνεκτικών μέτρων προστασίας σε ολόκληρη την ΕΕ, όσο και τις εταιρείες που χρειάζονται χρηματοδότηση σε πρώιμο στάδιο, κάτι που θα οδηγήσει σε περισσότερη καινοτομία και ανάπτυξη στην ΕΕ. Η προθεσμία για τη μεταφορά των εν λόγω κανόνων στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 10 Μαΐου 2021. Μέχρι σήμερα, τα οικεία κράτη μέλη δεν έχουν κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Εάν τα εν λόγω κράτη μέλη δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.